Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w świetle ustawy o podatku od podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu sprzedaż działek?

sygnatura: pp/443-24/07

autor: Urząd Skarbowy w Rawiczu

data: 2007-08-28

słowa kluczowe:

U Z A S A D N I E N I EW dniu 29.06.2007 r. wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu sprzedaż działek.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od ponad dwudziestu lat jest on właścicielem nieruchomości rolnej. Jej nabycie nastąpiło w latach 80-tych w drodze darowizny od rodziców. Wchodzący w skład nieruchomości grunt stanowił grunt rolny, a obecnie przeznaczony jest pod zabudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących (zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz). Teren ten nie jest natomiast objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

W bieżącym roku dokonano sprzedaży (jednej osobie fizycznej) dwóch działek wydzielonych z będącego własnością podatnika gruntu. Była to czynność jednorazowa.

Obecnie nie można mówić o zamiarze dokonywania dalszej sprzedaży, gdyż pozostały teren nie ma dojścia do drogi. Następne działki mogą być ewentualnie wydzielone tylko wspólnie z sąsiadem. Właściciel sąsiedniego gruntu również nie prowadzi działalności gospodarczej, a grunty otrzymał jako darowiznę od rodziców kilka lat temu.

Zdaniem wnioskodawcy, nie ma on obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług od sprzedaży dalszych działek (wspólnie z sąsiadem), ponieważ grunt stanowi prywatny majątek i nie został nabyty w celu osiągnięcia zysku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz stanu prawnego uznał przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Wynika to z następujących okoliczności.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług przez towary rozumie się także dostawę gruntów.

Nie każda dostawa podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana podatkiem od towarów i usług musi być ona wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.W myśl art. 15 ust. 2 tej ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest czynność wykonywana:1. przez producenta, handlowca, usługodawcę lub osobę wykonującą wolny zawód oraz2. w okolicznościach wskazujących na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy.

Aby sprzedaż określonego towaru stanowiła czynność wykonywaną w ramach działalności gospodarczej trzeba zatem dowieść, iż spełnione są 2 warunki: została ona dokonana przez podmiot występujący w roli producenta lub handlowca i że podmiot ten ma zamiar wykonywać tego typu czynności częstotliwie.

Ze względu na treść powołanych wyżej przepisów ważne jest zatem określenie, czy w związku ze sprzedażą działek podmiot działa jako handlowiec.

Ustawa o podatku od towarów i usług, nie określa co oznacza pojęcie ,,handlowiec". Zdaniem tut. organu należy je zatem rozumieć w znaczeniu potocznym. Zgodnie z definicją zawartą w Małym Słowniku Języka Polskiego - Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1999 r. - handel to zorganizowana wymiana dóbr, obrót towarów polegający na kupnie - sprzedaży. Można zatem przyjąć, że określenie ,,handlowiec" oznacza podmiot, który sprzedaje nabyte w tym celu towary.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej argumenty stwierdza się, że aby dostawę towarów lub świadczenie usług uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przy niej towary (usługi) zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Zdaniem tut. organu podatkowego sprzedaż działek budowlanych, powstałych z podziału działki, otrzymanej wiele lat temu w drodze darowizny, nie stanowi działalności gospodarczej. Nic nie wskazuje na to, aby dokonując sprzedaży opisanych działek wnioskodawca działał w charakterze handlowca oraz żeby nabył przedmiotową działkę wyłącznie z zamiarem jej odprzedaży. Sprzedaż wymienionych działek stanowi wyłącznie wykonywanie przysługującego prawa własności, a zatem nie oznacza ona wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści wniosku nie wynika też zamiar nadania tym czynnościom stałego (zorganizowanego) charakteru, co jest warunkiem uznania tych czynności za działalność gospodarczą.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu uznaje przedstawione przez Podatnika stanowisko za prawidłowe.

Interpretacja powyższa została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, a jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, bądź zmiany przepisów prawa.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY