Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakim obciążeniom podatkowym wnioskujący podlegają sprzedając nieruchomość?

sygnatura: 1409/PP/005/34/07/IB

autor: Urząd Skarbowy w Legionowie

data: 2007-08-17

słowa kluczowe:

UZASADNIENIE Pismem z dnia 21.06.2007r.( data wpływu do urzędu 10.07.2007r.) Państwo ................ zwrócili się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: W dniu 14.05.2007r. Pan ............ wraz z małżonką zakupił na prywatne cele mieszkaniowe działkę za kwotę 396.000,pln. Wkrótce po zakupie Pan ................. stracił pracę. Ponieważ nieruchomość została zakupiona ze środków pozyskanych z zaciągniętego kredytu hipotecznego, po utracie stałego zatrudnienia wnioskujący nie byli w stanie spłacić rat i postanowili sprzedać przedmiotową działkę. Obecnie szacunkowa wartość rynkowa wynosi 730.000, pln. Pan .................oprócz stałego zatrudnienia , które było podstawowym źródłem utrzymania prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą polegająca na zakupie nieruchomości, zabudowie budynkiem mieszkalnym a następnie na sprzedaży zabudowanej nieruchomości opodatkowaną podatkiem liniowym-19%. Transakcje sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej następowały na podstawie aktu notarialnego potwierdzonego fakturą VAT i podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz VAT.

Pytanie Wnioskującego dotyczy:Jakim obciążeniom podatkowym wnioskujący podlegają sprzedając w/w nieruchomość?Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości powinna podlegać wyłącznie opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ponieważ opisane czynności dotyczą prywatnego majątku i nie były wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w............. stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. .odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednakże aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być ona wykonywana przez podatnika podatku od towarów i usług. Podatnikami podatku od towarów i usług są w myśl art. 15 ust.1 wyżej cytowanej ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas , gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Sprzedaż nawet kilkukrotna przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą, oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu. Podatnikiem w obrocie nieruchomościami byłby podmiot, który jest handlowcem lub usługodawcą i obraca częstotliwie budynkami, lokalami albo gruntami. A jeżeli nie częstotliwie to z takim zamiarem, o zamiarze częstotliwości decydowałoby przygotowanie obiektu, oferowanie na rynku posiadanego majątku, nawet gdyby nie dochodziło do wielu transakcji. Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, sprzedaż nieruchomości stanowiący majątek prywatny, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, lecz spożytkowania na własne potrzeby, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ czynność ta nie kwalifikuje się do uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust.2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z powyższym stanowiskiem, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY