Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy płacenie zaliczek na utrzymanie parkingu przez użytkowników będzie obrotem w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, i w związku z powyższym czy będziemy zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy podatku VAT i odprowadzania podatku po przekroczeniu kwoty uprawniającej do zwolnienia podmiotowego, określonej w art. 113 ust. 1 ?

sygnatura: USIII/443/VAT/563/54/07EL

autor: Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

data: 2007-08-01

słowa kluczowe:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie działając na podstawie art. 14 a - art. 14 d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 07.05.2007 r. (uzupełniony w dniach 24.05.2007 r. i 08.06.2007 r.) o interpretację z zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego zawartego w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy podziela pogląd wyrażony w ww. wniosku.

W dniu 07.05.2007 r. wpłynęło do tut. organu pismo (uzupełnione pismami z dnia 24.05.2007 r. i 08.06.2007 r.) dotyczące interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie ww. pism ustalono, iż współużytkownicy wieczyści nieruchomości mieszczącej sie w Łodzi , przy ul. Batalionów Chłopskich 8a, będącej parkingiem, działającymi na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego - art. od 195 do 221 z wyłączeniem art. 213 - 218, na zebraniu Współużytkowników Wieczystych dnia 29.03.2007 r. został powołany Zarząd Parkingu ( Uchwała Nr 7 ). Współużytkownicy posiadają przepisy porządkowe oraz konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim. Reprezentowani są przez Zarząd Nieruchomości.

Zarząd nieruchomości w ramach sprawowanego zarządu m.in.:

- zatrudnia w ramach umów - zleceń pracowników dozoru parkingu,

- pobiera zaliczkowe opłaty kwartalne na pokrycie kosztów utrzymania parkingu od współużykowników wieczystych,

- opłaca powierzony Zarząd parkingu.

Powołany na Zebraniu Współużytkowników Wieczystych dnia 29.03.2007 r. Zarząd Parkingu ( Uchwała Nr 7 ) zatrudnia na umowę - zlecenie cztery osoby do dozorowania parkingu. Osoby te otrzymują wynagrodzenie brutto w wysokości 900 zł. Od powyższego wynagrodzenia opłacane są składki emerytalno-rentowe, wypadkowe i zdrowotne do ZUS-u. Odprowadzany jest także podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 19 %.

Wynagrodzenie Zarządu zostało ustalone Uchwałą Nr 7 i wynosi 900,- zł miesięcznie dla każdego z członków Zarządu. Od powyższego wynagrodzenia odprowadzany jest 19 % podatek do US

Na parkingu nie jest i nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Parking będzie służył tylko współużytkownikom wieczystym posiadającym miejsca parkingowe.

Urząd Statystyczny w Łodzi, do którego wystąpił Zarząd o nadanie numeru REGON, pismem z dnia 17 kwietnia 2007 r. potwierdził fakt, iż nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Zaliczki, wpłacane przez współużykowników służą na pokrycie kosztów utrzymania parkingu, z którego korzystają tylko i wyłącznie współużytkownicy.

Ewentualna nadwyżka przychodu z zaliczek nad kosztami, która może powstać przy rozliczaniu działalności parkingu w 2007 roku zostanie przeznaczona przez Zebranie Współużytkowników na remonty miejsc parkingowych lub na obniżenie zaliczek na poczet użytkowania parkingu w I kwartale 2008 r.

W skład majątku wspólnego współużytkowników wieczystych wchodzi ogrodzona siatka działka gruntu o powierzchni 0,4047 ha posiadająca nawierzchnię utwardzoną asfaltobetonem. Na działce tej usytuowanych jest 160 stanowisk parkingowych zadaszonych oraz 10 niezadaszonych, a także portiernia. Parking posiada energię elektryczną oraz linię telefoniczną. Na parkingu usytuowana jest toaleta przenośna typu TOYA i zapora

W związku z powyższym Współużytkownicy składają zapytanie: Czy płacenie zaliczek na utrzymanie parkingu przez użytkowników będzie obrotem w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, i w związku z powyższym czy będziemy zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy podatku VAT i odprowadzania podatku po przekroczeniu kwoty uprawniającej do zwolnienia podmiotowego , określonej w art. 113 ust. 1 ?

Składający wniosek stoi na stanowisku, że przychód z zaliczek na poczet pokrycia kosztów utrzymania parkingu nie stanowi obrotu w myśl ustawy o podatku VAT. w związku z z czym Współużytkownicy nie będą podatnikami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług , ponieważ na parkingu nie jest i nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Parking będzie służył tylko współużytkownikom wieczystym posiadającym miejsca parkingowe.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego wynikającego z przedmiotowego wniosku oraz stanowiska w sprawie, a także w oparciu o obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, iż przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W myśl art. 29 ww. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót(...). W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota zaliczek, zadatków, przedpłat, rat (...) .

Biorąc po uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny oraz stan prawny stwierdzić należy, iż Współużytkownicy nie prowadzą działalności gospodarczej w myśl ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto uwzględniając sposób rozliczania kosztów zarządu współużytkowników wieczystych uznać należy, iż nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy. Zaliczki wpłacane przez współużytkowników na pokrycie kosztów zarządu dzierżawy wieczystej. Zaliczki te stanowią jedynie partycypację w kosztach jednostki organizacyjnej- współużytkowników wieczystych nieruchomości - przez jej członków.. Współużytkownicy, a więc jej członkowie, nie dokonują sprzedaży, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz samych siebie, poprzez zapłatę zaliczki z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

Reasumując uznać należy, iż w przypadku gdy parking będzie służył tylko i wyłącznie współużytkownikom wieczystym posiadającym miejsca parkingowe, to zaliczki wpłacane przez współużytkowników na pokrycie kosztów utrzymania parkingu nie będą opodatkowane podatkiem VAT.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego we wniosku.

Ponadto, zgodnie z art. 14 b § 3 przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY