Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dostawa działek budowlanych otrzymanych w spadku, dokonana przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

sygnatura: OG/005/57A/PP1/443/12/07

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

data: 2007-07-18

słowa kluczowe:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 26.03.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 20.04.2007 r.), uzupełnionego w dniu 14.05.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek otrzymanych w spadku stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

W dniu 20.04.2007 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wpłynął wniosek Podatniczki w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek otrzymanych w spadku. Ponieważ wniosek ten był niekompletny, w dniu 27.04.2007 r. wezwano Podatniczkę do jego uzupełnienia o bardziej szczegółowy opis sprawy, przedstawienie własnego stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz uzupełnienie wniosku o oświadczenie, że wobec Wnioskodawcy nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym. Braki te zostały uzupełnione pismem z dnia 14.05.2007 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatniczka, w drodze spadku nabyła działkę. Jednakże z powodu trudnej sytuacji finansowej, została zmuszona do sprzedaży odziedziczonego gruntu. W związku z trudnością znalezienia osoby zainteresowanej całą działką (1,2 ha) teren ten został podzielony na dziesięć mniejszych działek, z czego jedna stanowi drogę dojazdową i jest nieodpłatnie przekazana do gminy. Przedmiotowe grunty są użytkami rolnymi, jednak plan przestrzennego zagospodarowania określa je jako działki budowlane. Podatniczka nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W przeszłości sprzedała działkę będącą gruntem leśnym.

Wnioskodawczyni zwraca się z zapytaniem, czy dostawa w/w działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawczyni nie podlega ona obowiązkowi rejestracji do podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej, a sprzedaż działek ma pomóc w zgromadzeniu środków na operację medyczną.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż przedstawione powyżej stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W rozumieniu art. 2 pkt 6 cyt. ustawy towarem są m.in. grunty, zatem ich dostawa również podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowane co do zasady są grunty budowlane, gdyż grunty inne niż budowlane są zwolnione od podatku - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy. Należy ponadto zaznaczyć, że aby dostawa gruntów budowlanych podlegała opodatkowaniu, musi jej dokonywać podatnik podatku od towarów i usług.

W myśl przepisu art. 15 ust. 1 i 2 w/w ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z powyższymi przepisami, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży gruntu jest podatnikiem podatku od towarów i usług, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów cyt. wyżej ustawy o VAT. Kryterium prowadzenia działalności gospodarczej wyklucza z grona podatników podatku od towarów i usług osoby fizyczne nawet w przypadku, gdy dokonują dostawy gruntów. Aby stwierdzić czy czynności przedstawione przez Podatniczkę w przedmiotowym wniosku wyczerpują znamiona pojęcia ,,działalność gospodarcza" koniecznym jest ustalenie czy intencją wykonania tych czynności będzie dokonywanie ich w sposób częstotliwy. W takim przypadku nawet jednorazową dostawę gruntu uznać należy za działalność gospodarczą. Podkreślenia wymaga, że prawo podatkowe, w tym również przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, nie definiuje pojęcia ,,częstotliwość". Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod redakcją S. Dubisza ,,częstotliwy" to następujący raz po raz, jeden po drugim, często, wielokrotnie.

W ocenie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach sprzedaż działek, która będzie dokonana przez Podatniczkę z całą pewnością nie będzie czynnością jednorazową. Bez znaczenia dla obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dostawy gruntu jest czy podatnik sprzeda je jedna po drugiej w jednym roku podatkowym czy w różnych okresach podatkowych. Zasadnicze znaczenie ma fakt, że w momencie dokonywania pierwszej dostawy podatnik ma zamiar dokonać kolejnej czynności tego rodzaju. W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, ze taki zamiar występuje. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, Podatniczka przeznaczyła do sprzedaży dziesięć działek. Zatem, jeżeli dostawa pierwszej działki przeznaczonej pod zabudowę następuje z zamiarem dokonania kolejnej, to czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a dokonujący dostawy uzyska status podatnika podatku od towarów i usług już przy dokonaniu pierwszej dostawy działki.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż dokonując dostawy działek budowlanych, Podatniczka będzie miała status podatnika podatku od towarów i usług, a dokonane przez nią czynności dostawy działek przeznaczonych pod zabudowę będą podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Czynności sprzedaży gruntów zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należy opodatkować podatkiem VAT według stawki podstawowej w wysokości 22 %.

Należy również zauważyć, iż stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 1d ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnień od podatku od towarów i usług, o których mowa w ustępie 1 i 9 - czyli do momentu przekroczenia równowartości kwoty 10.000 euro, nie stosuje się między innymi do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów, niezależnie od wielkości swoich obrotów, są podatnikami podatku od towarów i usług i stosownie do art. 96 ust. 1 obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, po 1 maja 2004 r. złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że stanowisko Podatniczki wyrażone w złożonym zapytaniu jest nieprawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY