Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy kwestii opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ogólnego wypracowanego z produkcji rolniczej i pozarolniczej przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni będących osobami fizycznymi.

sygnatura: PF-II-41171/INT/10/KJ/06

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-10-30

słowa kluczowe:członkowie spółdzielni, dochód, spółdzielnie rolnicze, wkład

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 lipca 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2006r. Nr PDF-III-415(12)06/HT dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ogólnego wypracowanego z produkcji rolniczej i pozarolniczej przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni będących osobami fizycznymi - uchyla zaskarżone postanowienie w całości.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ogólnego wypracowanego z działalności rolniczej i pozarolniczej przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni będących osobami fizycznymi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna prowadzi działalność rolniczą, bez działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalność pozarolniczą. Za 2005r. uzyskała z działalności rolniczej dochód w wysokości 615.099,27 zł, natomiast z działalności pozarolniczej 17.286,62 zł. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, część dochodu ogólnego przeznaczyć chce na powiększenie wkładów pieniężnych członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej będących osobami fizycznymi.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem od dochodu przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni będących osobami fizycznymi pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% tylko od tej części, która została uzyskana z działalności pozarolniczej.

W dniu 29 czerwca 2006r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku wydał postanowienie nr PDF-III-415(12)06/HT uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Spółdzielnię. Stwierdził, iż przychody z tytułu powiększenia wkładów pieniężnych z dochodu ogólnego rolniczej spółdzielni produkcyjnej są klasyfikowane do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a nie do przychodów z działalności rolniczej. Zatem nie ma w tym przypadku zastosowania zasada podziału dochodu na działalność rolniczą i pozarolniczą, a całość wypracowanego dochodu przeznaczona na powiększenie wkładów podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W zażaleniu Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości i uznanie stanowiska spółdzielni za prawidłowe. Zarzuca naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, poprzez błędną wykładnię i zastosowanie. Twierdzi, iż stanowisko zawarte w postanowieniu narusza art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jednoznacznie określa, że przychody z działalności rolniczej nie podlegają w/w ustawie. Dochód osoby prawnej został w przeważającej części wytworzony z produkcji rolnej, zatem powiększenie wkładów pieniężnych z tego dochodu nie może być uznane za "dochód pozarolniczy".

Rozpatrując złożone zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, stwierdza co następuje.

Przepis art. 154a ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. nr 188 poz. 1848 ze zm.) stanowi, iż statut spółdzielni może przewidywać powiększenie wkładów pieniężnych z dochodu ogólnego. Taka też sytuacja - jak wskazano na wstępie - miała miejsce w przedmiotowej sprawie.

Źródłami przychodów stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) jest m. in. członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną. Za przychód z tego tytułu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy uważa się wszelkie przychody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych przychodów udziałów w dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Dochód ogólny przeznaczony na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni jest dochodem "z innego tytułu przewidzianego w statucie", o którym mowa w wyżej powołanym art. 12 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych z tytułu powiększenia wkładów pieniężnych członków spółdzielni rolniczych uwzględnić należy kwotę przychodu odpowiadającą udziałowi w dochodzie podzielonym z tytułu działalności rolniczej.

W konsekwencji powyższego kwoty przeznaczone na powiększenie wkładów pieniężnych członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej, w części dotyczącej dochodu wypracowanego z produkcji pozarolniczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, według skali określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód przeznaczony na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni nie jest - jak błędnie wskazano w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia - przychodem z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Wprawdzie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wśród źródeł przychodów - w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy - wymienia kapitały pieniężne i prawa majątkowe, ale kapitały pieniężne - jako źródło przychodów - są w sposób kompletny opisane w art. 17 tej ustawy. Nie ma wśród nich powiększenia wkładów pieniężnych członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Zatem dochód ten nie podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na co błędnie wskazano w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, myląc przy tym pojęcia wkładów z udziałami członkowskimi. W tym miejscu wskazać należy, iż w świetle przepisów Prawa spółdzielczego wkłady członkowskie stanowią odrębne pojęcie od udziałów wnoszonych przez członków spółdzielni. W konsekwencji przychody spółdzielców z tytułu powiększenia wkładów pieniężnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad odmiennych niż opodatkowanie dochodów, których podstawą uzyskania są udziały.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zarzut naruszenia przepisu art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest bezzasadny, gdyż wskazany przepis nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W opisanym stanie faktycznym i prawnym sprawy orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem tut. organu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY