Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przychód podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, która jest wystawiana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od dostawcy dotyczącej wysokości bonusa, czy w dniu otrzymania płatności za fakturę?

sygnatura: IPPB1/415-1271/08-2/AM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-01-29

słowa kluczowe:premia pieniężna, przychód, rozpoznanie, wystawienie faktury

Wniosek ORD-IN: [ 286 kB]

INTERP0RETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2008 r. (data wpływu 07 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu premii pieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu premii pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej z pełnym wachlarzem sprzedaży towarów i usług dotyczących pojazdów osobowych i motocykli w tym pośrednictwo sprzedaży usług leasingowych, kredytowych i ubezpieczeniowych.

Z zawartych z dostawcą umów wynika prawo do otrzymania premii z tytułu zrealizowania określonego poziomu sprzedaży oraz innych warunków określonych w umowie tzw. bonus. Wysokość premii wynika z kilku elementów, które znane są nam po zamknięciu okresu sprawozdawczego (np. kwartału). Informacja taka, będąca podstawą wystawienia faktury, przychodzi do firmy od dostawcy często nawet ponad miesiąc po zakończeniu kwartału.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, która jest wystawiana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od dostawcy dotyczącej wysokości bonusa, czy w dniu otrzymania płatności za fakturę...

W ocenie Wnioskodawcy przychód z tytułu premii dealerskiej powstaje w dniu otrzymania płatności za fakturę, czyli zgodnie z art. 14 ust. 1i

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu premii pieniężnych od kontrahentów zdeterminowane jest realizacją odpowiedniego poziomu zakupów od dostawców.

Przedmiotowe przysporzenie jest implikacją określonych czynności, zachowań Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które należy uznać za świadczenie usług na rzecz kontrahentów.

Wierzytelność Wnioskodawcy z tytułu zapłaty przedmiotowych kwot pieniężnych powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. W przedstawionej sytuacji będzie to ostatni dzień każdego kwartału. Wówczas bowiem następuje spełnienie ww. przesłanek otrzymania wynagrodzenia i możliwe staje się określenie wysokości należnego świadczenia. Innymi słowy, z końcem kwartału zostaje wykonana usługa, z którą wiązało się otrzymanie wynagrodzenia (premii). Od tego momentu można również mówić o przychodzie należnym Wnioskodawcy w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowa zasada określania daty powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą została uregulowana przez ustawodawcę w art. 14 ust. 1c omawianej ustawy. Na mocy tego przepisu, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zgodnie z powyższym, w analizowanym przypadku przychód Wnioskodawcy powstanie w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń:

  • wykonania usługi, czyli de facto realizacji odpowiedniego poziomu zakupów przez Wnioskodawcę,
  • wystawienia faktury,
  • uregulowania należności, czyli wypłaty wynagrodzenia przez kontrahenta.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że jako pierwsze - w ostatnim dniu kwartału - następuje wykonanie usługi przez Wnioskodawcę.

Zaistnienie tego zdarzenia determinuje zatem datę powstania przedmiotowego przychodu w przypadku premii pieniężnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 75 zł w dniu 28.10.2008 r. różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), na rachunek bankowy:

xxxx

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY