Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług doradczych, przygotowujących wnioski w celu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na cele inwestycyjne.

sygnatura: PBP/4218-005-6/07

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2007-10-05

słowa kluczowe:dotacja, inwestycje, pomoc bezzwrotna, usługi doradcze

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24.07.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 12.07.2007r., znak: US. 1/423-20/07, w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zmienia przedmiotowe postanowienie, jednocześnie uznając stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Zaskarżonym postanowieniem organ I instancji udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, na wniosek podatnika, zgodnie z którym, wydatki poniesione na zakup usług firm doradczych przygotowujących wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w celu ubiegania sie o dofinansowanie z funduszy strukturalnych - zarówno w przypadku odrzucenia wniosku jak i w przypadku jego przyjęcia - stanowią koszt uzyskania przychodów.

W opinii Strony, z uwagi na fakt, iż wydatki powyższe wiążą się wyłącznie z czynnościami zmierzającymi do uzyskania dofinansowania na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (brak bezpośredniego związku z przychodem), stanowią koszty pośrednie w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i są potrącalne, stosownie do art. 15 ust. 4d i ust. 4e tej ustawy, w dacie ich poniesienia. Nie stanowią one elementu ceny nabycia (wytworzenia) wartości niematerialnej i prawnej.

Dokonując rozstrzygnięcia, Naczelnik Urzędu Skarbowego nie podzielił stanowiska Strony, zawartego we wniosku.

W uzasadnieniu, organ podatkowy, powołując się na przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm.), stwierdził, iż za koszt uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 1 7 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48 cyt. ustawy.

Na podstawie tych przepisów od podatku zwalnia się:

  • dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc (art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy),
  • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 14 i 14b ustawy), dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) (art. 17 ust. 1 pkt 14a ustawy).

Zatem, jeżeli wniosek dotyczy dotacji (dochodów) spełniających wyżej określone kryteria, to wydatki na sporządzenie wniosku o takie dofinansowanie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto przywołał przepisy art. 17 ust. 1 pkt 21 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 stanowiącego, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym lub zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jako dodatkowy argument na poparcie stanowiska organ podatkowy wskazał, że otrzymane środki pomocowe, jako zwrot tych wydatków nie będą przychodami podatkowymi w myśl art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy podatkowej, zgodnie z którym za przychody nie uważa się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Wobec powyższego stwierdził, iż skoro koszty poniesione na opracowanie wniosku o dofinansowanie są wydatkiem mającym na celu uzyskanie dotacji, stanowiącej dochód wolny od podatku, to kosztów uzyskania przychodów wolnych od podatku nie uwzględnia sic przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania - zarówno w przypadku odrzucenia wniosku, jak i w przypadku jego przyjęcia.

W złożonym zażaleniu Pełnomocnik Strony zarzucając Naczelnikowi Urzędu Skarbowego:

  • naruszenie dyspozycji art. 15 ust. 1, ust. 4d i ust. 4e w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit.b, art. 16g ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.,
  • niewłaściwe zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6a, art. 16 ust. 1 pkt 58, art. 17 ust. 1 pkt 14a, 21, 23, 24, 42, 47 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, polegające na podciągnięciu ustalonego stanu faktycznego pod hipotezę niewłaściwego przepisu,

wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i dokonanie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

W uzasadnieniu podnosi, iż wydatki na nabycie usług firm doradczych, polegających na sporządzeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami - nie stanowią wydatków kwalifikowanych, za poniesienie których Strona uzyskałaby zwrot w jakiejkolwiek postaci.

W kontekście powyższego, zdaniem Pełnomocnika, odwołanie się organu podatkowego I instancji do zapisu art. 16 ust. 1 pkt 58, zgodnie z którym nic uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48 oraz art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajduje zastosowania.

Zastosowania w niniejszej sprawie nie będzie miał również przepis art. 17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy.

W ocenie Strony wydatków poniesionych na nabycie usług firm doradczych, sporządzających wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych wraz z dokumentacją, nie zalicza się do wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i trwałych. Bezspornie natomiast wydatki te, jako poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, spełniają dyspozycję art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zastrzeżeniach i uwagach z dnia 01.10.2007r. do wniosku w sprawie zażalenia z dnia 06.08.2007r. podtrzymuje zarzuty podniesione w zażaleniu stwierdzając jednocześnie, iż ?w przedmiotowej sprawie w pierwszej kolejności należy dokonać prawidłowej klasyfikacji pomocy przeznaczonej na inwestycje, uzyskanej w ramach sektorowych programów operacyjnych i odpowiedzieć na pytanie, czym ta pomoc jest w istocie". Podnosi, iż ?organ podatkowy i instancji nie sprecyzował, który z wymienionych w uzasadnieniu postanowienia punktów ust. 1 art. 17, tj.: czy pkt 14a, czy 23, czy 24, czy 42, czy 47, czy też 48 będzie miał zastosowanie do przedmiotowej pomocy".

Zdaniem Pełnomocnika żaden z wymienionych przepisów art. 17 ust. 1 nie będzie miał zastosowania, gdyż pomoc przeznaczona na inwestycje uzyskana w ramach sektorowych programów operacyjnych nie stanowi dotacji w świetle tych przepisów.

Zasadnym jest natomiast zastosowanie art. 17 ust. i pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w świetle którego wolne od podatku są m. in. dopłaty i inne świadczenia nieodpłatne otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytwarzaniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m w/w ustawy oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów z tyt. zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych,odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Strona twierdzi, iż otrzymana dopłata (świadczenie nieodpłatne), nic stanowi przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 3 pkt 6a (winno być ust. 4) cyt. ustawy.

Dodatkowo wskazuje, iż ?wydatki poniesione na zakup usług firm doradczych przygotowujących wnioski, nie są w żaden sposób związane bezpośrednio z uzyskaniem przychodu, bowiem przychód będzie uzyskany wyłącznie w przypadku skutecznego otrzymania dofinansowania i wydatkowania na środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które w procesie produkcji poprzez oddanie swojej wartości ekonomicznej przysłużą się do powstania nowych źródeł przychodów albo zabezpieczeniu już istniejących źródeł przychodów".

Ponadto zarzuca, iż organ podatkowy nie zajął stanowiska w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług firm doradczych przygotowujących wnioski wraz z dokumentacją, w sytuacji odrzucenia wniosku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, rozpatrując przedmiotowe zażalenie stwierdza co następuje.

W opinii organu odwoławczego, podobnie jak organu I instancji, stanowisko Spółki, odnośnie spornych kwestii, jest nieprawidłowe. Jednakże, z uwagi na fakt, iż uzasadnienie dokonanej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup usług firm doradczych przygotowujących wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w celu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych - zarówno w przypadku odrzucenia wniosku, jak i jego przyjęcia, winno być odmienne niż zawarte w zaskarżonym rozstrzygnięciu Naczelnika Urzędu Skarbowego, zatem postanowienie wymienione w sentencji należało zmienić.

Z wniosku z dnia 15.05.2007r. wynika, iż Spółka podjęła czynności zmierzające do wprowadzenia na polski rynek nowej technologii polegającej na bezinwazyjnej, elektrochemicznej metodzie rehabilitacji konstrukcji żelbetonowych. W tym celu poniosła wydatki na zakup usług firm doradczych dotyczących przygotowania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w celu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na zakup wartości niematerialnej i prawnej w ramach działania Sektorowego Programu Operacyjnego Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), poddziałanie 2.2.2 ?Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji" oraz w ramach ?Rozwoju nieinwazyjnych technologii ochrony i rehabilitacji konstrukcji żelbetonowych i transferu osiągnięć w tym obszarze do wdrożeń przemysłowych i sektora MSP". Wniosek dotyczący działania ?Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji" został odrzucony przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Od decyzji powyższej Spółka wniosła odwołanie do PARP w Warszawie, a następnie do Ministra Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

Pomoc finansową z funduszy strukturalnych ze względu na kierunki jej przeznaczenia można podzielić na środki, z których finansowane są programy:

  • inwestycyjne,
  • o charakterze społecznym i edukacyjnym.

Kierując się takim podziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, do otrzymanej przez beneficjentów ostatecznych pomocy finansowanej z tych środków, obowiązujące przepisy w zakresie podatku dochodowego stosuje się w zależności od celu, na jaki przeznaczone są te środki.

W przypadku przeznaczenia pomocy na inwestycje, wydatki poniesione na te przedsięwzięcia objęte wsparciem finansowym, nie są kosztami podatkowymi stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 Iit.b i lite ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t- Dz. li. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym nie uznaje sie za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Natomiast u podatnika otrzymane środki pomocowe na ten cel (jako zwrot tych wydatków w formie refundacji ze środków funduszy strukturalnych oraz współfinansujących krajowych środków publicznych) nie będą przychodami podatkowymi na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego artykułu nie zalicza się do przychodów podatkowych zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (wymienionych w art. 16). Odpisy amortyzacyjne od części wartości inwestycji, która zostanie zrefundowana środkami uzyskanymi z funduszy strukturalnych nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów - stosownie do dyspozycji art, 16 ust. 1 pkt 48 cyt. ustawy podatkowej. Tożsame stanowisko w powyższej kwestii wyraziło iMinisterstwo Finansów w piśmie z dnia 22.12.2005r., znak: PB3-IP-8213-268/05-1498, a następnie, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, w interpretacji urzędowej z dnia 30.08.2006r., znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412.

W takiej sytuacji również wydatki poniesione na opracowanie wniosków o uzyskanie dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych na zakup wartości niematerialnej i prawnej, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te są bowiem ściśle związane ze środkami pomocowymi pochodzącymi z funduszy strukturalnych na cele inwestycyjne, a skoro środki te nie stanowią przychodu podatkowego w myśl art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to i wydatki związane z ich uzyskaniem nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, gdyż nie zostały poniesione w celu uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu.

Zatem nie są kosztami podatkowymi ani bezpośrednimi, ani pośrednimi - zarówno w przypadku odrzucenia wniosku, jak i w przypadku jego przyjęcia.W związku z powyższym, jak słusznie zauważyła Strona w przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy podatkowej, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48. Nie będzie miał również zastosowania, wbrew opinii Strony wyrażonej w zastrzeżeniach i uwagach, art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy, który zwalnia od podatku m. in. dopłaty i inne świadczenia nieodpłatne otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytwarzaniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, natomiast przedmiotowe środki pomocowe, jak wyżej wykazano, nie stanowią w ogóle przychodów podatkowych.

Zatem pozostałe zarzuty dotyczące naruszenia dyspozycji art. 15 ust. 1, ust. 4d i ust. 4e w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit.b, art. 16g ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. oraz niewłaściwego zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a są bezzasadne.
Niesłuszny jest również zarzut nieustosunkowania się organu podatkowego 1 instancji w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na zakup usług firm doradczych przygotowujących wnioski wraz z dokumentacją, w sytuacji odrzucenia wniosku, bowiem Naczelnik Urzędu Skarbowego w sentencji postanowienia oraz w jego uzasadnieniu, stwierdził, iż stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe zarówno w przypadku odrzucenia wniosku, jak i w przypadku jego przyjęcia.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie orzekł jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Podlega jednak zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przy ul. E.Plater 1. Skargę wnosi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zapośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 30 dni oddaty doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY