Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczyło potwierdzenia, że w przypadku kalkulacji dodatkowego składnika wynagrodzenia w oparciu o indeks przychodowości produktu, stanowić ono będzie koszt uzyskania przychodów Banku w momencie jego wypłaty. Natomiast w przypadku, gdy indeks przychodowości będzie niższy od pierwotnie zakładanego, to otrzymywana od agencji kwota będzie przychodem podatkowym w momencie jej otrzymania.

sygnatura: 1401/BP-I/4210-66/ICh/PP-I

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-10-22

słowa kluczowe:instrumenty finansowe, koszty uzyskania przychodów, pochodne instrumenty finansowe, przychód podlegający opodatkowaniu

DECYZJA


Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Banku z dnia 30.08.2007r., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 22.08.2007r. Nr 1471/DPR1/423-59/07/KK, w sprawie uznaniaza nieprawidłowe stanowiska Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


zmienia zaskarżone postanowienie uznając stanowisko podatnika przedstawionew zapytaniu za prawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Wnioskiem z dnia 21.05.2007r. Bank zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zapytanie dotyczyło potwierdzenia, że w przypadku kalkulacji dodatkowego składnika wynagrodzenia w oparciu o indeks przychodowości produktu, stanowić ono będzie koszt uzyskania przychodów Banku w momencie jego wypłaty. Natomiast w przypadku, gdy indeks przychodowości będzie niższy od pierwotnie zakładanego, to otrzymywana od agencji kwota będzie przychodem podatkowym w momencie jej otrzymania.
Wg przedstawionego stanu faktycznego Bank zawiera z zewnętrznymi usługodawcami umowy dotyczące dystrybucji swoich produktów, w szczególności kart kredytowych. Standardowo umowy przewidują przekazanie usługobiorcy w ustalonych okresach rozliczeniowych wynagrodzenia zależnego od ilości pozyskanych przez niego produktów. Jako jeden z czynników motywujących agencję oraz ze względu na długoterminową perspektywę współpracy z nią Bank podjął decyzję o modyfikacji umowy w zakresie ustalenia wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi zasadami jest ono zależne od podobnych czynników od jakich uzależnione są przychody Banku. W konsekwencji wynagrodzenie agencji składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest kwota obliczona jako iloczyn ustalonej przez strony wartości należnej w odniesieniu do jednego pozyskanego produktu odpowiadająca części szacowanej przez Bank przychodowości produktu oraz ilości produktów sprzedanych w danym okresie. Drugi element wynagrodzenia jest wypadkową rzeczywistych przychodów generowanych przez sprzedane uprzednio produkty, ustalonych w kolejnych zdefiniowanych przez strony okresach (przykładowo kwartalnych). Rozliczenie to jest realizowane zależnie od przyjętego wariantu przez 24 lub 48 miesięcy, przy czym określony produkt w praktyce może generować przychody dla banku w dłuższym okresie. W wyniku uwzględnienia drugiego czynnika okazać się może, że bank będzie zobowiązany do uiszczenia określonej dodatkowej kwoty na rzecz agencji ? jeżeli wcześniejszy szacunek przychodowości okaże się zbyt niski, bądź też agencja będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Banku ustalonej kwoty, jeżeli przyjęta uprzednio przychodowość produktu okazała się zbyt wysoka.
Zdaniem Banku, metoda wynagrodzenia oparta o niezależny od woli stron indeks waloryzacyjny stanowi instrument pochodny, o którym mowa w art. 16 ust. 1b ustawy o podatku dochodowymod osób prawnych. W związku z tym, w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mająart. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy ( w przypadku gdy Bank jest zobowiązany wypłacić kwotę na rzecz agencji) oraz art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w sytuacji, gdy agencja dokonuje wpłaty na rzecz Banku).


Postanowieniem z dnia 22.08.2007r. Nr 1471/DPR1/423-59/07/KK Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ pierwszej instancji przedstawił analizę przepisów wskazanych przez Stronę we wniosku o interpretację, w szczególności art. 16 ust. 1b ustawy i stwierdził, że w przedmiotowej sprawie powyższy przepis nie ma zastosowania. Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, że w przypadku ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla agencji stanowić będzie ono koszt uzyskania przychodu i zastosowanie będą miały przepisy art. 15 ust. 1 i 4d ustawy, a w przypadku, gdy w wyniku rozliczenia określonych w umowie współczynników, agencja będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Banku określonej kwoty ? stanowić ona będzie częściowy zwrot wynagrodzenia.


Pismem z dnia 30.08.2007r. Bank w Warszawie S.A. złożyła zażalenie na powyższe postanowienie. Podatnik wniósł o uchylenie postanowienia wydanego przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zarzucając organowi podatkowemu naruszenie norm prawa materialnego wyrażonych w art. 12 ust. 3e oraz art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W uzasadnieniu zażalenia Strona wyjaśnia, że przedstawiona we wniosku konstrukcja kalkulacji wynagrodzenia należnego agencji powinna być postrzegana dwoiście, a drugi ze wskazanych elementów rozliczenia (wypadkowa rzeczywistych przychodów generowanych przez sprzedane uprzednio produkty) stanowi w istocie dla celów podatkowych realizację nabytego na podstawie tego samego kontraktu prawa majątkowego uprawniającego daną stronę do otrzymania strumienia pieniężnego, którego wartość jest ustalona w oparciu o niezależny od woli stron indeks waloryzacyjny wyliczany okresowo w uzgodniony przez strony sposób (indeks przychodowości produktu). W konsekwencji umowa w tej części powinna być postrzegana jako dotycząca pochodnego instrumentu finansowego i ocena jej skutków podatkowych powinna zostać opartao postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mającna względzie powyższe Bank stoi na stanowisku, iż każdorazowa realizacja prawa majątkowego nabytego w wyniku zawarcia wspomnianej umowy następowała będzie w każdej z uzgodnionych dat rozliczenia opartego o ustaloną wartość indeksu przychodowości. Wtedy dopiero, po pierwsze będzie wiadomo czy w ogóle obowiązek zapłaty zostanie zaktywizowany, oraz która ze stroni w jakiej kwocie będzie zobowiązana do dokonania płatności.
Ze względu na powyższe, zdaniem Strony, koszt ponoszony przez Bank powinien być postrzegany jako potrącalny dla celów podatkowych w dacie jego poniesienia, tj. realizacji prawa majątkowego, w wyniku której ustalona zostanie powinność dodatkowego świadczenia na rzecz agencji, potwierdzonego przez nią fakturą. W odniesieniu do sytuacji odwrotnej, a zatem jeżeli indeks przychodów generowanych przez kartę będzie w danym okresie niższy od zakładanego, a agencja stanie się zobowiązana do dokonania na rzecz Banku świadczenia pieniężnego odpowiadającego różnicy tych wartości, otrzymana kwota stanowić będzie dla Banku przychód wynikającyz realizacji prawa majątkowego wynikającego z zawartego kontraktu. Do świadczenia tego typu zastosowanie znaleźć powinna regulacja art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przychód powinien zostać rozpoznany przez Bank w dacie otrzymania zapłaty.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:


Zażalenie wniesione przez Stronę zasługuje w ocenie organu odwoławczego na uwzględnienie. Pochodne instrumenty finansowe to ? według art. 16 ust. 1b ustawy o podatku dochodowymod osób prawnych ? prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcjei kontrakty terminowe. Z powyższego wynika, iż aby określoną transakcję można było uznać za pochodny instrument finansowy, musi ona stanowić prawo majątkowe, którego wartość uzależniona jest od wymienionych w powołanym przepisie czynników.
Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank zawarł z podmiotem zewnętrznym umowę na wykonanie usług dystrybucji produktów, w której określono zasady i tryb naliczania wynagrodzenia za wykonaną usługę. Czynnikiem warunkującym wartość kontraktu jest ustalony przez strony współczynnik przychodowości produktu. W związku z tym, w celu zabezpieczenia interesów Banku wynagrodzenie agencji składa się z dwóch elementów:

  1. kwoty obliczonej jako iloczyn ustalonej przez strony wartości należnej w odniesieniu do jednego pozyskanego produktu ? stałe wynagrodzenie za efekt działalności w postaci akwizycji produktów banku,
  2. wypadkowej rzeczywistych przychodów generowanych przez sprzedane produkty ? prawo majątkowe uprawniające daną stronę kontraktu do otrzymania strumienia pieniężnego, którego wartość ustalana jest w oparciu o niezależny od woli stron indeks waloryzacyjny wyliczany okresowo w uzgodniony przez strony sposób (indeks przychodowości produktu).


Wynikiem rozliczenia drugiego elementu wynagrodzenia może być konieczność dopłaty wyliczonej kwoty przez Bank na rzecz agencji lub zwrot przez agencję części wynagrodzenia wypłaconej przez Bank na podstawie pierwszego elementu wynagradzania określonego w umowie.
Zdaniem organu odwoławczego taka konstrukcja umowy ? uzależnienie wysokości wynagrodzenia od wysokości określonego indeksu - pozwala na uznanie jednego z elementów wynagrodzeniaza wykonaną usługę za pochodny instrument finansowy, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Uregulowanie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 8b) stanowi,że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych ? do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia ? o ile wydatki te stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.Z powyższego wynika więc, że wydatki z tytułu przedmiotowego wynagrodzenia winny stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tzn. realizacji praw wynikającychz pochodnego instrumentu finansowego.
W przedmiotowej sprawie, zgodnie z postanowieniami zawartej przez Bank umowy, w wyniku realizacji praw wynikających z pochodnego instrumentu finansowego może zaistnieć sytuacja odwrotna, tzn. jeżeli indeks przychodów generowanych przez kartę będzie w danym okresie niższy od zakładanego agencja będzie zobowiązana do dokonania na rzecz Banku świadczenia pieniężnego. Otrzymana kwota będzie stanowić dla Banku przychód wynikający z realizacji prawa majątkowego wynikającego z zawartego kontraktu. Zgodnie więc z dyspozycją zawartą w art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku otrzymania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, a nie dotyczącego zapłaty za usługi, sprzedaży towaru lub też zbycia prawa majątkowego, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.
Reasumując, z uwagi na fakt, iż jednym z elementów wynagrodzenia ustalonego w zawartej umowie jest pochodny instrument finansowy, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdują przepisy art. 12 ust. 3e ? w przypadku, gdy w wyniku rozliczeń agencja jest zobowiązana do zwrotu części otrzymanego uprzednio wynagrodzenia - oraz art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy ? w przypadku, gdy z rozliczeń wynika obowiązek wypłaty przez Bank wynagrodzenia dodatkowego.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY