Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy poniesione wydatki związane z procesem konsolidacji będą stanowiły koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r.?

sygnatura: BI/423-0026/07

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2007-09-26

słowa kluczowe:konsolidacja, koszty pośrednie

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) ? w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 11 września 2007r. nr BI/423-0026/07 w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia 23 stycznia 2007r. nr PII/423-15/06/07 wydanego dla Przedsiębiorstwa Sp. z o.o. zawierającego pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego

  • postanawia się z urzędu zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 października 2006r. (wpływ do urzędu 23.10.2006r., uzupełnionym pismem z dnia 14.11.2006r.) Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik poniósł wydatki na doradztwo oraz usługi konsultingowe w związku z prowadzonym procesem konsolidacji (Podatnik jest Spółką przejmującą). W październiku 2006r. proces ten został wstrzymany do czasu przeprowadzenia szczegółowych analiz, zasadności i możliwości ustaleń konsolidacji.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy poniesione wydatki ? związane z przeprowadzeniem procesu konsolidacji - będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegały zaliczeniu bieżąco do kosztów uzyskania przychodów w roku ich poniesienia.

Zdaniem Podatnika w związku z wstrzymaniem procesu konsolidacji, poniesione wydatki na realizację połączenia spółek nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu roku 2006.

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2007r. nr PII/423-15/06/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione przez Podatnika jest prawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że w związku z wstrzymaniem procesu konsolidacji, poniesione wydatki na realizację połączenia spółek nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu roku 2006. W przypadku wznowienia tego procesu, koszty poniesione w 2006r. Podatnik na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza, co następuje:

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006r. ? zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Koszty konsolidacji ponoszone przez spółkę przejmującą (np. koszty ekspertyz, opinii, doradztwa), jako służące tworzeniu, poszerzeniu źródła przychodu, będą stanowiły dla Podatnika (spółki przejmującej) koszt uzyskania przychodów. Bez wpływu na powyższe pozostaje fakt wstrzymania tego procesu.

Stosownie do treści art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. ? w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r - koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Z powyższego przepisu wynika, że do danego roku podatkowego w którym Podatnik uzyskuje przychody, powinien zaliczyć odpowiadające tym przychodom koszty uzyskania przychodów, których poniesienie przełożyło się na uzyskanie tego przychodu (koszty bezpośrednie).

W sytuacji, gdy Podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów inne niż koszty, których poniesienie przekłada się bezpośrednio na uzyskanie konkretnych przychodów, to koszty te jako tzw. koszty pośrednie powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia.

Wymienione we wniosku poniesione wydatki na doradztwo oraz usługi konsultingowe w związku z prowadzonym procesem konsolidacji nie przekładają się bezpośrednio na uzyskanie przychodu. Stanowią więc koszty pośrednie, rozliczane w dacie ich poniesienia. Brak jest podstaw prawnych, by rozliczyć te koszty w roku ponownego podjęcia, czy też zakończenia procesu konsolidacji.

Biorąc powyższe po uwagę, Dyrektor Izby Skarbowej ? w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w treści art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej ? postanowił zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 23 stycznia 2007r. nr PII/423-15/06/07.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY