Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

ponoszone przez Spółkę wydatki, na organizowanie dwojakiego rodzaju spotkań promocyjnych dla lekarzy, są kosztami reklamy i mogą w całości stanowić koszt uzyskania przychodów

sygnatura: 1401/BP-II/4210-43/07/JM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-07-23

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, marketing, poczęstunki, promocja

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14b §5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.06.2007 r. wniesionego przez Pełnomocnika Spółki na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24.05.2007 r. Nr 1472/ROP1/423?190/07/MK w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

orzeka


- zmienić postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24.05.2007 r. Nr 1472/ROP1/423?190/07/KM i uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika zawarte we wniosku z dnia 10.03.2007 r.

U Z A S A D N I E N I E


Spółka wystąpiła w dniu 10.03.2007 r. (data wpływu: 14.03.2007 r.) z zapytaniem do Naczelnika Drugiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie, czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ oraz ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne /Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 ze zm./ ponoszone przez Spółkę wydatki są kosztami reklamy i mogą w całości stanowić koszt uzyskania przychodów. - wyjazdowe spotkania promocyjne, gdzie wydatki stanowią: koszty przygotowywania zaproszeń, wynajem sali konferencyjnej i sprzętu audiotelewizyjnego, wynajem pokoi hotelowych, pokrycie kosztów wyżywienia i przejazdów uczestników spotkania,
- spotkania organizowane w miejscu zamieszkania uczestników, związane z nimi wydatki to: wynajęcie sali, zakup usług cateringowych.
Podatnik podaje, że przebieg organizowanych przez niego spotkań jest zawsze taki sam, tj.: prezentacja leku, (sposób dawkowania, wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania, mechanizm jego działania), może być wykład przeprowadzany przez lekarza omawiający konkretny przypadek leczenia pacjenta. Dyskusja i wymiana poglądów przez uczestników oraz skromny poczęstunek na zakończenie spotkania.


Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w dniu 24.05.2007 r. wydał dwa postanowienia:
- 1472/ROP1/423?95/07/MK, w którym uznał za prawidłowe stanowisko Spółki w zakresie wydatków z tytułu: przygotowywania zaproszeń, wynajmu sal konferencyjnych i sprzętu audiotelewizyjnego w związku z organizowanymi dla lekarzy spotkaniami promocyjnymi,
- 1472/ROP1/423?190/07/MK, w którym uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki w zakresie wydatków z tytułu: wynajmu pokoi hotelowych, usług cateringowych, wyżywienia i przejazdów uczestników spotkań promocyjnych, organizowanych dla lekarzy.
Organ I instancji uznał, że przedmiotowe wydatki są związane z reprezentacją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy. W uzasadnieniu zostało stwierdzone, że opisane świadczenia na rzecz uczestników spotkań nie mogą być uznane ? za czynności reklamy, gdyż nie mają one nic wspólnego z informowaniem o produkcie leczniczym. Świadczone przez Spółkę na rzecz lekarzy usługi wynajmu pokoi hotelowych, cateringowe wyżywienia i przejazdów stanowią czynności towarzyszące reklamie, a nie czynności reklamy.


Pełnomocnik Spółki pismem z dnia 04.06.2007 r. złożył zażalenie na postanowienie z dnia 24.05.2007 r. Nr 1472/ROP1/423?190/07/MK, któremu zarzucił naruszenie:
- art. 16 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- art. 120 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./,
- art. 52 ust. 1 ? 2 i art. 58 ust. 1 ustawy ? Prawo farmaceutyczne.oraz wniósł o zmianę wydanego postanowienia.
Z uzasadnienia wniesionego zażalenia wynika, że organizowane przez Podatnika spotkania promocyjne dla lekarzy stanowią reklamę produktu leczniczego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 prawa farmaceutycznego. Ich celem jest informowanie lub zachęcanie do stosowania produktów leczniczych, co w konsekwencji przedkłada się na wzrost przychodów Spółki. W trakcie organizowanych przez Spółkę spotkań, przejawy gościnności nie wykraczają poza główny cel spotkania i nie dochodzi, w trakcie ich trwania, do wręczania, oferowania i obiecywania korzyści materialnych, prezentów, ułatwień, wycieczek, wobec czego nie dochodzi do naruszenia art. 58 ust. 1 prawa farmaceutycznego. Kwestionowane, przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, wydatki mają charakter standardowy i konieczne są dla prawidłowego przebiegu spotkania i nie mogą być uznawane jako przejaw wystawności/okazałości.


Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w stanowisku do zarzutów zażalenia z dnia 15.06.2007 r., wystąpił z wnioskiem o uchylenie w/w postanowienia i uznanie stanowiska Podatnika zawartego we wniosku z dnia 10.03.2007 r. w całości za prawidłowe.


Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia, postanowienia i akt sprawy, stwierdza, co następuje:


Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./ stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Do kosztów uzyskania przychodów mogą być zatem zaliczone wszelkie koszty, których poniesienie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie wymienione w art. 16 ust. 1.
Przedmiotem sporu w rozpatrywanej sprawie, są koszty związane z reklamą produktów Spółki tj. reklamą produktów leczniczych.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają legalnej definicji reklamy. Tym samym należy posługiwać się pojęciem reklamy w znaczeniu nadanym przez słownik języka polskiego lub unormowaniami zawartymi w przepisach szczególnych. W przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały przepisy szczególne.
Definicję i katalog czynności stanowiących reklamę produktu leczniczego zawiera art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 ze zm.). Zgodnie z definicją zawartą w art. 52 ust. 1 reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego mającą na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.
Przepis art. 52 ust. 2 tej ustawy wymienił jako reklamę produktu leczniczego m.in.:
- sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept i osób zaopatrujących w produkty lecznicze (pkt 5).
Do działalności reklamowej ustawa - Prawo farmaceutyczne przewiduje również szereg ograniczeń, które zostały zawarte w art. 53-64, spełnienie których decyduje o kwalifikacji wydatków do reklamy produktu leczniczego. Przykładowo art. 58 ust. 1 zabrania kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi reklamy produktu leczniczego polegającej m.in. na organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania. Wynika z tego, że organizowanie i finansowanie spotkań promocyjnych, podczas których przejawy gościnności nie wykraczają poza główny cel tego spotkania ? spełniają warunki reklamy przewidziane przepisami Prawa Farmaceutycznego.
Organ II instancji zwraca uwagę, że ustawa ? Prawo farmaceutyczne jest odzwierciedleniem dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 06.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgodnie z art. 86 w/w dyrektywy, za reklamę produktu leczniczego uznano również sponsorowanie dla lekarzy kosztów dojazdu, pobytu.
Odnosząc dotychczasowe powyższe rozważania do stanu faktycznego wynikającego z rozpatrywanej sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że organizacja spotkań wyjazdowych pozwala na spotkanie lekarzy z różnych miejscowości, reprezentujących różne środowiska szpitalne, lecznicze i akademickie, co pozwala Podatnikowi dotrzeć z reklamą produktów leczniczych do różnych uczestników. Bez zapewnienia, przez Spółkę tym osobom, zakwaterowania, wyżywienia, jak i kosztów dojazdu, uniemożliwiłoby organizację takiego szkolenia, a tym samym nie byłaby możliwa reklama produktów Spółki. Podobnie jest w przypadku organizacji spotkań organizowanych w miejscu zamieszkania ich uczestników. Trwają one wiele godzin i dlatego też jest niezbędne zapewnienie ich uczestnikom ,przez Podatnika, wyżywienia w ich trakcie.
Biorąc zatem pod uwagę przytoczony stan prawny mający zastosowanie w przedmiotowej sprawie oraz stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę, w ocenie organu odwoławczego nie można zgodzić się z organem I instancji, że koszty poczęstunku oferowanego w ramach prowadzonej akcji reklamowej oraz wydatków poniesionych na pokrycie lekarzom kosztów dojazdu, opłat związanych z wynajmem pokoi hotelowych, wyżywienia oraz usług cateringowych podczas organizowanych przez Spółkę spotkań promocyjnych, mają charakter wydatków na reprezentację, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, działania Spółki opisane we wniosku z dnia 10.03.2007 r. objęte są definicją reklamy produktu leczniczego zawartą w art. 52 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego przy spełnieniu warunku zawartego w art. 58 ust. 1. W związku z tym na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty ponoszone na działania mające na celu reklamowanie produktów Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów.
Mając powyższe na uwadze, orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY