Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zaliczenia na podstawie art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.), do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych wokół zakładów Spółki.

sygnatura: PDI/42181-0001/07/KMA

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-06-14

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych, zagospodarowanie terenów zielonych

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i art. 233 § 1 pkt 2 lit. a oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia jednostki z dnia 3 kwietnia 2007r. na postanowienie interpretacyjne Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD/423-1/AK/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zaliczenia na podstawie art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.), do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych wokół zakładów Spółki ? postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i uznać stanowisko Jednostki zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 stycznia 2007r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, tj. możliwości zaliczenia do koszów uzyskania przychodów wydatków związanych z posiadanymi wokół zakładów terenami zielonymi. W celu urządzenia i utrzymania tych terenów Jednostka zawarła umowę z firmą, która wykonuje usługi dotyczące nasadzania roślin, ich pielęgnacji, koszenia trawników, grabienia, sprzątania, nawadniania, nawożenia, wymiany nasadzeń i innych tego typu czynności.

W ocenie Spółki posadzenie kwiatów, krzewów, drzew i założenie trawnika na terenie firmy oraz pielęgnacja tej roślinności nie jest działaniem skierowanym na kreowanie wizerunku firmy poprzez okazałość i wystawność (co mogłoby skutkować brakiem możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów na podst. art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) lecz przede wszystkim ma na celu utrzymanie posesji w należytym porządku. Jednostka zwróciła uwagę, że właściciel posesji jest zobowiązany do dbania o teren, który jest w jego posiadaniu i nawet jeśli posadzone rośliny upiększą siedzibę firmy, to nie można uznać, że z tym związane wydatki trzeba kwalifikować jako koszty reprezentacji. W związku z powyższym wydatki na założenie i pielęgnację terenów zielonych wokół siedziby firmy stanowią koszty uzyskania przychodów.

Zaskarżonym postanowieniem nr PD/423-1/AK/07 z dnia 30 marca 2007r Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu pierwszej instancji wydatki ponoszone przez Spółkę związane z urządzeniem i utrzymaniem terenu wokół siedziby i zakładów Spółki, polegające na nasadzaniu roślin, ich pielęgnacji, koszeniu trawników, grabieniu, sprzątaniu, nawadnianiu, nawożeniu, wymianie nasadzeń, należy zaliczyć do wydatków na reprezentację. Organ uznał, iż w związku z brakiem definicji pojęcia ?reprezentacja? w przepisach podatkowych, należy przyjąć wykładnię językową tego pojęcia, zgodnie z którą oznacza ono ?okazałość, wytworność w czyimś sposobie bycia związaną ze stanowiskiem lub pozycją społeczną? (Słownik języka polskiego, PWN Warszawa 1981). Zadbanie o schludny i estetyczny wygląd terenów zielonych wokół nieruchomości wiąże się z okazałością firmy mającą na celu wywołanie dobrego wrażenia, podniesienie prestiżu, pozyskanie nowych klientów, a zatem jest to stworzenie dobrego wizerunku i dobre zaprezentowanie czyli reprezentacja. Zgodnie zaś z treścią art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów reprezentacji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Pismem z dnia 3 kwietnia 2007r. Spółka wniosła zażalenie na ww. postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 marca 2007r., uznając za niewłaściwe stwierdzenia organu podatkowego, że koszenie trawników, grabienie i nawadnianie są czynnościami mającymi na celu wywołanie dobrego wrażenia, podniesienie prestiżu bądź pozyskanie nowych klientów i to, że czynności te mają mieścić się w słownikowym pojęciu wytworności i okazałości.

Zdaniem Jednostki przy zakupie ww. usług miejsce miała dbałość o czystość dookoła biurowca i na terenie zakładów a także zwykła estetyka, gdyż wykonywane czynności nasadzania drzewek i krzewów nie mają nic wspólnego z wytwornością i okazałością, a jedynie z dbałością o wygląd miejsca pracy. Spółka twierdzi również, że to nie reprezentacja stanowi o dobrym wizerunku Firmy, gdyż na wizerunek składają się zupełnie inne czynniki niebędące przedmiotem przedmiotowej interpretacji np. dbałość o terminowość dostaw, o prawidłowe realizowanie płatności, jakość produkowanych wyrobów itp. i że wątpliwym jest czy Firma miałaby dobry wizerunek lub pozyskiwałaby nowych kontrahentów dbając o zieleń i jednocześnie produkując wyroby złej jakości.

Wg Strony posługiwanie się w zaskarżonym postanowieniu jedynie wykładnią słownikową nie jest do końca właściwe, gdyż w przypadku niejasności co do stosowania danego przepisu należy się posłużyć innymi rodzajami wykładni, w szczególności wykładnią celowościową Niedopuszczalnym jest by słownik- nawet napisany przez niekwestionowany autorytet w

dziedzinie języka polskiego - był traktowany jak obowiązujące prawo i zwalniał od konieczności głębszej analizy budzącego wątpliwości przepisu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po wnikliwym rozpatrzeniu zażalenia Jednostki, stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ww. przepis stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jaki i koszty pozostające w związku pośrednim, jeżeli w racjonalny sposób można określić, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

W omawianym przypadku należy stwierdzić, że koszty poniesione przez Spółkę na urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych są kosztem uzyskania przychodów. Spółka jako właściciel posesji zobowiązana jest do dbania o teren, który jest w jej posiadaniu (w tym wypadku jest to teren wokół Jej zakładów). Nasadzanie kwiatów, ich pielęgnacja, koszenie trawników, grabienie, sprzątanie, nawadnianie, nawożenie, wymiana nasadzeń i inne tego typu czynności nie są działaniami skierowanymi na kreowanie wizerunku firmy poprzez okazałość i wystawność ? mimo, że bez wątpienia na wizerunek ten wpływają - lecz przede wszystkim mają na celu utrzymanie posesji w należytym porządku. Wydatków związanych z wynajęciem firmy wykonującej powyższe czynności, nie można zatem zakwalifikować jako kosztów reprezentacji, nawet jeśli efektem ww. działań będzie upiększenie firmy. A zatem wydatki poniesione na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych należących do Jednostki stanowią koszty uzyskania przychodów bieżącej działalności Spółki, a ponieważ ich związek z uzyskanym przychodem ma charakter pośredni- stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (zaksięgowania).

Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Niniejsza decyzja interpretacyjna dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Na decyzję na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY