Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ? w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. - wydatki związane z zakupem usług transportowych udokumentowane fakturą z dnia 31.12.2006 r. (dotyczące usług wykonanych w grudniu 2006 r.) stanowią koszt podatkowy 2006r. ?

sygnatura: II-2/4218-0009/07/Int./AKK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-06-25

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, potrącalność kosztów, usługi transportowe

Wnioskiem z dnia 10.01.2007 r., Spółka wystąpiła do organu I instancji o udzielenie informacji, w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Prezentowane przez Jednostkę stanowisko wskazywało, iż na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ? w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. - wydatki związane z zakupem usług transportowych udokumentowane fakturą z dnia 31.12.2006 r. (dotyczące usług wykonanych w grudniu 2006 r.) stanowią koszt podatkowy 2006r.

Postanowieniem z dnia 13.04.2007 r. Nr ŁUS-II-2-423/14/07/AG Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 24.04.2007 r. Spółka wniosła zażalenie na ww. postanowienie zarzucając naruszenie art. 15 ust. 4, ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

W złożonym zażaleniu Spółka wnosi, iż zgodnie z art. 15 ust. 4, ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za dzień poniesienia kosztów o charakterze pośrednim decyduje dzień, na który ujęto w księgach rachunkowych dany koszt na podstawie faktury lub innego dokumentu.

Strona przywołuje zapis art. 6 ustawy o rachunkowości w którym wskazano, iż w księgach należy ująć wszystkie przychody danego okresu oraz obciążające go koszty. Biorąc pod uwagę fakt, iż faktura dokumentująca wykonanie usług ? wpłynęła do jednostki przed datą zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2006 r. - zgodnie z ustawą o rachunkowości powinna być ujęta w księgach roku 2006 r. ? jak też uczyniono.

A zatem datą poniesienia kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych będzie rok 2006r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dokonując oceny prawnej przedstawionego przez Spółkę w zażaleniu stanowiska, po przeanalizowaniu materiału zgromadzonego w sprawie zważył, co następuje.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r, Nr 54, poz. 654 ze zm.) :

  • w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. :

W oparciu o regulacje zawarte w art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1?.

Powyższe oznacza, iż kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki oprócz enumeratywnie wyliczonych w ustawie, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami.

Słusznie organ I instancji wskazał, iż równocześnie o poprawności dokonania odliczenia poniesionych wydatków od osiągniętych przychodów decyduje właściwe ustalenie momentu (okresu), w którym dokonać można potrącenia tych wydatków. Zasady zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu danego roku określone zostały w art. 15 ust. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z tym przepisem koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Słusznie zauważa organ I instancji, iż podatnik prowadząc działalność gospodarczą ponosi :

  • wydatki (koszty) o charakterze bezpośrednim ? które można powiązać z konkretnym przychodem,
  • wydatki (koszty) o charakterze pośrednim ? których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe,

Zgodnie z zasadą potrącalności kosztów w przypadku:

  • braku możliwości przyporządkowania danego wydatku do przychodów ? wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia,
  • natomiast, gdy poniesiony koszt można bezpośrednio odnieść do osiągniętego przychodu, wówczas powinien on być uwzględniony w rachunku podatkowym w tym roku, w którym osiągnięty został przychód.

Słusznie organ podatkowy wskazał, iż odstąpienie od zasady potrącalności kosztów możliwe jest tylko wtedy, gdy zarachowanie kosztu w danym roku podatkowym nie było możliwe tzn. gdy podatnik otrzymał fakturę/rachunek dotyczący danego roku podatkowego z opóźnieniem ? po zamknięciu ksiąg rachunkowych i złożeniu zeznania, wówczas koszt ten potrąca się w roku, w którym faktycznie został poniesiony.

Organ odwoławczy zauważa, iż przy rozpatrywaniu zasady potrącalności kosztów należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2000 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Jak słusznie wskazano w postanowieniu z dnia 13 kwietnia 2007 r., przepisy ustawy o rachunkowości określają w art. 4 ust. 2, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z treścią ekonomiczną. Bowiem zgodnie z art. 6 ust. 1 tejże ustawy w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami ? dotyczące danego roku podatkowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Reasumując organ odwoławczy zauważa, iż właściwie organ podatkowy wskazał, iż zasada rozliczania poniesionych wydatków w czasie ma na celu zapewnienie współmierności przychodów do kosztów ich uzyskania.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zauważa, iż w zaskarżonym postanowieniu ŁUS-II-423/14/07AG wskazano, iż ocena charakteru pośredniego bądź też bezpośredniego wydatków ? należy do podatnika.

Ocena tego charakteru jest niezwykle ważna, albowiem poniesione wydatki o charakterze bezpośrednim, które mają wpływ na wartość osiągniętych przychodów (tzn. w efekcie poniesienia kosztów osiągnięty został przychód podlegający opodatkowaniu), odlicza się od przychodów danego roku podatkowego.

W związku z przytoczonymi wyżej przepisami należy stwierdzić, że o zaliczeniu tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu roku 2006 lub 2007 decydować będzie w przypadku :

  • kosztów bezpośrednich ? możliwość przyporządkowania kosztu do konkretnego przychodu ze sprzedaży,
  • zaś w przypadku kosztów pośrednich ? fakt ich poniesienia.

W świetle powyższego, słusznie organ I instancji stwierdził, iż stanowisko przedstawione przez Stronę w wniosku z dnia 10.01.2007 r. ? jest nieprawidłowe.

  • w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r . :

Po zmianie brzmienia przepisów od dnia 01.01.2007 r. (wprowadzonych art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. Nr 217, poz. 1589/) w oparciu o regulacje zawarte w art. 15 ust.4 oraz po dodaniu nowych regulacji art. 15 ust. 4b, ust. 4c, ust. 4d i ust. 4e cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? powyższa interpretacja jest niezgodna z prawem, na co wskazał organ I instancji w zaskarżonym postanowieniu.

Jednakże zauważyć należy, iż:

  • podatnik składając wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usług transportowych ? wykonanych w 2006 r., udokumentowanych fakturami wystawionymi w grudniu 2006 r. (otrzymanymi w styczniu 2007 r.) ? odniósł się do brzmienia art. 15 ust. 1 i ust. 4 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującego do dnia 31.12.2006 r.,
  • organ I instancji dokonując interpretacji przepisów w powyższej sprawie również oparł się na brzmieniu art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym do dnia 31.12.2006r.

Składając zażalenie na postanowienie z dnia 12.01.2007r. Nr ŁUS-II-2-423/14/07/AG, podatnik broni swego stanowiska powołując się na art. 15 ust. 4, ust. 4d, i ust. 4 e cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - analiza treści argumentów podniesionych w zażaleniu nie daje podstaw do zmiany postanowienia Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 12.01.2007r. Nr ŁUS-II-2-423/14/07/AG.

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa ? interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY