Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka wniosła o wyjaśnienie, czy w opisanym stanie faktycznym dodatkowa opłata w wysokości 8% od kwoty pożyczki objętej wcześniejszą spłatą będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.

sygnatura: 1401/BP-II/4210-13/07/KO

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-05-22

słowa kluczowe:cel wydatku, kara umowna, koszty uzyskania przychodów, odsetki, odsetki od pożyczki, spłata, spłata pożyczki

D E C Y Z J A


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 § 1 pkt 2) lit.a) w związku z art. 14b § 5 pkt 1) Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.03.2007r. Sp. z o.o., ?C? reprezentowanej przez radcę prawnego ?S? i doradcę podatkowego ?K? na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2007 nr 1472/ROP1/423-31/07/AJ uznające stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2007r. za nieprawidłowe,


o r z e k a


- uchylić postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2007 nr 1472/ROP1/423-31/07/AJ
- uznać za prawidłowe stanowisko Sp. z o.o. ?C? przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2007r. o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.


U z a s a d n i e n i e


Sp. z o.o. ?C? (zwana dalej także Spółką) pismem z dnia 6.01.2006r. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny :
Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów alkoholowych. W roku 2005 w związku z realizacją planowanych zamierzeń inwestycyjnych zaciągnęła pożyczkę walutową w wysokości 325.000.000 EURO od udziałowca posiadającego 100 % jej udziałów. Całość środków uzyskanych z pożyczki wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem (zakup udziałów innych firm).
Na podstawie zawartej umowy pożyczki Spółka jest zobligowana do cyklicznego regulowania kuponu odsetkowego w wysokości 8% rocznie od kwoty pożyczki. Termin spłaty pożyczki przypada na miesiąc lipiec 2012r. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, jednak wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 8% kwoty objętej wcześniejszą spłatą.
W celu udzielenia pożyczki Spółce jej udziałowiec wyemitował obligacje na kwotę 325.000.000 EURO na międzynarodowym rynku finansowym. Z tego tytułu udziałowiec ponosi opłaty z tytułu odsetek w wysokości 8% rocznie oraz 8% od kwoty obligacji wykupionych przed ustalonym terminem wykupu przypadającym na lipiec 2012.
Spółka dokonała spłaty 32.500.000 EURO kwoty pożyczki. Dodatkowa opłata za dokonanie wcześniejszej spłaty części pożyczki wyniosła 2.600.000 EURO. Spłata nastąpiła ze środków uzyskanych w wyniku podwyższenia kapitału Spółki.
Spółka wniosła o wyjaśnienie, czy w opisanym stanie faktycznym dodatkowa opłata w wysokości 8% od kwoty objętej wcześniejszą spłatą będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.
Spółka stoi na stanowisku, że dodatkowa opłata będąca przedmiotem zapytania nie mieści się w kategorii opisanej w art.16 ust.1 pkt 22 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą). Przedmiotowy wydatek jest związany z przychodami ? ma na celu ograniczenie bieżących i przyszłych kosztów finansowych. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną wykorzystane na osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.


Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowieniem z dnia 26 lutego 2007 nr 1472/ROP1/423-31/07/AJ uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.
Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego podzielił stanowisko Podatnika, że dodatkowa opłata, jaką poniósł w związku ze wcześniejszą spłatą pożyczki nie zalicza się do kar umownych i odszkodowań wymienionych w art. 16 ust.1 pkt 22 ustawy. W szczególności nie jest to opłata z tytułu wad wykonanych usług. Jednakże stosownie do art.16 ust.1 pkt 10 lit.a ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Kwota pożyczki jest podatkowo obojętna i jej udzielenie lub zwrot, zarówno po stronie pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy nie ma wpływu na podatek dochodowy. Otrzymanie pożyczki nie wpływa na przychody, jak również zwrot pożyczki nie oznacza, że można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Ponieważ zgodnie z art.16 ust.1 pkt 10 lit.a) wydatków na spłatę nie uważa się za koszt uzyskania przychodów, wydatek poniesiony na przedterminową spłatę kredytu nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów Spółki. Zdaniem organu podatkowego I instancji jest to wydatek na spłatę pożyczki, w związku z czym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.


Spółka pismem z dnia 12.03.2007r. wniosła zażalenie na opisane wyżej postanowienie wnosząc o jego zmianę poprzez uznanie stanowiska Spółki za prawidłowe i zarzucając :
? Błędną wykładnię przepisów ustawy o CIT, w szczególności ze względu na błędną wykładnię przepisu art.16 ust.1 pkt 10 lit. a),
? Nieuwzględnienie orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego interpretacji art.16 ustawy o CIT.
Spółka podkreśliła, iż przekazywanie środków pieniężnych ramach pożyczek zostało wyłączone z kategorii przychodów i kosztów z uwagi na ich zwrotny charakter.
Opłata 8% od spłaconej kwoty pożyczki ma zrekompensować Pożyczkodawcy utracone korzyści wynikające z nie uzyskania w przyszłości odsetek od tej części pożyczki, która miała być spłacana do roku 2012. Ma ona charakter dodatkowych odsetek na rzecz Pożyczkodawcy. Niezależnie jednak od tego czy zakwalifikujemy omawianą opłatę jako dodatkowe odsetki czy jako karę umowną, nie stanowi ona na pewno wydatku na spłatę pożyczki. Wydatkiem takim jest bowiem wyłącznie kwota główna pożyczki, w tym przypadku jest to kwota równa 32.500.000 EURO.
Dodatkowa opłata stanowi koszt podatkowy, o ile spełnia przesłanki art.15 ust.1 i nie spełnia przesłanek z art.16 ust.1 ustawy. Zdaniem Spółki w tym przypadku warunki te są zachowane.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozważeniu zarzutów odwołania zauważa co następuje:


Stosownie do treści przepisu art.15 ust.1 ustawy kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1 ustawy.
Podatnik ma zatem prawo do zliczenia do kosztów podatkowych wszelkich kosztów, z zastrzeżeniem ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy ich poniesienie ma, bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się nie tylko koszty pozostające w bezpośrednim związku z przychodami podatkowymi lecz również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, ale dla prawidłowego funkcjonowania (także rozwoju) przedsiębiorstwa poniesienie jest uzasadnione. Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków wymienionych w katalogu art.16 ust.1 ustawy.
W rozpatrywanej sprawie, we wniosku Spółki z dnia 19.01.2007r., postawiono pytanie czy zastrzeżona w umowie pożyczki, dodatkowa opłata w wysokości 8% kwoty objętej wcześniejszą spłatą będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.
Dyrektor Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zgodził się z opinią Spółki, że dodatkowej opłaty nie zalicza się do kar umownych i odszkodowań wymienionych w art. 16 ust.1 pkt 22 ustawy (stanowisko to podziela także Dyrektor Izby Skarbowej). Stwierdził jednak, że wydatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust.1 pkt 10 lit.a) ustawy.
Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów) z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów.Dyrektor Izby Skarbowej nie podziela w tej kwestii stanowiska Dyrektora Urzędu Skarbowego.
W opinii Dyrektora Izby Skarbowej użyty w przepisie art. 16 ust.1 pkt 10 lit.a) ustawy zwrot ?wydatki na spłatę pożyczek? obejmuje spłatę samej zaciągniętej wcześniej kwoty pożyczki. Ustawodawca w omawianym przepisie użył zwrotu ?wydatki na spłatę pożyczek? a nie wydatki związane ze spłatą pożyczek, jaką w tym przypadku stanowi ustalona w umowie pożyczki dodatkowa opłata związana ze wcześniejszą spłatą pożyczki. Udzielenie pożyczki, stosownie do treści tego przepisu i przepisu art.12 ust.4 pkt 1 ustawy, jest zdarzeniem neutralnym podatkowo, w tym sensie , że z jednej strony, otrzymana przez pożyczkobiorcę pożyczka oraz zwrócona pożyczkodawcy pożyczka nie stanowią przychodu podatkowego, a z drugiej strony, wydatki na spłatę pożyczki poniesione przez pożyczkobiorcę nie stanowią dla niego kosztów uzyskania przychodów.
Należy również zauważyć, dodatkowa opłata związana z wcześniejszą spłatą kredytu, jest tożsama w swojej istocie z odsetkami jakie Spółka musiałaby zapłacić, gdyby nie skorzystała ze swojego umownego uprawnienia do wcześniejszej spłaty kredytu. Zapłacone odsetki od pożyczek stanowią na podstawie art.16 ust.1 pkt 11 ustawy koszt uzyskania przychodu.
Poniesienie dodatkowej opłaty związanej z wcześniejszą spłatą kredytu należy uznać za koszt uzyskania przychodów na podstawie art.15 ust.1 ustawy.
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY