Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki na zużycie kawy, herbaty, słodyczy podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą w klubach osiedlowych prowadzonych zgodnie ze statutem Spółdzielni są kosztami reprezentacji i tym samym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ?

sygnatura: 4218-0004/Int./07

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-05-21

słowa kluczowe:działalność kulturalna, działalność oświatowa, reprezentacja

Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

  • zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku,
  • uznaje za prawidłowe stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku

Wnioskiem Spółdzielnia wystąpiła do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z przedstawionym przez Jednostkę stanem faktycznym Spółdzielnia prowadzi w klubach osiedlowych zgodnie ze statutem działalność wychowawczo-kulturalno-oświatową. Podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą Spółdzielnia ponosi wydatki związane ze zużyciem kawy, herbaty, słodyczy. Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych. Wobec braku ustawowej definicji ?reprezentacji? Spółdzielnia wystąpiła o udzielenie interpretacji cytowanego przepisu w zakresie czy ww. wydatki są kosztami poniesionymi na reprezentację i tym samym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółdzielni zużycie kawy, herbaty, cukru i słodyczy w opisanej sytuacji nie ma charakteru okazałości i wytworności. Są to koszty zwyczajowo ponoszone w związku z funkcjonowaniem firmy i nie stanowią kosztów reprezentacji.

Postanowieniem Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. W jego ocenie zakup wskazanych we wniosku produktów przeznaczonych do spożycia w klubach osiedlowych należy traktować jako wydatek o charakterze reprezentacyjnym, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej. Wydatki te nie mają charakteru zwyczajowego, albowiem są związane z poczęstunkiem gości podatnika, a ich ponoszenie oznacza tym samym okazałość, wytworność w sposobie działania Spółdzielni i ma na celu zaprezentowanie jednostki na zewnątrz w sposób jak najbardziej pozytywny.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym przez Stronę oraz z treścią ww. postanowienia - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza co następuje.

Ustawą z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589) z dniem 01.01.2007 r. wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 znowelizowanej ustawy podatkowej kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przepisem art. 1 pkt 11 lit. a) tiret pierwszy ustawy zmieniającej, art. 16 ust. 1 pkt 28 otrzymał brzmienie ?nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych?. Dokonana w 2007 roku zmiana przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 polega na tym, iż niezależnie od jakiegokolwiek limitu z kosztów podatkowych zostały wyłączone wszelkie koszty reprezentacji. W przepisach podatkowych brak jest definicji terminu ?reprezentacja?. Zgodnie jednak z dotychczasowym orzecznictwem sądowym opartym na wykładni językowej, reprezentacja to działanie zmierzające do wywołania jak najlepszego wrażenia przez okazałość, wytworność, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem i pozycją społeczną, których celem jest kształtowanie pozytywnego obrazu firmy. W praktyce podatkowej zaś utrwalił się pogląd, iż reprezentacją są takie działania podatnika, które polegają na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi w szczególności związanych z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów.

Zdaniem tutejszego organu - w tym konkretnym przypadku - w zakresie wydatków na poczęstunek w formie kawy, herbaty, cukru i słodyczy dla dzieci i młodzieży podczas zajęć w klubach osiedlowych prowadzonych przez Spółdzielnię nie ma zastosowania wskazany we wniosku art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r., gdyż koszty te nie mieszczą się w wypracowanym zarówno przez orzecznictwo jak i doktrynę pojęciu reprezentacji. Nie są to bowiem działania skierowane na zewnątrz, na określone lub nieokreślone grono kontrahentów. Można je natomiast na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej zaliczyć do kategorii kosztów, które nie wiążą się z konkretnym przychodem ale dotyczą funkcjonowania jednostki jako całości.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie w niniejszej sprawie, należało przedmiotowe postanowienie zmienić i tym samym podzielić stanowisko wyrażone przez Jednostkę.

Ponadto informuje się, iż stosownie do art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacji podatkowej ? interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY