Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. określenia wysokości przychodu i kosztu jego uzyskania, z tytułu objęcia udziałów w ?T-S? Sp. z o. o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności . Spółka objęła udziały w podwyższonym o kwotę 26.134.000 zł kapitale zakładowym ?T-S? Sp. z o. o. Przedmiotowe udziały pokryte zostały wkładem niepieniężnym ( aportem) w postaci własnych wierzytelności Spółki w stosunku do ?T-S?. Wierzytelności wniesione tytułem aportu stanowiły:? wierzytelności z tytułu pożyczek oraz roszczeń regresowych związanych ze spłaceniem przez Spółkę za ?T-S? zobowiązań tego podmiotu na łączną kwotę 23.417.332,36 zł,? wierzytelności z tytułu odsetek od wskazanej kwoty na łączną kwotę 2.716.667,64 zł. Spółka stwierdza, że wydatki kreujące przedmiotowe wierzytelności nie były przez nią rozpatrywane jako koszty uzyskania przychodów.W ramach rozliczenia podatkowego opisanej transakcji , Spółka w przyjętym rachunku podatkowym wykazała wyłącznie przychód-tożsamy z dochodem, związany z objęciem udziałów pokrytych wierzytelnościami z tytułu odsetek w kwocie 2.716.667,64 zł , za całkowicie neutralne podatkowo uznając udziały objęte w zamian za kapitał wnoszonych wierzytelności.

sygnatura: 1401/BP-II/4210-15/07/EŻ

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-05-24

słowa kluczowe:aport, koszty uzyskania przychodów, nabycie udziałów, objęcie udziałów, przychód podlegający opodatkowaniu, wierzytelność, wkłady niepieniężne

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz .U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.03.2007 r. wniesionego przez Sp. z o. o. ?T? reprezentowaną przez pełnomocnika Pana ?P? na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 28.02.2007 r. Nr 1472/ROP1/423-403/06/AK w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych


o r z e k a


? zmienić w/w postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i uznać za prawidłowe przedstawione w pkt III Ad.2 wniosku z dnia 27.12.2006 r. , stanowisko Sp. z o. o. ?T? w zakresie określenia wysokości przychodu i kosztu jego uzyskania, z tytułu objęcia udziałów w ?T-S? Sp. z o. o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności .


U Z A S A D N I E N I E


Sp. z o. o. ?T? pismem z dnia 27.12.2006 r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka objęła udziały w podwyższonym o kwotę 26.134.000 zł kapitale zakładowym ?T-S? Sp. z o. o. Przedmiotowe udziały pokryte zostały wkładem niepieniężnym ( aportem) w postaci własnych wierzytelności Spółki w stosunku do ?T-S?.
Wierzytelności wniesione tytułem aportu stanowiły:
? wierzytelności z tytułu pożyczek oraz roszczeń regresowych związanych ze spłaceniem przez Spółkę za ?T-S? zobowiązań tego podmiotu na łączną kwotę 23.417.332,36 zł,
? wierzytelności z tytułu odsetek od wskazanej kwoty na łączną kwotę 2.716.667,64 zł.
Spółka stwierdza, że wydatki kreujące przedmiotowe wierzytelności nie były przez nią rozpatrywane jako koszty uzyskania przychodów.
W ramach rozliczenia podatkowego opisanej transakcji , Spółka w przyjętym rachunku podatkowym wykazała wyłącznie przychód-tożsamy z dochodem, związany z objęciem udziałów pokrytych wierzytelnościami z tytułu odsetek w kwocie 2.716.667,64 zł , za całkowicie neutralne podatkowo uznając udziały objęte w zamian za kapitał wnoszonych wierzytelności.
W związku z powyższym Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi czy opisany sposób ujęcia przez nią transakcji w rachunku podatkowym jest prawidłowy , a w przypadku zakwestionowania przez organ podatkowy przedstawionego przez Spółkę sposobu rozliczenia wnosi o wskazanie czy przychód podatkowy powinna stanowić wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport w postaci wierzytelności , natomiast koszt uzyskania tego przychodu stanowić powinna odpowiednio kwota kapitału pożyczki przekazanej ?T-S? oraz kwota zobowiązań spłaconych przez Spółkę za ?T-S?.
Strona zaznaczyła, że w przypadku zakwestionowania przez organ podatkowy przedstawionego przez nią rozliczenia i wykluczenia możliwości zastosowania w sprawie art. 12 ust. 4 pkt 1 i art. 12 ust. 4 pkt 6 a/ ustawy podatkowej , Spółka zajmuje stanowisko w niniejszej sprawie na podstawie art. 12 ust.1 pkt 7 i art. 15 ust. 1 j pkt 3 tej ustawy . Zdaniem Spółki pod pojęciem wydatków na nabycie wierzytelności rozumieć należy kwotę kapitału pożyczki przekazanej ?T-S? i kwotę zobowiązań spłaconych przez Spółkę za ?T-S?.
W obu przypadkach jakie przedstawiła we wniosku Strona fakt poniesienia przez Spółkę przedmiotowych wydatków wykreował bowiem po stronie Spółki wierzytelności będące przedmiotem aportu . W takim ujęciu Spółka uważa, że wydatki te stanowiły wydatki na nabycie tych składników majątkowych , w rozumieniu art. 15 ust. 1 j pkt 3 w/ w ustawy . Biorąc pod uwagę , że przedmiotowe wydatki nie zostały przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów , spełnione zostały wszelkie przesłanki dla ich rozliczenia w rachunku podatkowym : przychód- koszt transakcji konwersji długu na kapitał.


Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wydając postanowienie w dniu 28.02.2007 r. Nr 1472/ROP1/423-403/06/AK uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. Organ I instancji na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7 , art. 12 ust. 1 b/ , art. 15 ust. 1 j pkt 3 ustawy podatkowej oraz definicji ?wydatek? ze słownika języka polskiego stwierdził, że nie ma zastosowania w sprawie Spółki zapis art. 15 ust. 1 j pkt 3 ustawy, wobec czego wierzytelności Spółki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu na dzień objęcia udziałów w zamian za nie. Jednocześnie organ podatkowy wskazał, że na dzień zbycia udziałów objętych w opisany we wniosku sposób na podstawie art. 15 ust. 1 k pkt 1 i art. 15 ust. 1 l w/ w ustawy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nominalną tych udziałów.
W opisanej sytuacji nominalna wartość udziałów Spółki w ?T-S? Sp. z o. o. objętych w zamian za własne wierzytelności Spółki w stosunku do ?T-S? Sp. z o. o. stanowią przychód Spółki w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego ?T-S? Sp. z o. o. , natomiast nominalna wartość udzielonych pożyczek , roszczeń regresowych związanych ze spłaceniem przez Spółkę za ?T-S? Sp. z o. o. zobowiązań tego podmiotu oraz wartość odsetek od udzielonych pożyczek oraz w/ w roszczeń regresowych , będących przedmiotem wkładu niepieniężnego w zamian za udziały w kapitale zakładowym ?T-S? Sp. z o. o. , nie stanowią kosztu uzyskania przychodu Spółki na dzień objęcia tych udziałów.


Strona pismem z dnia 12.03.2007 r. złożyła zażalenie , w którym zarzuca przedmiotowemu postanowieniu , iż rozstrzygnięcie w nim zawarte jest nieprawidłowe. Postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego zarzuca naruszenieprzepisów prawa materialnego , w szczególności art. 12 ust. 4 pkt 1 i 6 oraz art. 15 ust. 1 j ust. 3 ustawy podatkowej oraz przepisów postępowania podatkowego , a w szczególności art. 14 a § 3 Ordynacji podatkowej .Strona szczegółowo opisuje stan faktyczny sprawy oraz przedstawia i analizuje treść w/ w przepisów.
W wyniku zapoznania się ze zgromadzonego w sprawie materiału , Strona przesłała pismo z dnia 14.05.2007 r. , w którym podtrzymuje swoje stanowisko.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu Spółki oraz interpretacji przepisów prawa podatkowego zawartej w postanowieniu , będącym przedmiotem zażalenia stwierdza, co następuje:


Z akt sprawy wynika, że ?T? Sp. z o. o. objęła udziały w podwyższonym o kwotę 26.134.000,00 zł kapitale zakładowym ?T-S? Sp. z o. o. Udziały te zostały pokryte wkładem niepieniężnym ( aportem) w postaci własnych wierzytelności Spółki w stosunku do ?T-S? .
Wierzytelności wniesione tytułem aportu stanowiły wierzytelności z tytułu pożyczek oraz roszczeń regresowych związanych ze spłaceniem przez Spółkę za ?T-S? zobowiązań tego podmiotu na łączną kwotę 23.417.332,36 zł i wierzytelności z tytułu odsetek od wskazanych kwot na łączną kwotę 2.716.667,64 zł.
Spółka w przyjętym rachunku podatkowym wykazała wyłącznie przychód(de facto tożsamy z dochodem) związany z objęciem udziałów pokrytych wierzytelnościami z tytułu odsetek w kwocie 2.716.667,64 zł . Natomiast za całkowicie neutralne podatkowo uznała udziały objęte w zamian za kapitał wnoszonych wierzytelności.
Spółka przedstawiła sposób w jaki ujęła w/ w transakcję w rachunku podatkowym zaznaczając, że w przypadku gdy organ podatkowy nie zgodzi się ze sposobem jej rozliczenia , o zajęcie stanowiska jak należy określić przychód i koszt uzyskania przychodu .
Na wstępie organ odwoławczy zaznacza, że nie potwierdza prawidłowości sposobu rozliczenia transakcji jaki przedstawiła Spółka. Natomiast w zakresie określenia przychodu i kosztu uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów przez Spółkę zauważa, że:
Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 w/ w ustawy, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.
Z przesłanego wniosku wynika, że Spółka wniosła aportem - w zamian za udziały w podwyższonym kapitale spółki ?T-S? - wierzytelności z tytułu pożyczek oraz roszczeń regresowych związanych ze spłaceniem przez nią za ?T-S? zobowiązań tego podmiotu oraz wierzytelności z tytułu odsetek od wskazanych wyżej kwot.
Spółka wnosząc aportem wierzytelność uzyskała przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 wobec tego koszty uzyskania przychodów powinna ustalić w oparciu o art. 15 ust. 1j pkt 3 ww. ustawy.
Skoro czynność objęcia spowodowały w Spółce przychód na podstawie w/ w przepisu zachodzi potrzeba określenia co stanowi w jej przypadku koszt jego uzyskania. Koszt ten ustala się na dzień objęcia udziałów w Spółce. Ustawodawca zróżnicował poszczególne stany faktyczne w zależności od tego , co jest przedmiotem wkładu niepieniężnego. Jeżeli udziały nastąpiły tak jak w przypadku Spółki objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności kosztem uzyskania przychodu są wydatki faktycznie poniesione na ich nabycie , pod warunkiem , że wydatków tych wcześniej Spółka nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów.
Powyższe wynika z przepisu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy zgodnie , z którym w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.
Ze względu na fakt, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów) i w związku z tym również wydatkowanie środków pieniężnych na udzielenie pożyczki nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, zatem - jak słusznie Spółka wskazuje - warunek określony w art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy odnośnie uznania wartości nominalnej wierzytelności z tytułu pożyczki i roszczeń regresowych, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego za koszt uzyskania przychodu, został spełniony. Powyższe powoduje, że nominalna wartość pożyczki i roszczeń regresowych będących przedmiotem wkładu niepieniężnego, stanowi koszt uzyskania przychodu określonego w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy.Natomiast w sytuacji objęcia udziałów w zamian za wierzytelność przysługującą wobec Spółki z tytułu odsetek od pożyczek i od roszczeń nie ma wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie takiej wierzytelności, czyli nie stanowi kwota ta kosztu uzyskania przychodu Spółki.
Reasumując przychód podatkowy Spółki stanowi nominalna wartość udziałów w spółce ?T-S? objętych w zamian za wkład niepieniężny. Natomiast koszt uzyskania przychodu Spółki na dzień objęcia tych udziałów stanowi kwota pożyczki i zobowiązań spłaconych przez Spółkę za ?T-S? pod warunkiem , że wydatki te wcześniej nie zostały przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów .
W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY