Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zgodnego z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./, rozliczenia rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabywanych przez Spółkę.

sygnatura: PDI/4270-0001/08/PK

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-01-24

słowa kluczowe:dopuszczalny niedobór, koszty uzyskania przychodów, nadmierny ubytek, norma, podatek dochodowy od osób prawnych, ubytek dopuszczalny, zawiniony niedobór

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 217 poz. 1590/, z urzędu zmienia postanowienie interpretacyjne Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD/423-46/MC/07 z dnia 02.10.2007 r. wydane po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 25.06.2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej zgodnego z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./, (?ustawa?) rozliczenia rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabywanych przez Spółkę.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 25 czerwca 2007r. (data wpływu do urzędu 2 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2007 r., Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, przedstawiając następujący stan prawny. Spółka podała, że dokonuje czynności magazynowania oraz przetwarzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak propylen, benzen, ortoksylen. Przy przyjmowaniu w/w wyrobów do magazynu, podlegają one ważeniu, a waga wpisywana jest do dokumentu ?Przyjęcie towaru z zewnątrz?. Waga ta często różni się od wagi wynikającej z dokumentów handlowych, jak również od wielkości wykazywanych w fakturach oraz dokumentach celnych, dot. konkretnej dostawy. Waga uwidoczniona na fakturze lub w dokumentach celnych wynika z ważenia dokonywanego u dostawcy albo na terminalu przeładunkowym. Zdaniem Spółki, w razie odbioru wyrobów o wadze mniejszej, niż wynikająca z faktury, Spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków poniesionych na zakup surowców. Jeśli rozbieżności wykraczają poza zaakceptowaną przez Główny Urząd Miar tolerancję wagową, Spółka zwraca się do dostawcy o sporządzenie korekty faktury. Jako koszt uzyskania przychodów Spółka ujmować będzie wartość ze skorygowanej faktury. Natomiast, w momencie rozbieżności mieszczących się w granicach tolerancji wagowej, Spółka nie występuje o sporządzenie korekty do dostawcy. Jako koszt uzyskania przychodu przyjmowana będzie wartość odpowiadająca ilości towaru przyjętego do magazynu według ważenia w Spółce. Z kolei w przypadku wystąpienia nadwyżki ? w stosunku do ilości surowca wynikającego z faktury powstanie przychód z nieodpłatnego otrzymania rzeczy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosując zasadę określoną w art. 12 ust. 5 ustawy, Spółka określa wartość uzyskanego przychodu według cen z danego zamówienia. Stwierdziła jednocześnie, że nie ma tu znaczenia, czy nadwyżka mieści się w granicach tolerancji wagowej, czy przekracza ten poziom.

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym, stwierdził, iż stanowisko Jednostki zawarte w w/w piśmie nie jest prawidłowe. Wskazał odpowiednio do przedstawionych przez Jednostkę sytuacji, iż w przypadku wystąpienia ubytków - jeżeli Spółka otrzyma fakturę korygującą winna dokonać korekty kosztów. Natomiast jeżeli Spółka nie otrzyma (lub o nią nie wystąpi) faktury korygującej, ujawnione w wyniku ważenia niedobory powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zapisu art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 25 marca 2004r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów /Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 585 ze zm./ (?Rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 r.?). Stwierdził zatem, iż normy ubytków stanowiące koszty uzyskania przychodów ustala się na podstawie wyżej powołanych przepisów i to one określają ?maksymalne normy dopuszczalne ubytków?, co oznacza, iż wszelkie wartości przekraczające ustalone w ten sposób limity będą nadmiernymi ubytkami w rozumieniu art. 16 ust.1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W zakresie ujawnionych w wyniku ważenia nadwyżki organ podatkowy uznał, iż powinny wpływać na zmniejszenie jednostkowych kosztów uzyskania przychodów. Ponadto w celu bieżącego wykazania rzeczywistych kosztów, Spółka powinna dokonywać zbilansowania niedoborów i nadwyżek w danym asortymencie w każdym kolejnym okresie obrachunkowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w wyniku weryfikacji prawidłowości udzielonej interpretacji stwierdza, iż stanowisko zawarte w postanowieniu interpretacyjnym Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD/423-46/MC/07 z dnia 02.10.2007r. wymaga uzupełnienia w części dotyczącej kwestii zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie surowców, tj. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w przypadku wystąpienia różnic, między wagą podaną na fakturach a faktyczną, nie mieszących się w granicach tolerancji wagowej zaakceptowanej przez Główny Urząd Miar oraz zmiany w części dotyczącej wpływu na rachunek podatkowy ujawnionych nadwyżek wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 w/w ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy, które określają katalog wydatków nie będącym kosztem podatkowym.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w zapytaniu Spółki chodzi o różnice wagowe dostarczonych jej wyrobów akcyzowych występujące między wagą podaną w otrzymanych fakturach lub dokumentach celnych, a wynikającą z ważenia tych wyrobów w Spółce, przed przyjęciem ich do magazynu. Różnice dodatnie lub ujemne albo mieszczą się w zaakceptowanej dla wagi, na której dokonywane jest ważenie dla spółki , tolerancji wagowej, tj. określonych z górę granicami błędu w ważeniu albo przekraczają ją na plus lub na minus.

Przedmiotowa tolerancja wagowa stanowi zatem dla Spółki normę dopuszczalnych różnic między wagą wynikającą z dokumentów dostawców, a stwierdzoną w drodze ważenia. Źródłem tych różnic może być zarówno faktyczny niedobór lub nadwyżka wyrobów, jak i błąd wynikający z niedokładności ważenia. Rzeczywista przyczyna nie jest możliwa do określenia i pozostaje poza wpływem Spółki.

Odnosząc zatem w koszty bezpośrednie uzyskania przychodów wydatki na nabycie surowców, tj. ww. wyrobów akcyzowych, należy w tym przypadku przyjąć wartość tych wyrobów wynikającą z faktur zakupu, które stanowią podstawę do zaksięgowania kosztu w księgach rachunkowych zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy. Wydatki te mogą być odpowiednio skorygowane na podstawie otrzymanych faktur korygujących.

Odrębną kwestią jest natomiast uznanie za koszty uzyskania przychodów strat i niedoborów w środkach obrotowych. Co do zasady dopuszcza się możliwość zaliczenia strat i niedoborów do kosztów uzyskania przychodów jeżeli są one nieuniknione w toku prowadzenia działalności, oraz nie są następstwem niewłaściwego działania podatnika lub osób z nim związanych. Do takich strat można zaliczyć straty i niedobory mieszczące się w granicach norm ( limitów ), a także wynikające z dopuszczalnych różnic wagowych. W związku z tym, że zapytanie odnosi się do ubytków w wyrobach akcyzowych przy ocenie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów należy w szczególności uwzględnić treść art. 16 ust. 1 pkt 47 zgodnie z którym do kosztów nie zalicza się strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów.Niedobory przekraczające dopuszczalne normy lub zawinione nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Odnosząc się do kwestii wystąpienia nadwyżek w stosunku do ilości zamówionych towarów należy stwierdzić, że ich wpływ na rachunek podatkowy zależy od tego czy mieszczą się one we wskazanej wcześniej normie ?tolerancji wagowej? czy też ją przekraczają. Jeżeli mieszczą się, to koszty podatkowe obciążone są według wartości wynikającej z faktury zakupu. Jeżeli natomiast nadwyżka nie mieści się w normie, to zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym, tak jak wskazała Spółka w zapytaniu, wystąpi przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, którego wartość ustalona jest zgodnie z ust. 5 tego przepisu. Przychód ten będzie obejmował tę część nadwyżki, która nie mieści się w normie.

Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji.Niniejsza decyzja interpretacyjna dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY