Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy słusznie skorygowaliśmy koszty uzyskania przychodów w 2005r o kwotę otrzymanej dotacji w dniu 29.03.2006r. w wysokości 10.987,61 PLN oraz czy słusznie skorygowaliśmy koszty uzyskania w bieżącym okresie o kwotę otrzymanej dotacji dnia 20.04.2006r., czy należało skorygować koszty w roku 2005 i dokonać korekty deklaracji CIT-8 za 2005r.?

sygnatura: II-1/4210-22/Int./06

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-10-05

słowa kluczowe:dotacja, pomoc bezzwrotna

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łasku z dnia 01.08.2006r. Nr US II.423/3/2006 r., którym uznano za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 28.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Wnioskiem z dnia 28.04.2006r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łasku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.Z opisanego stanu faktycznego wynika, że "L" spółka z o.o. brała udział w targach w Moskwie. W 2005r. Spółka poniosła wydatki związane z organizowaniem i uczestniczeniem w targach, które w całości zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Na pokrycie części wydatków Jednostka złożyła wniosek o udzielenie pomocy publicznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006". Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jednostka otrzymała dopiero w 2006r. w dwóch ratach. Zdaniem Spółki powyższa dotacja zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolniona z podatku dochodowego, jednocześnie wydatki sfinansowane z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, że pierwsza rata dotacji wpłynęła na rachunek Spółki przed sporządzeniem sprawozdania finansowego wydatki pokryte kwotą dotacji zostały odjęte z kosztów uzyskania przychodów i dokonano korekty wcześniej złożonej deklaracji CIT-8 za 2005r. Druga kwota dotacji wpłynęła po sporządzeniu sprawozdania finansowego w wyniku czego Spółka obniżyła koszty uzyskania przychodów pod datą otrzymania dotacji czyli w miesiącu kwietniu 2006r.

Postanowieniem z dnia 01.08.2006r. Nr US II-423/3/2006 r Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe twierdząc, iż w związku z otrzymaną dotacją (art. 17 ust. 1 pkt 23) należało pomniejszyć koszty uzyskania przychodów w bieżących deklaracjach 2006r.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku Spółki z dnia 28.04.2006r. oraz z treścią ww. postanowienia w kontekście pisma Ministerstwa Finansów z dnia 30.08.2006r. znak DD 6-8213-8/06/DZ/412 stanowiącego urzędową interpretację, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa, w związku z czym - na mocy art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej - podlega ono zmianie.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Spółka uzyskała dofinansowanie w części ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a w części z krajowych środków publicznych, na pokrycie wydatków związanych z udziałem w targach za granicą.

Zauważyć należy, iż status prawny środków pomocowych z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 w zakresie zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005r., jak i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006r. Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju jest realizowane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą również skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, iż środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy (a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Również środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005r., jak i w przepisach art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006r. A zatem w tej części pomoc otrzymana przez beneficjenta również nie jest zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Powyższe oznacza, że otrzymane przez Podatnika środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jak i z krajowych środków publicznych nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego, a więc w takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zauważyć przy tym należy, że otrzymane środki stanowią dla Spółki przychody roku 2006 jako otrzymane pieniądze, stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast wydatki związane z zorganizowaniem i uczestniczeniem w targach będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy w dacie ich poniesienia. Tym samym za nieprawidłową należy uznać korektę CIT-8 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2005r. o kwotę pierwszej raty otrzymanego dofinansowania, jak również nie można się zgodzić ze stanowiskiem organu I instancji, iż w związku z otrzymaną dotacją pomniejszyć należało koszty uzyskania przychodów w bieżących deklaracjach 2006r.

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika. Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY