Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

sygnatura: PD.1-4218-50/06/I

autor: Izba Skarbowa w Lublinie

data: 2006-09-04

słowa kluczowe:ochrona środowiska, opłata, potrącalność kosztów

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.06.2006 r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 14.06.2006 r., nr PD.423/16/06 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego:
- zmieniam zaskarżone postanowienie w sposób określony w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W dniu 24.03.2006 r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
We wniosku Podatnik zwrócił się m.in. z zapytaniem, czy koszt uzyskania przychodów stanowią:

  • planowane koszty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wyliczone miesięcznie w oparciu o planowaną produkcję,
  • rzeczywiste koszty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wyliczone za dany kwartał na podstawie dokonanych przez Spółkę odczytów i pomiarów,
  • koszty ustalone na poziomie należnych Urzędowi Marszałkowskiemu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczone za okresy półroczne na podstawie pomiarów sporządzonych przez Spółkę.

W ocenie Spółki kosztem uzyskania przychodów są planowane koszty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W celu zachowania zasady współmierności przychodów i kosztów w kosztach każdego miesiąca ujmowana jest przewidywana opłata (za emisję zanieczyszczeń, ścieki, odpady, zużycie wody i opłata recyklingowa) wyliczona w oparciu o plan produkcji. Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołała się na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 22.09.1993 roku znak: PO3-HS-722-619/93 oraz w piśmie z 22.04.1993 roku, znak PO3-HS-722-301/93.

W dniu 14.06.2006 r. organ podatkowy pierwszej instancji wydał postanowienie, w którym stwierdził, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego jest nieprawidłowe. Odnosząc się do przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaliczył do kosztów pośrednich. Stwierdził, że w świetle zapisów art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszty, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskanym przychodem, gdyż są związane z całokształtem działalności podatnika, podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu z chwilą ich faktycznego poniesienia.

Na wydane postanowienie Spółka złożyła zażalenie z dnia 20.06.2006 r. wnosząc o zmianę w całości powyższego postanowienia Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.W ocenie spółki opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ponoszone przez Zakłady stanowią koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Wysokość ponoszonych kosztów z tego tytułu jest ściśle związana z wielkością i strukturą produkcji. W czasie procesów produkcyjnych następuje korzystanie ze środowiska w postaci zużycia wody, emitowania zanieczyszczeń do atmosfery, powstawania odpadów i ich składowania a także odprowadzania ścieków. Brak produkcji lub jej ograniczenie automatycznie wpływa na obniżenie wysokości kosztów za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Koszty z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowią element kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia danego produktu. Produkty wytwarzane w procesie produkcji, w trakcie którego następuje korzystanie ze środowiska i ponoszenie z tego tytułu opłat, są przez Spółkę sprzedawane i stanowią źródło przychodu. Występuje zatem ścisły związek pomiędzy ponoszonymi kosztami za gospodarcze korzystanie ze środowiska a osiąganymi przychodami. Trudno natomiast doszukać się analogii pomiędzy kosztami ponoszonymi w związku z gospodarczym korzystaniem ze środowiska a kosztami związanymi z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa jak np. prenumerata czasopism fachowych lub koszty ubezpieczenia majątku. Zarówno kosztów prenumeraty jak i ubezpieczenia majątku nie można bezpośrednio powiązać z uzyskiwanymi przychodami. Ich ponoszenie nie jest niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego i nie zależy od ilości produkcji. Natomiast bez ponoszenia kosztów za gospodarcze korzystanie ze środowiska prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego jest niemożliwy. Jak twierdzi Spółka koszty za gospodarcze korzystanie mają ścisły związek z osiąganymi przez Spółkę przychodami i na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można je uznać za koszt uzyskania przychodu w roku obrotowym, którego dotyczą.

Rozpatrując zarzuty zażalenia zważono, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) opłata za korzystanie za środowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz za składowanie odpadów (art. 273). Podmiot korzystający za środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (art. 284 i art. 285 ust. 2). Wysokość tych opłat zależy m.in. od ilości wprowadzanych gazów, pyłów, ścieków, ilości pobranej wody czy składowanych odpadów (art. 274).Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4 tej ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wysokość opłat za korzystanie ze środowiska ma ścisły związek z wielkością produkcji. Stąd opłaty te stanowią koszty zmienne, bezpośrednie - zależne od wielkości (poziomu) produkcji.

Zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia stwierdzenie, że są to koszty pośrednie związane z całokształtem działalności podatnika nie zasługuje na uwzględnienie.

Zastosowanie zasady współmierności wynikającej z art. 15 ust. 4 ustawy podatkowej pozwala w każdym miesiącu uwzględnić przypadające na dany okres naliczone, a nie zapłacone opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego stanowiące koszty uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY