Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym mimo tego, iż na dzień złożenia wniosku Zainteresowana nie jest już właścicielką rozpoczętej przebudowy (chodzi o wydatki poniesione w okresie od uzyskania pozwolenia na budowę do dnia przeniesienia własności nieruchomości umową darowizny)?

sygnatura: ILPB2/415-1112/10-2/ES

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2010-12-30

słowa kluczowe:budowa, budynek mieszkalny, materiały budowlane, pozwolenie na budowę, zwrot wydatków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 1 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z przebudową poddasza budynku mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z przebudową poddasza budynku mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W latach 2009-2010 Wnioskodawczyni rozpoczęła przebudowę poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele mieszkalne wraz z przebudową dachu. Nieruchomość tą Zainteresowana otrzymała umową darowizny (notarialnie) w dniu 18 grudnia 2000 r. Ponadto Wnioskodawczyni wyjaśniła, iż rozpoczęcie przebudowy było inwestycją, która wymagała uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pozwolenie na budowę Zainteresowana uzyskała w dniu 17 grudnia 2008 r.

Dokumenty: umowę darowizny oraz pozwolenie na budowę Wnioskodawczyni posiada do dnia dzisiejszego. W związku z przebudową Zainteresowana poniosła, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wydatki udokumentowane fakturami VAT na zakup materiałów budowlanych. Owe faktury dokumentujące wydatki posiada do dnia dzisiejszego.

W dniu 7 czerwca 2010 r. umową darowizny (notarialnie) Wnioskodawczyni przeniosła własność nieruchomości, na której rozpoczęła wspomnianą wyżej przebudowę, na rzecz swoich rodziców.

Zainteresowana planuje zwrócić się w najbliższym czasie z wnioskiem o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Wniosek dotyczył będzie wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych w okresie od dnia uzyskania pozwolenia na budowę do dnia przeniesienia własności tej nieruchomości umową darowizny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym mimo tego, iż na dzień złożenia wniosku Zainteresowana nie jest już właścicielką rozpoczętej przebudowy (chodzi o wydatki poniesione w okresie od uzyskania pozwolenia na budowę do dnia przeniesienia własności nieruchomości umową darowizny)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w Jej przypadku zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych powinien przysługiwać. W odniesieniu do niemalże identycznego, jak zaistniały u Niej, stanu faktycznego (różnica polegała na tym, iż w sprawie tej nastąpiła sprzedaż nieruchomości w trakcie budowy a w przypadku Zainteresowanej nastąpiło przekazanie nieruchomości umową darowizny) wypowiedział się Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2010 r., sygn. DD3/033/135/MCA/O9/PK-1059.

Z interpretacji tej wynika niezbicie, że bez znaczenia dla prawa do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych pozostaje okoliczność ewentualnego zbycia budowanego budynku mieszkalnego, czy remontowanego mieszkania. Ważne jest natomiast, aby w czasie realizacji inwestycji mieszkaniowej, i co istotne bez względu na chronologię zdarzeń, osoba fizyczna posiadała prawo do dysponowania nieruchomością lub tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, oraz pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zatem do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych osoba fizyczna będzie uprawniona także w sytuacji, gdy przed złożeniem wniosku - tak jak ma to miejsce w przypadku Wnioskodawczyni - zbyła nieruchomość, z którą związane było posiadanie przez Nią - w którymkolwiek momencie realizacji inwestycji wymienionej w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 wskazanej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - prawo, tytuł lub pozwolenie, o których mowa w art. 4 ust. 2 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie należy wskazać, iż powołana w treści wniosku interpretacja Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2010 r., sygn. DD3/033/135/MCA/09/PK-1059 została wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY