Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Uznać należy, że zgodnie z regułą określoną w art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy dla wymienionych węglowodorów przeznaczonych do produkcji dezodorantu służącego do rozpylania substancji zapachowych, wynosi 0 zł. Ponadto, Wnioskodawca w zakresie sprzedaży wymienionych wyrobów nie będzie miał także obowiązku składania deklaracji podatkowej i zapłaty podatku akcyzowego.

sygnatura: ITPP3/443-163/10/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2010-12-30

słowa kluczowe:cel napędowy, cel opałowy, podatek akcyzowy, sprzedaż, stawki podatku, węglowodory gazowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 4 października 2010 r. (data wpływu 11 października 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2010 r. dotyczące podatku akcyzowego w zakresie obowiązków podatkowych Spółki w przypadku sprzedaży węglowodorów gazowych klasyfikowanych do kodów od CN 2711 12 11 do 2711 19 00 przeznaczonych do produkcji aerozoli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie obowiązków podatkowych Spółki w przypadku sprzedaży węglowodorów gazowych klasyfikowanych do kodów od CN 2711 12 11 do 2711 19 00 przeznaczonych do produkcji aerozoli.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność jako podmiot pośredniczący w sprzedaży wyrobów energetycznych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie - używane do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 89 ust. 5-13.

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 12 wymienionej ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne dla gazów przeznaczonych do napędu silników wynosi w przypadku:

 • skroplonych - 695 zł /1000 kg,
 • w stanie gazowym - 11,04 zł /1 gigadżul (GJ).

Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 2 stawki akcyzy na wyroby energetyczne innie niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Wnioskodawca zamierza sprzedawać węglowodory gazowe klasyfikowane do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 ,,na cele produkcyjne", wskazując, że jedynym przeznaczeniem tych gazów jest wykorzystanie ich jako czynnika roboczego dezodorantu służącego do rozpylania substancji zapachowych. Spółka dodaje ponadto, iż wymienione wyroby nie będą używane do celów opałowych ani napędowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może sprzedać dla firmy węglowodory gazowe klasyfikowane do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 przeznaczone na cele produkcyjne ze stawką 0 zł...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, ustawa o podatku akcyzowym nie nakłada na Spółkę obowiązków podatkowych w przypadku sprzedaży węglowodorów gazowych klasyfikowanych do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 w celu wykorzystania ich jako czynnika roboczego dezodorantu, służącego do rozpylania substancji zapachowych, które nie będą używane do celów opałowych ani napędowych. Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami, zdaniem Spółki, stawka akcyzy na węglowodory gazowe klasyfikowane do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 przeznaczone na wskazane cele produkcyjne wynosi 0 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jako podmiot pośredniczący dostarczający kontrahentom wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Zatem jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik podatku akcyzowego. Wnioskodawca zamierza ponadto, sprzedawać węglowodory gazowe klasyfikowane do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, wskazując, że jedynym przeznaczeniem tych gazów jest wykorzystanie ich jako czynnika roboczego dezodorantu służącego do rozpylania substancji zapachowych. Spółka wskazuje, iż wymienione wyroby nie będą używane do celów opałowych, ani napędowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), dalej zwanej ustawą, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 • objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 • objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 • objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 • oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 • objęte pozycją CN 3403;
 • objęte pozycją CN 3811;
 • objęte pozycją CN 3817;
 • oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 • pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 • pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Natomiast w myśl ust. 3 pkt 3 cytowanego artykułu, przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy.

Wskazać także należy, iż stawki akcyzy na wyroby energetyczne określono w przepisach art. 89 ust. 1 ustawy. W przypadku konkretnych wyrobów energetycznych stawki akcyzy zostały zawarte w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy. Jednocześnie w unormowaniu art. 89 ust. 2 ustawy przyjęto zasadę, iż stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Wymienione w treści wniosku węglowodory gazowe klasyfikowane do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, w myśl wymienionej ustawy, zalicza się do wyrobów energetycznych. Jednakże wyroby te przeznaczone do innych celów niż napędowe lub opałowe, nie zostały wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, w związku z czym nie może mieć do nich zastosowanie żadna ze stawek akcyzy określonych w tych przepisach. Ponadto, powyższe wyroby, z uwagi na ich przeznaczenie nie mogą zostać również opodatkowane według stawek akcyzy określonych dla ,,pozostałych paliw silnikowych" lub ,,pozostałych paliw opałowych".

Zatem uznać należy, że zgodnie z regułą określoną w art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy dla wymienionych węglowodorów przeznaczonych do produkcji dezodorantu służącego do rozpylania substancji zapachowych, wynosi 0 zł. Ponadto, Wnioskodawca w zakresie sprzedaży wymienionych wyrobów nie będzie miał także obowiązku składania deklaracji podatkowej i zapłaty podatku akcyzowego.

Końcowo należy wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Ze wskazanej regulacji wynika, iż osoba zainteresowana, to osoba, która chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu ułożenia swoich interesów w sferze prawa podatkowego. Zatem, z wnioskiem może wystąpić osoba, u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), który może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. (por. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Toruń 2007, s. 78). Wobec powyższego niniejsza interpretacja ogranicza się do praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy. Jednocześnie informuje się, iż w sprawie części wniosku, który dotyczy praw i obowiązków podatkowych innych niż Spółka podmiotów wydano odrębne rozstrzygniecie o sygn. akt ITPP3/443-163a/10/JK.

Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację, organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną we wniosku przez Spółkę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY