Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą nieruchomości wniesionych aportem do Spółki w formie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ujmowanych jako środki trwałe w przypadku wystąpienia tzw. agio.

sygnatura: ITPB3/423-582b/10/PS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:agio, aport, kapitał zapasowy, koszty uzyskania przychodów, przedsiębiorstwa, składnik majątkowy, sprzedaż, sprzedaż środków trwałych, środek trwały, wartość nominalna, wartość rynkowa, wkłady niepieniężne, zbycie, zorganizowana część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010 r. (data wpływu 20 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą nieruchomości wniesionych aportem do Spółki w formie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ujmowanych jako środki trwałe, w przypadku wystąpienia tzw. agio - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2010 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą nieruchomości wniesionych aportem do Spółki w formie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ujmowanych jako środki trwałe, w przypadku wystąpienia tzw. agio.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o. o. w organizacji zamierza prowadzić między innymi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami. Niewykluczone jest również rozszerzenie przedmiotu działalności o najem nieruchomości. Planowane jest wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego przez inną spółkę kapitałową. Przedmiotem wkładu będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. W skład wnoszonego aportem przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi przede wszystkim zabudowana nieruchomość gruntowa (ujęta w księgach spółki wnoszącej aport jako środek trwały).

Wnioskodawca zamierza nabywane nieruchomości (w tym nieruchomości nabywane w drodze aportu) ujmować jako środki trwałe bez względu na sposób ich kwalifikacji u zbywcy (w tym podmiotu wnoszącego aport).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki odbędzie się bądź przez podwyższenie kapitału zakładowego o całą wartość przedmiotu wniesionego wkładu (spółka wnosząca aport obejmie udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wniesionego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa), bądź z zastosowaniem agio (część wkładu zostanie wniesiona na kapitał zapasowy Spółki).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę nieruchomości, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wniesionych w całości na kapitał zakładowy Spółki), ujmowanych w Spółce jako środki trwałe, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za przedmiot wkładu pomniejszona o dokonane w Spółce odpisy amortyzacyjne...
  2. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę nieruchomości, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ujmowanych w Spółce jako środki trwałe, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za przedmiot wkładu pomniejszona o dokonane w Spółce odpisy amortyzacyjne, w sytuacji gdy część wkładu zostanie wniesiona na kapitał zapasowy Spółki...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania drugiego. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży przez Spółkę nieruchomości, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ujmowanych w Spółce jako środki trwałe, kosztem uzyskania przychodu, jaki rozpozna Spółka, będzie wartość nominalna udziałów nabytych przez podmiot wnoszący aport do Spółki rozliczona na poszczególne środki trwałe (z tym że wartość przypisana do poszczególnych środków trwałych nie może być wyższa od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia aportu), pomniejszona o wartość dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

  1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Powyższy przepis stanowi więc, że wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Należy zauważyć, iż pojęcie wydatków jest szerokie, a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie ogranicza wskazanego pojęcia tylko i wyłącznie do wydatków pieniężnych podmiotu nabywającego dane składniki majątkowe. W konsekwencji sformułowanie ,,wydatki na nabycie" będzie odnosiło się do wydatków zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych bezpośrednio warunkujących nabycie składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, tj. wydatków, bez których poniesienia skuteczne nabycie tychże składników nie byłoby możliwe. W konsekwencji cytowany przepis będzie odnosił się do sytuacji przedstawionej we wniosku, polegającej na przejęciu przedsiębiorstwa w zamian za określoną liczbę udziałów Spółki, które to udziały będą stanowić swego rodzaju wynagrodzenie za wnoszone przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą poszczególne środki trwałe. Powyższe wynika pośrednio z brzmienia art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości: wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Cytowany przepis statuuje ogólną zasadę przyjmowania dla celów określenia kosztów uzyskania przychodów wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, ograniczonej jednakże nominalną wartością nabytych udziałów.

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego z zastosowaniem tzw. agio, tj. gdy wartość wnoszonego aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za przedmiotowy aport, Spółka jest zdania, że nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty przewyższającej wartość nominalną wydanych udziałów. Zdaniem Spółki powyższe stanowisko potwierdzają również interpretacje organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2008 r., sygn. ITPB3/423-87a/08/DK uznał, że: ,,Reasumując należy stwierdzić, iż w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, które odbędzie się z zastosowaniem agio, przy ustalaniu wartości przedsiębiorstwa, wydatkami na nabycie środków trwałych wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-b ww. ustawy, będzie wartość nominalna udziałów nabytych przez podmiot wnoszący aport do Spółki rozliczona na poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, z tym że wartość przypisana do poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie może być wyższa od ich wartości rynkowej z dnia nabycia w ramach przedmiotowego aportu, pomniejszona o wartość dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym w sytuacji gdy w skład przedsiębiorstwa wchodziłyby również składniki majątkowe nie będące środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi wówczas wartość nominalną udziałów nabytych przez podmiot wnoszący aport do Spółki stanowiącą bazę do obliczenia wydatków przypadających na poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, należałoby dodatkowo odpowiednio pomniejszyć o przypadającą na kapitał zakładowy część wartości składników majątkowych przejętych w ramach nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa, które nie są środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi." Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. ITPB3/423-11/08/MK uznał:

,,(...) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, które odbędzie się z zastosowaniem agio, a wartość zobowiązań związanych z przejętym przedsiębiorstwem zostanie uwzględniona przy ustalaniu wartości przedsiębiorstwa, to wydatkami na nabycie środków trwałych wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-b ww. ustawy, będzie wartość nominalna udziałów nabytych przez podmiot wnoszący aport do Spółki rozliczona na poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, z tym że wartość przypisana do poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie może być wyższa od ich wartości rynkowej z dnia nabycia w ramach przedmiotowego aportu, pomniejszona o wartość dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych".

Reasumując, w przypadku sprzedaży przez Spółkę nieruchomości, wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ujmowanych w Spółce jako środki trwałe, kosztem uzyskania przychodu, jaki rozpozna Spółka, będzie wartość nominalna udziałów nabytych przez podmiot wnoszący aport do Spółki rozliczona na poszczególne środki trwałe (z tym że wartość przypisana do poszczególnych środków trwałych nie może być wyższa od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia aportu) pomniejszona o wartość dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY