Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w przypadku przeprowadzenia w Spółce podziału przez wydzielenie, polegającego na przeniesieniu ZCP do Spółki Nieruchomości, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy?

sygnatura: IBPBI/2/423-1233/10/SD

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:aport, podział spółki przez wydzielenie, przedsiębiorstwa, przychód, wkłady niepieniężne, zorganizowana część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 września 2010 r.), uzupełnionym w dniach 01 października, 09 grudnia 2010 r. oraz 15 grudnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku przeprowadzenia w Spółce podziału przez wydzielenie, polegającego na przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Nieruchomości, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku przeprowadzenia w Spółce podziału przez wydzielenie, polegającego na przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Nieruchomości, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 02 grudnia 2010 r. Znak IBPBI/2/423-1233/10/SD, Znak IBPP3/443-722/10-2/PK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniach 01 października, 09 grudnia 2010 r. oraz 15 grudnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność produkcyjną. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja kruszyw barwionych. Poza głównym przedmiotem działalności Spółka prowadzi działalność w zakresie wynajmu (wydzierżawiania) nieruchomości oraz w zakresie obrotu nieruchomościami. Działalność ta dotyczy tych nieruchomości, które nie są związane z działalnością produkcyjną.

Wraz z początkiem 2010 r. w strukturze Spółki wyodrębniono dział odpowiedzialny za działalność w zakresie wynajmu oraz obrotu nieruchomościami. Wyodrębnienia dokonano w drodze uchwały Zarządu Spółki. Wyodrębnionemu działowi nadano nazwę Nieruchomości, zwany również dalej ZCP. Przedmiotem działalności ZCP określonym w Uchwale jest wynajem/wydzierżawianie nieruchomości oraz obrót nieruchomościami.

W Uchwale postanowiono o przyporządkowaniu do ZCP zespołu składników materialnych (nieruchomości niezwiązane z produkcją, wyposażenie biurowe związane z funkcjonowaniem działu) i niematerialnych (licencje na programy komputerowe wykorzystywane w związku z działalnością ZCP, umowę najmu oraz umowę dzierżawy - obie umowy dotyczą budynków posadowionych na nieruchomościach przypisanych do ZCP). W budynku biurowym wykorzystywanym przez Spółkę wyodrębniono ponadto pomieszczenie, wraz z biurowym wyposażeniem, dedykowane wyodrębnionemu działowi.

Do ZCP przyporządkowano także zobowiązania wynikające z zawartej umowy najmu oraz umowy dzierżawy. Uchwała Zarządu Spółki zawiera ponadto oświadczenie o przyporządkowaniu do ZCP pracowników związanych z działalnością prowadzoną przez ZCP oraz wskazuje osobę kierującą ZCP.

W związku z utworzeniem ZCP, w planie kont Spółki utworzone zostały odrębne konta na których ujęte zostały aktywa i zobowiązania związane z ZCP oraz konta, na których ewidencjonowane są przychody oraz koszty związane z działalnością ZCP.

Obecnie ZCP posiada również dedykowany do działalności ZCP rachunek bankowy. W związku z planowanymi procesami restrukturyzacyjnymi podjęta została decyzja dotycząca przeniesienia ZCP do innej spółki (dalej Spółka Nieruchomości). Dzięki takiemu rozwiązaniu działalność Spółki będzie mogła skupić się wyłącznie na produkcji.

Po dokonaniu przeniesienia ZCP, Spółka Nieruchomości kontynuować będzie działalność w zakresie wynajmu oraz obrotu nieruchomościami. Do Spółki Nieruchomości przejdą pracownicy związani obecnie z ZCP.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Biura w dniu 09 grudnia 2010 r. Spółka wyjaśniła, iż po wydzieleniu w Spółce pozostanie ,,gałąź" przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku przeprowadzenia w Spółce podziału przez wydzielenie, polegającego na przeniesieniu ZCP do Spółki Nieruchomości, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Spółki, w przypadku przeprowadzenia w Spółce podziału przez wydzielenie, polegającego na przeniesieniu ZCP do Spółki Nieruchomości, po stronie Spółki nie powstanie przychód do opodatkowania. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdop, przychodem w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Dla rozstrzygnięcia kwestii powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania kluczowe jest więc ustalenie, czy ZCP stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera ustawa o pdop.

W ocenie Spółki, wyodrębniony w strukturze Spółki dział Nieruchomości stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 (winno być pkt 4) ustawy o pdop.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o pdop, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (wraz z zobowiązaniami), mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
  2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
  3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
  4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania wyodrębnionej jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania.

W opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) wskazano, iż w skład ZCP wchodzą składniki materialne oraz niematerialne. Ponadto, do ZCP przypisane zostały zobowiązania związane z funkcjonowaniem działu.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Ustawa o pdop, nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2008 r., Znak ILPB3/423-496/08-2/HS, stwierdzono, iż ,,wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp." Podobnie interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., Znak IPPB5/423-165/08-6/MB.

Jak wskazano w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), wyodrębnienie ZCP nastąpiło poprzez utworzenie wydzielonego ze Spółki działu na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała zawiera zestawienie zespołu składników materialnych i niematerialnych przyporządkowanych do ZCP. Rozdziału składników majątku dokonano w oparciu o podział funkcjonalny tj. do ZCP przydzielono składniki majątkowe związane z działalnością wykonywaną przez ZCP.

Ponadto Uchwała zawiera oświadczenia o przyporządkowaniu do ZCP zobowiązań z nim związanych, pracowników związanych z działalnością prowadzoną przez ZCP oraz przyporządkowaniu do ZCP umów gospodarczych związanych ze składnikami majątku przyporządkowanymi do ZCP.

Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu ZCP w strukturze Spółki przemawia fakt, że ZCP prowadzi w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który nie jest realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Działalność ta jest prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, że ZCP spełnia wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o pdop.

Wyodrębnienie finansowe.

O wyodrębnieniu finansowym świadczy prowadzenie ewidencji księgowej Spółki w sposób umożliwiający ewidencję zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności ZCP. W rezultacie istnieje możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP. Należy przy tym podkreślić, iż ustawa o pdop, nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności, czy konieczne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż ,,wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa" J. Marciniuk ,,Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008" Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 roku, Znak IPPB5/423-436/09-2/MB.

Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 roku, Znak IPPP2/443-312/09-2/AS ,,wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)".

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, ZCP spełnia warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartej w ustawie o pdop.

Wyodrębnienie funkcjonalne (przesłanki określone w punktach a i b).

Wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (także por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2008 r., Znak ITPB3/423-519b/08/AW).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego), przedmiotem działalności ZCP jest wynajem/wydzierżawianie nieruchomości oraz obrót nieruchomościami. W tym celu do ZCP alokowane zostały wszystkie składniki majątkowe konieczne do prowadzenia działalności przez ZCP, zobowiązania oraz dedykowani pracownicy. ZCP zdolna jest zatem funkcjonować w ramach nowego podmiotu. Składniki przypisane do ZCP stanowią bowiem odpowiednio powiązaną całość gospodarczą.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie ZCP pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o pdop.

Jak wskazano już wyżej, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdop, przychodem w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

A contrario, w przypadku gdy wydzielany ze spółki majątek jak i majątek pozostający w spółce stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie powstanie przychód podatkowy po stronie spółki podlegającej podziałowi. Stanowisko powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 24 stycznia 2008 r., Znak IBPB3/423-235/07/NG/KAN-1697/10/07.

Podsumowując, podział Spółki poprzez wydzielenie ZCP nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodu podatkowego. Bowiem w opisanym w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), w świetle przedstawionych argumentów, ZCP spełnia wszystkie przesłanki uzasadniające uznanie jej za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej ,,ustawa o pdop"), w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia (...).

A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o pdop, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
  2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
  3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
  4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż dział Nieruchomości, mający być przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki Nieruchomości, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o pdop.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, iż majątek pozostający w Spółce związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie będzie stanowił przedsiębiorstwo. Jednocześnie Spółka zwróciła uwagę, iż w myśl Dyrektywy Rady 2009/133 WE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółce różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego w przypadku gdy wydzielany ze spółki majątek jak i majątek pozostający w spółce stanowi gałąź przedsiębiorstwa nie powstaje przychód podatkowy po stronie spółki podlegającej podziałowi. Angielska wersja dyrektywy odnosi się bowiem do sformułowania ,,branch of activity", czyli w tłumaczeniu na język polski ,,gałąź przedsiębiorstwa", którą w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) przedsiębiorstwo pozostające w Spółce niewątpliwie będzie stanowić.

W tym miejscu należy zauważyć, iż jednym z warunków niepowstania w Spółce dzielonej przychodu, o którym mowa w powołanym na wstępie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdop, jest pozostanie w spółce dzielonej składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Skoro w ocenie Wnioskodawcy majątek pozostający w Spółce będzie stanowił przedsiębiorstwo (które jest pojęciem szerszym od zorganizowanej części przedsiębiorstwa) to tym samym będzie posiadał cechy kwalifikujące go jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W świetle powołanych przepisów, z powyższym założeniem dotyczącym majątku pozostającego w Spółce dzielonej, należy uznać, iż w przypadku przeprowadzenia w Spółce podziału przez wydzielenie, po stronie Spółki nie postanie przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdop.

Reasumując, stanowisko Spółki należy zatem uznać prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku numerami 2 i 3 wydano odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY