Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.

sygnatura: IPPP1-443-1005/10-4/BS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, dostawa, działalność gospodarcza, grunty, nieruchomości, podatnik

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2010 r. (data wpływu 29.09.2010 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 09.12.2010 r. (skutecznie doręczone w dniu 13.12.20010 r.), w dniu 15.12.2010 r. (data wpływu 16.12.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.09.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wniosek uzupełniony został w dniu 15.12.2010 r. (data wpływu 15.12.2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Pani Magdalena C. w dniu 02.02.2010 r. otrzymała aktem darowizny od swojego ojca Wojciecha W. nieruchomość rolną o powierzchni 8.257 m2, położoną w W. Ojciec Strony przekazał jej tę nieruchomość w związku z przejściem na emeryturę. Nieruchomość była w posiadaniu rodziny ojca Wnioskodawczyni od 70 lat.

Strona ani wcześniej, ani po momencie otrzymania nieruchomości aż do sporządzenia wniosku nie prowadziła i nie prowadzi żadnej działalności rolniczej. Pozostaje na utrzymaniu męża i zajmuje się rodziną.

Strona nigdy nie dzieliła ww. nieruchomości, ani nie zbywała żadnej innej nieruchomości.

Wnioskodawca w najbliższym czasie (jest w fazie negocjacji z potencjalnym kupcem przedmiotowej nieruchomości) zamierza zbyć przedmiotową nieruchomość w całości jednorazową transakcją.

Przedmiotowa nieruchomość wg stanu na dzień sporządzenia wniosku nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, a jest jedynie objęta studium do planu, w którym działka ma status budownictwa wielorodzinnego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 13.12.2010 r. (data wpływu 16.12.2010 r.) Strona podała, że:

  1. nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej rolniczej ani pozarolniczej w żadnej formie,
  2. nigdy nie była rejestrowana jako czynny podatnik VAT,
  3. nigdy przedmiotowy grunt nie był przedmiotem dzierżawy ani żadnej innej umowy o podobnym i jakimkolwiek innym charakterze,
  4. nigdy i w żadnej formie nie pobierała żadnych pożytków z tytułu zawartych umów,

Ponadto w przedmiotowym uzupełnieniu Strona wskazała, iż od roku 1995, czyli od momentu zakończenia ostatniej swojej umowy o pracę nie pobierała żadnych wynagrodzeń dochodów z tytułu jakichkolwiek umów o pracę, gospodarczych czy cywilno-prawnych. Jedynym żywicielem rodziny jest mąż Strony i od lat rozlicza się ona wspólnie z mężem, nie wykazując żadnych dochodów, o czym mogą zaświadczyć składane roczne rozliczenia podatkowe.

Przedmiotowy grunt, nieruchomość od momentu przepisania przez ojca Strony na Wnioskodawcę nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej, ani żadnej innej związanej z uzyskiwaniem jakichkolwiek przychodów. Od roku 2007 Wnioskodawca mieszka pod innym adresem a przedmiotowy grunt stanowi nieużytek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od transakcji sprzedaży jednorazowej w całości przedmiotowej nieruchomości należy odprowadzić podatek od towarów i usług VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 50, poz. 535 ze zm.) od sprzedaży działki rolnej w transakcji jednorazowej w całości, nie prowadząc na przedmiotowej nieruchomości żadnej formy działalności gospodarczej na przestrzeni okresu od uzyskania przepisania własności przedmiotowej nieruchomości przez ojca na Wnioskodawcę do dnia złożenia wniosku, czy to w sposób ciągły czy incydentalny, nie powstaje w tym przypadku obowiązek opłacenia podatku VAT od przedmiotowej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że sprzedaż swojego majątku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy dokonywana jest przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem tego podatku, jeżeli sprzedaży można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy. Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia częstotliwości, przez zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonego działania. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat), ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności lub zamiar powtarzalności.

Aby zatem dostawę towarów (nawet jednorazową) uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik działając w charakterze producenta, handlowca lub usługodawcy, miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Strona otrzymała od ojca aktem darowizny nieruchomość rolną o powierzchni 8.257 m2, położoną w W. Przedmiotowa nieruchomość wg stanu na dzień sporządzenia wniosku nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium do planu, działka ma status budownictwa wielorodzinnego. Strona nie prowadziła i nie prowadzi żadnej rolniczej ani pozarolniczej działalności gospodarczej; nigdy nie była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Strona w najbliższym czasie zamierza zbyć przedmiotową nieruchomość w całości jednorazowa transakcją.

Odnosząc przedstawione okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy nie można uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Nic nie wskazuje na to, że dokonując sprzedaży ww. nieruchomości, Wnioskodawca będzie działał w charakterze handlowca. Przedmiotowa działka została nabyta do majątku osobistego, w formie darowizny. Nie można zatem uznać, że grunt został nabyty w celu jego dalszej odsprzedaży. Jak wynika ze złożonego wniosku, przedmiotowy grunt nie został nabyty z zamiarem wykorzystywania go w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i do takich celów nigdy nie był wykorzystywany. Działka nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie dzielił ww. nieruchomości ani nie zbywał żadnej innej nieruchomości.

W przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca nie działa jako producent, handlowiec lub usługodawca. Wnioskodawca sprzedając nieruchomość będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, zatem czynność ta nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Sprzedaż towarów z majątku osobistego, które nie były nabyte w celu ich odsprzedaży - nie ma charakteru handlowego, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, jednorazowa sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości w całości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY