Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika, w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne.

sygnatura: IPPB4/415-794/10-2/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:certyfikat rezydencji, obowiązek płatnika, prawa autorskie, tłumacz, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, usługi tłumaczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2010 r. (data wpływu 05.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika, w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej ,,Spółka") zamierza świadczyć wyspecjalizowane usługi tłumaczeniowe, dotyczące w szczególności instrukcji obsługi produktów i dokumentacji, materiałów marketingowych oraz multimedialnych, stron internetowych, oprogramowania, treści szkoleniowych (w tym także do szkoleń internetowych) w wielu językach. Spółka planuje przygotowywać wielojęzyczne materiały dla podmiotów z branży informatycznej, telekomunikacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, motoryzacyjnej, produkcyjnej, energetycznej, chemicznej, wydawniczej, rozrywkowej, usługowej (obejmującej usługi dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych), a także producentów artykułów powszechnego użytku i odzieży, dostawców usług finansowych oraz klientów z sektora administracji publicznej. Spółka będzie świadczyć swoje usługi przy pomocy sieci pełnoetatowych tłumaczy oraz pozostających do jej dyspozycji lokalnych (krajowych i zagranicznych) firm tłumaczeniowych i niezależnych ekspertów branżowych. Z uwagi na fakt, iż Spółka pragnie wyeliminować ryzyko nieporozumień poprzez dostosowanie tłumaczonych materiałów do lokalnych wymagań kulturowych, językowych i ekonomicznych, Spółka będzie nabywać pisemne usługi tłumaczeniowe (dalej: ,,Usługi Tłumaczeniowe") oraz usługi przystosowania tłumaczonego tekstu do warunków lokalnych (dalej: ,,Usługi Lokalizacji") w szczególności od zagranicznych osób prawnych i osób fizycznych z krajów docelowych, tj. krajów, których mieszkańcy będę odbiorcami przetłumaczonego tekstu (dalej: ,,Tłumacze Zagraniczni"). Nie będą to tłumaczenia przysięgłe.

Spółka będzie miała wpływ na jakość i styl wykonania Usług Tłumaczeniowych i Usług Lokalizacji, m.in. poprzez stworzenie zbioru wytycznych dotyczących stylu tłumaczenia, zarządzanie terminologią, zarządzanie bazami tłumaczeń oraz optymalizowanie materiałów tłumaczonych maszynowo (tj. tłumaczonych automatycznie przy pomocy elektronicznych programów tłumaczeniowych). Przy dużych projektach tłumaczeniowych, Spółka będzie nadzorowała spójność tłumaczonego materiału - zarówno w obrębie zespołów jednojęzycznych, jak i wielojęzycznych zespołów zarządzających treścią. W ten sposób klienci zyskają gwarancję otrzymania spójnego, znakomitego jakościowo produktu we wszystkich językach. Spółka będzie zawierać z Tłumaczami Zagranicznymi Umowę na wykonanie danej Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji (dalej: ,,Umowa"). Na podstawie Umowy, Tłumacz Zagraniczny wykona tłumaczenie, przystosuje przetłumaczony tekst do warunków lokalnych, przekaże przetłumaczony tekst kompatybilny z warunkami lokalnymi Spółce oraz przeniesie na Spółkę wyłączne, nieograniczone w czasie i terytorium prawo:

(i) utrwalania, zwielokrotniania i wprowadzania efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji do obrotu dowolną techniką, w tym w szczególności drukiem, na nośnikach informatycznych oraz na taśmie audiowizualnej; (ii) wprowadzania do pamięci komputera; (iii) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich (dalej: ,,Prawo Autorskie").

Spółka będzie ponosić odpowiedzialność za jakość Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji wykonanej na podstawie Umowy wobec osób trzecich jak za działanie własne. Dodatkowo, Tłumacz Zagraniczny wyrazi w Umowie zgodę na wydanie efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji bez podania jego nazwiska na egzemplarzach efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji.

Wynagrodzenie za wykonanie danej Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji będzie kalkulowane jako iloczyn odpowiednio:

  • stałej stawki za przetłumaczone słowo lub stałej stawki za przetłumaczoną stronę lub stałej stawki godzinowej danego Tłumacza Zagranicznego, oraz
  • liczby przetłumaczonych słów lub liczby przetłumaczonych stron lub czasu spędzonego na tłumaczeniu przez danego Tłumacza Zagranicznego (dalej: ,,Wynagrodzenie").

Zgodnie z Umową, Wynagrodzenie będzie obejmować wykonanie Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji oraz dostarczenie efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji, a także przeniesienie praw w zakresie objętym Umową. Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji będą świadczone na rzecz Spółki przez Tłumaczy Zagranicznych poza terytorium Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy pisemne Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji należą do ,,świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ,,UPDOP"), a w konsekwencji, czy Spółka winna pobrać od Wynagrodzeń wypłacanych Zagranicznym Tłumaczom, będących osobami prawnymi, świadczących na jej rzecz Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że dany Tłumacz Zagraniczny udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Spółka będzie mogła zastosować stawki (lub zwolnienie) wynikające z właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobrać podatku...
  2. Czy pisemne Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji należą do ,,świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ,,UPDOF"), a w konsekwencji, czy Spółka winna pobrać od Wynagrodzeń wypłacanych Zagranicznym Tłumaczom, będących osobami fizycznymi, świadczących na jej rzecz Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że dany Tłumacz Zagraniczny udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas Spółka będzie mogła zastosować stawki (lub zwolnienie) wynikające z właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobrać podatku...
  3. Czy pisemne Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji należą do świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP, a w konsekwencji, czy Spółka winna pobrać od Wynagrodzeń wypłacanych Zagranicznym Tłumaczom, będących osobami prawnymi, przenoszących na jej rzecz prawa autorskie do efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że dany Tłumacz Zagraniczny udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Spółka będzie mogła zastosować stawki (lub zwolnienie) wynikające z właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobrać podatku...
  4. Czy pisemne Usługi Tłumaczeniowe Usługi Lokalizacji należą do świadczeń wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF, a w konsekwencji, czy Spółka winna pobrać od Wynagrodzeń wypłacanych Zagranicznym Tłumaczom, będących osobami fizycznymi, przenoszących na jej rzecz prawa autorskie do efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że, dany Tłumacz Zagraniczny udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych i wówczas Spółka będzie mogła zastosować stawki (lub zwolnienie) wynikające z właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobrać podatku...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowią odpowiedzi na pytania Nr 2 i 4 w zakresie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2)

Zgodnie z normą art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. dalej także jako UPDOF), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Zgodnie zaś z ust. 2b ww. przepisu, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski uważa się w szczególności dochody (przychody) z: (i) pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; (ii) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; (iii) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski oraz (iv) położonej na terytorium Polski nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Z kolei, w myśl art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF, podatek dochodowy od uzyskanych w Polsce przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a UPDOF, przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Zgodnie z normą art. 41 ust. 4 UPDOF, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych w szczególności z tytułów określonych w art. 29 UPDOF (dalej: ,,podatek u źródła").

Należy zauważyć, iż art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF nie wymienia expressis verbis usług tłumaczenia. Stanowi on tylko, iż obowiązkiem podatkowym objęte są przychody z wymienionych w nim usług, jak również z tytułu wykonywania ,,świadczeń o podobnym charakterze". Wprawdzie katalog usług wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie ,,(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze", jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, iż aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, jakie należałoby spełnić, aby daną usługę uzyskać albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Zdaniem Spółki nie ulega wątpliwości, iż pisemne Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji nie są pod względem prawnym równorzędne z usługami doradczymi, księgowymi, badania rynku, usługami prawnymi, usługami reklamowymi, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługami rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.

Zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, iż usługa tłumaczenia nie jest usługą podobną do usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF. Jest ona związana z zupełnie innym zespołem czynności oraz innym celem i rezultatem. Taka konstatacja jest uzasadniona w szczególności po nowelizacji UPDOF, która z dniem 1 stycznia 2004 r. usunęła z art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF pojęcie ,,świadczeń o charakterze niematerialnym" i w jego miejsce wprowadziła pojęcie ,,świadczeń o podobnym charakterze". Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, wydanych przez organy podatkowe.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2009 r. (Nr IBPBII/1/415-157/09/BJ) uznał, iż:

,,Usługi polegające na tłumaczeniach pisemnych, o których mowa we wniosku nie należą do usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie można ich zaliczyć do świadczeń o podobnym charakterze, o których mowa w tym przepisie. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż przychody z tytułu tłumaczeń wykonywanych na rzecz wnioskodawcy - o ile umowy, na podstawie których zostaną zakupione ww. usługi nie będą miały charakteru umowy zlecenia lub umowy o dzieło - nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku wnioskodawca nie będzie miał obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% przychodu od wypłacanych tłumaczom wynagrodzeń, ani uzyskiwania od nich certyfikatu rezydencji w celu zastosowania stawek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania tego podatku".

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, nie będzie ona miała obowiązku pobierania podatku u źródła od Wynagrodzenia wypłacanego Zagranicznym Tłumaczom, będących osobami fizycznymi, podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jako że wykonywane przez nich pisemne Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji nie mieszczą się w zakresie art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF. Zgodnie z art. 29 ust. 2 UPDOF przepisy ust. 1 tego przepisu stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Zdaniem Spółki powyższy przepis znalazłby zastosowanie tylko wówczas, gdyby dany przychód podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF.

A zatem, mając na uwadze, jak to zostało wykazane wyżej, przychód wypłacany osobom fizycznym, podlegającym ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, nie wymaga opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF, Spółka nie będzie obowiązana: (i) odprowadzać podatku u źródła od wynagrodzeń wypłacanych ww. osobom fizycznym za świadczone przez nich pisemne Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji, (ii) uzyskiwać certyfikat rezydencji dla ww. osób fizycznych w celu zastosowania stawek wynikających z umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku, ani (iii) składać do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-8AR o zryczałtowanym podatku dochodowym, o której mowa w art. 42 ust. 1a UPDOF.

Ad. 4)

Jak zostało to już wskazane powyżej, zgodnie z normą art. 3 ust. 2a UPDOF, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Zgodnie zaś z ust. 2b ww. przepisu, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski uważa się w szczególności dochody (przychody) z: (i) pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; (ii) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; (iii) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski oraz (iv) położonej na terytorium Polski nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Z kolei, w myśl art. 29 ust. 1 pkt 5 UPDOF, podatek dochodowy od uzyskanych w Polsce przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a UPDOF, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 UPDOF oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Zgodnie z normą art. 41 ust. 4 UPDOF, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych w szczególności z tytułów określonych w art. 29 UPDOF (dalej: ,,podatek u źródła").

Jak zostało to wskazane w stanie taktycznym, Spółka na podstawie Umów zawieranych z Tłumaczami Zagranicznymi, będącymi osobami fizycznymi, będzie zlecać tym podmiotom wykonanie Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji. Przedmiotem Umowy będzie dokonanie tłumaczenia tekstu, w szczególności będącego fragmentem całości, z uwzględnieniem aspektów kulturowych, językowych i ekonomicznych kraju Tłumacza Zagranicznego. Należy podkreślić, iż otrzymany efekt Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji będzie podlegał korektom językowym, gramatycznym, stylistycznym i redakcyjnym ze strony Spółki. Ponadto, Spółka będzie ponosić odpowiedzialność za jakość Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji wykonanej na podstawie Umowy wobec osób trzecich jak za działanie własne. Dodatkowo, Tłumacz Zagraniczny wyrazi w Umowie zgodę na upublicznienie efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji bez podania jego nazwiska na egzemplarzach efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji. Ponadto, Tłumacz Zagraniczny przeniesie na Spółkę wyłączne, nieograniczone w czasie i terytorium Prawo Autorskie.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż na podstawie Umowy dojdzie do nabycia od Tłumacza Zagranicznego kompleksowej usługi, obejmującej Usługę Tłumaczeniową i Usługę Lokalizacji, a sama Umowa będzie de facto umową podwykonawstwa tłumaczeniowego, której istotą jest przetłumaczenie tekstu, a nie przeniesienie Prawa Autorskiego. Powyższe stanowisko Spółki potwierdza sposób kalkulacji jednolitego Wynagrodzenia, które będzie obliczane jako iloczyn odpowiednio:

  • stałej stawki za przetłumaczone słowo lub stałej stawki za przetłumaczoną stronę lub stałej stawki godzinowej danego Tłumacza Zagranicznego, oraz
  • liczby przetłumaczonych słów lub liczby przetłumaczonych stron lub czasu spędzonego na tłumaczeniu przez danego Tłumacza Zagranicznego.

W tym miejscu, Spółka pragnie podkreślić, iż ze względu na powyższy sposób kalkulacji Wynagrodzenia, chociaż zgodnie z Umową będzie ono obejmować wykonanie Usługi Tłumaczeniowej, Usługi Lokalizacji oraz dostarczenie efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji, a także przeniesienie Prawa Autorskiego w zakresie objętym Umową, nie będzie możliwe ustalenie kwoty Wynagrodzenia odpowiadającej wartości przenoszonego Prawa Autorskiego.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki nie będzie ona miała obowiązku pobierania podatku u źródła od wynagrodzeń wypłacanych Tłumaczom Zagranicznym podlegającym ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, chociaż dojdzie do przeniesienia Prawa Autorskiego do efektu Usługi Tłumaczeniowej i Usługi Lokalizacji, jako że wykonywane przez nich pisemne Usługi Tłumaczeniowe i Usługi Lokalizacji nie mieszczą się w zakresie art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 UPDOF przepisy ust. 1 tego przepisu stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Zdaniem Spółki, powyższy przepis znalazłby zastosowanie tylko wówczas, gdyby dany przychód podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF. A zatem, mając na uwadze powyższe, przychód wypłacany osobom fizycznym, podlegającym ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, nie wymaga opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF, Spółka nie będzie obowiązana: (i) odprowadzać podatku u źródła od wynagrodzeń wypłacanych ww. osobom fizycznym za świadczone przez nich pisemne Usługi Tłumaczeniowe, (ii) uzyskiwać certyfikat rezydencji dla ww. osób fizycznych w celu zastosowania stawek wynikających z umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku, ani (iii) składać do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-8AR o zryczałtowanym podatku dochodowym, o której mowa w art. 42 ust. 1a UPDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie pytań oznaczonych Nr 2 i Nr 4.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Spółkę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, iż została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY