Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Jak należy określić wysokość przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę wskutek wniesienia do Spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Akcji? Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przy wniesieniu do Spółki cypryjskiej aportu w postaci Akcji, w przypadku, gdy wartość rynkowa Akcji będzie wyższa od wartości nominalnej objętych w zamian Udziałów, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych Udziałów?

sygnatura: IPPB2/415-950/10-3/MG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:Cypr, koszty uzyskania przychodów, objęcie (nabycie) akcji, wkłady niepieniężne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2010 r. (data wpływu 19.11.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu osiągniętego przychodu z wniesienia do spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów i akcji w polskich spółkach, nabytych za gotówkę lub objętych w zamian za wkład pieniężny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.11.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu osiągniętego przychodu z wniesienia do spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów i akcji w polskich spółkach, nabytych za gotówkę lub objętych w zamian za wkład pieniężny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski (Wnioskodawca jest zatem polskim rezydentem podatkowym, dalej jako Wnioskodawca lub Podatnik). Wnioskodawca posiada udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcje w spółkach publicznych (notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) i spółkach prywatnych (których akcje nie są notowane na GPW), (dalej udziały i akcje łącznie zwane Akcjami). Akcje w większości przypadków zostały nabyte przez Wnioskodawcę za gotówkę lub objęte w zamian za wkład pieniężny.

Wnioskodawca rozważa, czy objąć udziały w spółce zagranicznej z siedzibą na Cyprze będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Spółka cypryjska) i pokryć je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci stanowiących własność Wnioskodawcy Akcji.

W związku z tym, Wnioskodawca wniesie aportem Akcje do Spółki cypryjskiej w zamian za udziały spółki cypryjskiej (dalej jako Udziały). Wartość rynkowa Akcji będzie wyższa od wartości nominalnej Udziałów w Spółce cypryjskiej otrzymanych w zamian przez Wnioskodawcę. Różnica między wartością rynkową Akcji, a wartością nominalną Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki cypryjskiej. Wnioskodawca obejmie więc Udziały o wartości nominalnej niższej aniżeli wartość rynkowa wniesionych Akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Jak należy określić wysokość przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę wskutek wniesienia do Spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Akcji... Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przy wniesieniu do Spółki cypryjskiej aportu w postaci Akcji, w przypadku, gdy wartość rynkowa Akcji będzie wyższa od wartości nominalnej objętych w zamian Udziałów, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych Udziałów...
 2. Co w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu (o którym mowa w pytaniu nr 1) w chwili wniesienia do Spółki cypryjskiej aportu w postaci Akcji...

Przedmiotowa interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 2 złożonego wniosku. Wniosek w zakresie pytania Nr 1 został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 2.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 Ustawy PIT dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1, jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 22 ust. 1e Ustawy PIT w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

 1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,
 2. wartości:
  1. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć,
  2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni,
 3. faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

W związku z tym, iż większość Akcji została nabyta za gotówkę lub objęta w zamian za wkład pieniężny do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b) Ustawy o PIT. Oznacza to, iż jako przedmiotowy koszt Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT) wydatki poniesione na objęcie lub nabycie Akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych tez wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY