Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej.

sygnatura: IPPP2/443-797/10-4/KOM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:ewidencja sprzedaży, ewidencjonowanie, kasa rejestrująca, obowiązek ewidencyjny, obrót, sprzedaż wysyłkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08 października 2010 r. (data wpływu 14 października 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30.11.2010r. (data wpływu 03.12.2010r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 24.11.2010r. znak IPPP2/443-797/10-2/AO (skutecznie doręczone dnia 29.11.2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy rejestrującej jest:

 • prawidłowe - w przypadku, gdy zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 • prawidłowe w przypadku, gdy zapłata za towar w całości następuje gotówką

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30.11.2010r. (data wpływu 03.12.2010r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od maja 2010r. prowadzi w systemie wysyłkowym (przez Internet) sprzedaż detaliczną porcelany, zastaw stołowych. Zapłata za towar w całości następuje gotówką bądź za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Zgodnie z pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wszystkie transakcje są dokładnie ewidencjonowane, aby jednoznacznie można było stwierdzić, o jaką dostawę chodzi. Dlatego Wnioskodawca nie ewidencjonuje dokonanej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Czasami zdarza się, że niektóre wpłaty mimo, że są regulowane za pośrednictwem konta bankowego i można dokładnie określić odbiorcę towarów wraz z danymi adresowymi, nie mają dokładnego opisu, za jaki towar jest dokonywana zapłata ( np. jest tylko adnotacja- zapłata za zamówienie nr 38).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że pomimo, iż posiada do niektórych transakcji tylko adnotację np. ,,zapłata za zamówienie nr 38", to i tak z prowadzonej ewidencji wynika, jakiej konkretnie dostawy dotyczy to zamówienie, dane osoby kupującej: imię i nazwisko, produkt kupowany, wyszczególnienie ceny poszczególnych elementów transakcji oraz dokładne dane klienta łącznie z telefonem i adresem mailowym i domowym. Ewidencja jest prowadzona poprzez sklep internetowy oraz jest drukowana przez Wnioskodawcę i przechowywana.

Wnioskodawca prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłaty: wydruk z konta, zapis adresów, danych klienta i numerów zamówień. Posiada także dane osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postaci wydruku wpłat na konto firmowe bądź wystawionych rachunków przy sporadycznym odbiorze osobistym towaru.

Zapłata dokonywana jest wyłącznie na konto bankowe firmowe, sporadycznie w gotówce przy odbiorze i wówczas wystawiany jest klientowi rachunek z danymi produktu sprzedawanego, ceną oraz danymi klienta.

W 2010r. obrót ze sprzedaży wyniósł 2005 zł. W latach poprzednich Wnioskodawca nie prowadził żadnej innej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy, w przypadku wpłat za sprzedany towar w formie przelewu na konto z jednoczesna ewidencją pozwalającą na identyfikację wpłaty i wpłacającego, należy ewidencjonować taki obrót na kasie rejestrującej...
 2. Czy, w przypadku wpłat gotówkowych lub takich, gdzie na przelewie bankowym jest wskazany nabywca, jego dane adresowe a brak jest dokładnego oznaczenia zakupionego towaru obowiązuje Wnioskodawcę limit obrotu w wysokości 20.000 zł w pierwszym roku działalności a 40.000 zł w kolejnych latach...

Zdaniem Wnioskodawcy, w podatku VAT zasadą jest obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych - art. 111 ust.1 ustawy o VAT z 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Zgodnie z § 2 rozp. Ministra Finansów z 23.12.2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 224, poz.1797) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w zakresie czynności wymienionych w zał. do rozp. w poz.37. Wymieniono tam dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła.

W opisanej sytuacji, przy sprzedaży towarów (wyrobów z porcelany), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika i jest dokładnie wskazany opis, za jaki towar dokonywana jest zapłata) mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca przyjmuje wpłaty gotówkowe lub w formie przelewu, na którym brak jest jednak dokładnego opisu zakupionego towaru, wpis brzmi np. ,,zapłata za zamówienie nr 38", to ma on obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej po przekroczeniu kwoty 20.000 zł w pierwszym roku działalności i 40.000 zł w kolejnych latach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy rejestrującej:

 • w przypadku, gdy zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy - uznaje się za prawidłowe.
 • w przypadku, gdy zapłata za towar w całości następuje gotówką - uznaje się za prawidłowe.

Ad 1) Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Poprzez sprzedaż rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust.1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1797). Na podstawie zapisów zawartych w § 2 pkt 2 powołanego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolniono z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do rozporządzenia - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - w pozycji 37 wskazano, iż zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła

-przy czym: powyższe nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2010 r., a w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym,
 • zapłata za dostawę towarów w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,
 • Wnioskodawca prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów,
 • Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 stycznia 2010r.

Nie wystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca rozpoczął własną działalność gospodarczą opartą na sprzedaży wysyłkowej porcelany (przez Internet) w maju 2010r. Od początku działalności korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Z prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji wynika, jakiej konkretnie dostawy dotyczy to zamówienie, dane osoby kupującej: imię i nazwisko, produkt kupowany, wyszczególnienie ceny poszczególnych elementów transakcji oraz dokładne dane klienta łącznie z telefonem i adresem mailowym i domowym. Ewidencja jest prowadzona poprzez sklep internetowy oraz jest drukowana przez Wnioskodawcę i przechowywana.

Wnioskodawca prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłaty: wydruk z konta, zapis adresów, danych klienta i numerów zamówień. Posiada także dane osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postaci wydruku wpłat na konto firmowe bądź wystawionych rachunków przy sporadycznym odbiorze osobistym towaru.

Zapłata dokonywana jest wyłącznie na konto bankowe firmowe, sporadycznie w gotówce przy odbiorze i wówczas wystawiany jest klientowi rachunek z danymi produktu sprzedawanego, ceną oraz danymi klienta.

Na podstawie posiadanych dowodów można ustalić dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

W oparciu o przedstawione we wniosku okoliczności oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że gdy zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy, to na podstawie § 2 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2010r., o ile w tym okresie nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo.

Organ podatkowy pragnie zauważyć, że od 01 stycznia 2011r. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników regulować będzie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 930).

Ad 2) Z opisu stanu faktycznego wynika również, że w sporadycznych przypadkach Wnioskodawca przyjmuje w całości zapłatę za sprzedany towar w gotówce. Tak się dzieje przy odbiorze osobistym zakupionego towaru przez klienta. W takim przypadku wpłaty dokonywane bezpośrednio gotówką, będą podlegały ewidencji na kasie rejestrującej, bowiem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo do korzystania ze zwolnienia określonego § 2 ust.1 pkt 1 w powiązaniu z pkt 37 załącznika do rozporządzenia.

W myśl art. 111 ust. 7 pkt 3 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z § 3 ust. 4 cyt. rozporządzenia, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2010r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

W myśl § 3 ust. 5 cyt. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010r. również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2010r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Wnioskodawca podał we wniosku, że przed majem 2010r. nie prowadził żadnej innej działalności gospodarczej. Ta, rozpoczęta w maju 2010r. przyniosła obrót w wysokości 2005 zł. Nie została zatem, do dnia 31 grudnia 2010r., przekroczona kwota obrotów w wysokości 20.000zł dla podatników rozpoczynających działalność w 2010r. Wobec powyższego Wnioskodawca z chwilą przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy, zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej.

Reasumując, w oparciu o powołane wyżej przepisy należy uznać, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów uzyskanych z tytułu tych transakcji sprzedaży wysyłkowej towarów, które spełniają wyżej wymienione warunki.

Jednakże w sytuacji, gdy odbiór porcelany następuje osobiście (a nie wysyłkowo), a zapłata gotówką, nie ma zastosowania zwolnienie określone w poz. 37 załącznika, a transakcje takie po przekroczeniu kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia (40 000 zł) powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej.

Natomiast, jeżeli Wnioskodawca nie będzie dokonywał sprzedaży osobiście i zapłata będzie następowała za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy, może on korzystać na podstawie § 2 w związku z poz. 37 załącznika, ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nawet po przekroczeniu limitu w wysokości 40000 zł.

Należy podkreślić, iż możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 w związku z poz. 37 załącznika istnieje pod warunkiem, że Wnioskodawca spełnia określone przez ustawodawcę wymogi dotyczące prowadzenia szczegółowej ewidencji dowodów zapłaty.

Końcowo tut. Organ pragnie nadmienić, iż każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się zatem sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkie rodzaje działalności).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać w całości za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY