Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Zastosowanie właściwej stawki podatku dla usług stołówkowych świadczonych przez jednostkę wojskową dla osób uprawnionych oraz nieuprawnionych.

sygnatura: IPPP1-443-1099/10-4/PR

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2010-12-29

słowa kluczowe:stawki podatku, usługi stołówkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 20.10.2010 r. (data wpływu 26.10.2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13.12.2010r. (data wpływu 16.12.2010r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 07.12.2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla usług stołówkowych świadczonych przez jednostkę wojskową dla osób uprawnionych oraz nieuprawnionych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.10.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla usług stołówkowych świadczonych przez jednostkę wojskową dla osób uprawnionych oraz nieuprawnionych. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 12.12.2010 r. (data wpływu 16.12.2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 07.12.2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Jednostka Wojskowa w ramach swojej działalności utworzyła stołówkę wojskową dla kadry i na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON nr 24, poz. 249 z późn. zm.) będzie świadczyć usługi odpłatnego żywienia dla osób uprawnionych wymienionych w pkt 16 cyt. Decyzji Ministra Obrony Narodowej (tj. żołnierze Wojska Polskiego, osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, pracownicy wojska, członkowie korpusu służby cywilnej oraz inne osoby zatrudnione w Ministerstwie Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także żołnierze i przedstawiciele państw obcych korzystający z wyżywienia na podstawie odrębnych przepisów i porozumień) oraz nieuprawnionych wymienionych w pkt 20 cyt. Decyzji Ministra Obrony Narodowej (tj. osoby niebędące żołnierzami zawodowymi lub pracownikami wojska). Osoby uprawnione i nieuprawnione będą wnosiły opłaty za wydawane posiłki.

Stosownie do ppkt 5, pkt 1 Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia osoby uprawnione wnoszą opłaty określone w pkt 17 Decyzji MON w wysokości:

  1. obowiązującej wartości pieniężnej normy wyżywienia, bądź przypadającej na dany posiłek lub jej części,
  2. kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków według odrębnych jadłospisów,

- powiększone o wskaźniki kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.

Stosownie do pkt 21 Decyzji MON, w przypadku wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 17 i 20 cyt. Decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o podatku od towarów i usług.

Za zgodą dowódcy Jednostki Wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową z posiłków mogą korzystać osoby niebędące osobami uprawnionymi. Osoby te wnoszą opłaty w wysokości określonej w pkt 17 Decyzji MON (tak jak osoby uprawnione) powiększonej o 60 %. Stosownie do pkt 21 Decyzji MON, w przypadku wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 17 i 20 cyt. Decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o podatku od towarów i usług.

Jednostka Wojskowa w ,,Regulaminie funkcjonowania stołówki wojskowej dla kadry w Jednostce Wojskowej" usługi w zakresie świadczenia odpłatnego żywienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska (tj. osób uprawnionych) sklasyfikowała w grupowaniu PKWiU 75.22.1 jako ,,usługi w dziedzinie obrony narodowej" zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.

Natomiast usługi stołówkowe świadczone dla osób prywatnych spoza jednostki (tj. osób nieuprawnionych), Jednostka Wojskowa sklasyfikowała w grupowaniu PKWiU 55.51.10 - ,,usługi stołówkowe" opodatkowane 7% stawką VAT (zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 1 do w/wym. rozporządzenia).

Zakres usług świadczonych przez stołówkę wojskową dla kadry nie obejmuje usług związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, piwa, kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy Jednostka Wojskowa w ,,Regulaminie funkcjonowania stołówki wojskowej dla kadry w Jednostce Wojskowej" prawidłowo klasyfikuje usługi związane z odpłatnym żywieniem osób uprawnionych w grupowaniu PKWiU 75.22.1 jako usługi w dziedzinie obrony narodowej zwolnione z podatku VAT, a usługi związane z odpłatnym żywieniem osób nieuprawnionych klasyfikuje pod PKWiU 55.51.10 jako usługi stołówkowe i nalicza 7% stawkę podatku VAT ...
  2. Czy zgodnie z aktualnym stanowiskiem Jednostki Wojskowej, usługi w zakresie odpłatnego żywienia zarówno osób uprawnionych jak i nieuprawnionych należy klasyfikować w grupowaniu PKWiU 55.51.10 jako ,,usługi stołówkowe" opodatkowane 7% stawką VAT ...

Po wnikliwej analizie przepisów związanych z zaklasyfikowaniem usług stołówkowych do właściwego grupowania PKWiU, Jednostka Wojskowa stoi na stanowisku, że zarówno usługi w zakresie świadczenia odpłatnego żywienia dla osób uprawnionych jak i nieuprawnionych wymienionych w pkt 16 i 20 Decyzji /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON nr 24, poz. 249 z późn. zm.) powinny być sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.51.10 jako usługi stołówkowe, gdzie zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) ma zastosowanie 7% stawka podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy - o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Stosownie do art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy wskazać, iż w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) - dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42 poz. 264 ze. zm).

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wynika, iż Wnioskodawca na mocy Decyzji /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. Mon Nr 24, poz. 249 z późn. zm.) będzie za odpłatnością świadczyć usługi żywienia dla osób uprawnionych tj. m.in. żołnierzy Wojska Polskiego oraz pracowników wojska oraz osób nieuprawnionych - niebędących żołnierzami zawodowymi lub pracownikami wojska. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii zastosowania właściwej stawki podatku dla przedmiotowych usług stołówkowych świadczonych przez Jednostkę na rzecz osób zarówno uprawnionych jak i nieuprawnionych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W przedmiotowej sprawie, jako Wnioskodawca występuje Jednostka Wojskowa.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z poźn. zm.) przez jednostkę wojskową rozumie się jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych, funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługującą się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki.

Mając na uwadze powołane przepisy i opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawiony we wniosku, należy stwierdzić, że nie znajdzie zastosowania do świadczonych przez Wnioskodawcę usług określonych decyzją /MON - związanych z możliwością skorzystania z odpłatnego żywienia przez osoby uprawnione (tj. żołnierzy zawodowych i pracowników) jak i nieuprawnione - przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem Wnioskodawca będący wojskową jednostką organizacyjną Sił Zbrojnych - wykonując zadania w opisanym zakresie - nie działa jako podmiot wykonujący usługi w dziedzinie obrony narodowej, o którym mowa w powołanym przepisie, lecz świadczy odpłatne usługi, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku, w pozycji 6 wymieniono usługi z grupowania PKWiU ex 75 ,,usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych".

Użycie przez ustawodawcę oznaczenia ,,ex" przy grupowaniu PKWiU, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce nazwa usługi. W związku z powyższym zwolnienie w pozycji 6, załącznika nr 4 do ustawy dotyczy jedynie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (PKWiU 75.3), nie zaś całej grupy o symbolu 75.

W związku z powyższym opisane we wniosku czynności nie mieszczą się w usługach w dziedzinie obrony narodowej. Należy zauważyć, że Jednostka nie musi, lecz może takie usługi dodatkowo świadczyć i są to usługi świadczone za odpłatnością. W konsekwencji powyższego nie korzystają one ze zwolnienia w trybie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, ponieważ nie mieszczą się wśród usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 4 do ustawy.

Z uwagi na to, że usług wydawania posiłków w tak przedstawionym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) nie można uznać za usługi zwolnione z podatku VAT, zastosowanie więc znajdą zasady ogólne dotyczące opodatkowania tego rodzaju usług.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Mając na uwadze stwierdzenie Wnioskodawcy przedstawione w zajętym przez siebie stanowisku, iż w przypadku obowiązku opodatkowania usług odpłatnego żywienia osób uprawnionych jak i nieuprawnionych - powinny zostać sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 55.51.10 jako ,,Usługi stołówkowe", należy stwierdzić co następuje.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. I tak pod poz. 20 załącznika nr 1 mieszczą się usługi gastronomiczne, z wyłączeniem: sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% oraz sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

W pozycji 21 przywołanego załącznika wskazano, iż obniżona 7% stawka podatku ma zastosowanie do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

  • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

Analizując stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż świadczone przez Jednostkę (na podstawie Decyzji nr 561/MON) usługi odpłatnego żywienia osób uprawnionych jak i nieuprawnionych, nie mogą być traktowane jako usługi zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. A zatem Jednostka świadcząc przedmiotowe usługi winna je opodatkować na zasadach ogólnych z uwzględnieniem przepisu § 6 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 20 lub 21 załącznika nr 1 do rozporządzenia, gdzie w konsekwencji zastosowanie znajduje preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 7%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY