Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy uzyskane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop?

sygnatura: IBPB-1-3/4510-444/16-1/MO

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2016-08-04

słowa kluczowe:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczka, spółdzielnie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 31 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 czerwca 2016 r.), uzupełnionym 19 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy umorzenie pożyczki z WSOŚiGW będzie stanowiło dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy umorzenie pożyczki z WSOŚiGW będzie stanowiło dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 lipca 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-444/16/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 19 lipca 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, w tym fundusz na termomodernizację przeznaczony na wykonanie systemów solarnych na budynku mieszkalnym. Fundusz remontowy jest funduszem celowym (art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej określana ,,updop"), przeznaczonym na remont budynku mieszkaniowego, w którym znajdują się lokale o statusie własnościowego prawa do lokalu jak również lokale z wyodrębnioną własnością i mienie spółdzielni. Spółdzielnia przeprowadza na bieżąco remonty zasobów mieszkaniowych polegające na utrzymaniu ich w niepogorszonym stanie, a także na odtworzeniu stanu pierwotnego i usuwaniu istniejących wad technologicznych. Odpis na fundusz remontowy, w tym fundusz na termomodernizację obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 16 ust. 1 pkt 9 updop).

W 2010 r. Spółdzielnia zaciągnęła pożyczkę w kwocie 114 370,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. ,,Modernizacja instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową w oparciu o zastosowanie systemu kolektorów słonecznych".

W dniu 11 maja 2016 r. Zarząd WFOŚ, w związku z terminową spłatą 60% pożyczki, umorzył pozostałe 40% , tj. kwotę 45 748 zł. Spółdzielnia powyższą kwotę umorzenia przeznaczy na cele funduszu remontowego, czyli na remont bądź termomodernizację zasobów mieszkaniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uzyskane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie przeznaczenia kwoty umorzenia na cele funduszu remontowego, częściowe umorzenie pożyczki, niezależnie od charakteru zadania (ekologiczne lub nie), spełnia funkcję dofinansowania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, które Minister Finansów np. w wyjaśnieniach z 5 marca 2008 r. uznał za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przez ,,zasoby mieszkaniowe", o których mowa z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdującej się poza nimi, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowane, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanupierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowaniewyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zgodnie z kolei z art. 6 ust. 3ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobówmieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobamimieszkaniowymi. Przeznaczenie środków z umorzenia na cele remontowe, zgodnie z przeznaczeniem i zadaniami funduszu remontowego, związane z remontami zasobówmieszkaniowych Spółdzielni, niezależnie od charakteru ekologicznego zadania mieści się więcw pojęciu przeznaczenia go na cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z tego też względuprzychód z tytułu umorzenia pożyczki w przypadku przeznaczenia go na cele i zadania,realizowane z funduszu remontowego, można uznać za przychód z gospodarki zasobamimieszkaniowymi. Dochód Spółdzielni, związany z tym przychodem będzie więc podlegaćzwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, o ile zostanieprzeznaczony na cele funduszu remontowego, czyli utrzymanie zasobów mieszkaniowych w niepogorszonym stanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.), celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., zwanej dalej ,,updop"), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 updop wynika, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą:

  1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
  2. dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przez ,,zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zasadne jest więc zaliczenie do zasobów mieszkaniowych:

  1. budynków mieszkalnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
  2. pomieszczeń znajdujących się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związanych z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, w szczególności: budynków (pomieszczeń) administracji osiedlowej, kotłowni i hydroforni wolnostojących, osiedlowych warsztatów (zakładów) konserwacyjno-remontowych,
  3. urządzeń i uzbrojenia terenów, na których znajdują się w/w budynki, w szczególności: zbiorników-dołów gnilnych, szamb, rurociągów i przewodów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznych i telefonicznych, budowli inżynieryjnych (studni itp.), budowli komunikacyjnych (np: drogi osiedlowe, ulice, chodniki), innych budowli i urządzeń związanych z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych (np: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),
  4. gruntów na których posadowione są budynki mieszkalne.

W języku potocznym, pojęcie ,,gospodarka" - w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. ,,Zasób" to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie ,,mieszkanie" jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik ,,mieszkaniowy", ,,mieszkaniowych" określa rzeczy związane z mieszkaniem. W konsekwencji, z interpretacji językowej pojęcia ,,gospodarka zasobami mieszkaniowymi" wynika, że gospodarka ta obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi rzeczami związanymi z zamieszkiwaniem.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. ,,Modernizacja instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową w oparciu o zastosowanie systemu kolektorów słonecznych". W dniu 11 maja 2016 r. Zarząd WFOŚiGW, w związku z terminową spłatą 60% pożyczki, umorzył pozostałe 40% , tj. kwotę 45 748 zł. Spółdzielnia powyższą kwotę umorzenia przeznaczy na cele funduszu remontowego, czyli na remont bądź termomodernizację zasobów mieszkaniowych.

Opisane w stanie faktycznym przedsięwzięcie - Modernizacja instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową w oparciu o zastosowanie systemu kolektorów słonecznych - mieści się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z tego też względu przychód z tytułu umorzenia pożyczki na ww. cel można uznać za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym, dochód Spółdzielni, związany z tym przychodem może więc podlegać zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, o ile zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Stanowisko Spółdzielni jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY