Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

W razie uznania, że wspólnicy Spółki komandytowej będą zobowiązani do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, czy Spółka komandytowa jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do Wspólnika Spółki będącego spółką akcyjną posiadającego ponad 95% udziałów Spółki w stosunku do zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i zysków z 2015 r. oraz bieżących zysków z 2016 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: ITPB3/4510-289/16/AD

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2016-08-08

słowa kluczowe:płatnik, spółka osobowa, zwolnienie, zysk niepodzielony

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 7 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r. (data wpływu 3 sierpnia 2016 r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r. (data wpływu 3 sierpnia 2016 r. ).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (,,Spółka"). Wnioskodawca jest spółką w której udziały posiada dwóch wspólników z których jeden posiada ponad 95% udziałów (Polska spółka akcyjna), natomiast drugi posiada pozostałą cześć udziałów spółki stanowiących mniej niż 5% kapitału. Wspólnik Wnioskodawcy będący spółką akcyjną posiada udziały w Spółce od ponad 2 lat na podstawie tytułu własności. Wspólnik ten podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Wspólnicy Spółki zamierzają dokonać przekształcenia Spółki w spółkę komandytową (dalej: "Spółka komandytowa"). Spółka jest podmiotem dochodowym i posiada w swoim bilansie zyski z lat ubiegłych, które zostały przekazane przez zgromadzenie Wspólników na kapitał zapasowy i/lub kapitał rezerwowy Spółki. Spółka także w bieżącym roku (2016) generuje zyski.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że plan przekształcenia Wnioskodawcy został sporządzony przez zarząd i zbadany przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd, a w dalszej kolejności wraz z opinią biegłego rewidenta złożony w sądzie. Wspólnicy Wnioskodawcy podjęli uchwałę o przekształceniu w dniu 14 lipca 2016 r. protokołowaną w formie aktu notarialnego przez notariusza. W tym samym dniu przed tym samym notariuszem wszyscy wspólnicy złożyli też oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej oraz przyjęli w formie aktu notarialnego umowę spółki przekształconej (spółki komandytowej). Spółka przekształcona będzie nazywać się X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i mieć siedzibę w Y. Dokładny adres siedziby spółki przekształconej będzie analogiczny jak adres siedziby spółki przekształcanej tj. Wnioskodawcy wskazany w niniejszym wniosku. Obecnie wniosek o wpis spółki przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców KRS jest rozpatrywany przez właściwy sąd rejestrowy.

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie.

W razie uznania, że wspólnicy Spółki komandytowej będą zobowiązani do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, czy Spółka komandytowa jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do Wspólnika Spółki będącego spółką akcyjną posiadającego ponad 95% udziałów Spółki w stosunku do zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i zysków z 2015 r. oraz bieżących zysków z 2016 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, powstała z przekształcenia Spółki Spółka komandytowa nie będzie zobowiązana do poboru podatku od tzw. niepodzielonych zysków wobec możliwości zastosowania do wspólnika posiadającego ponad 95% udziałów ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji czego Spółka komandytowa powstała z przekształcenia Spółki nie będzie zobowiązana jako płatnik do zapłaty podatku pod warunkiem uzyskania oświadczenia o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy opodatkowanie niepodzielonych zysków następuje na zasadach właściwych dla dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych o których w mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Innymi słowy ustawodawca kwalifikuje dochód (przychód) występujący w związku z przekształceniem spółki w spółkę niebędącą osobą prawną jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Jednocześnie zaś w stosunku do takich przychodów (dochodów) wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po spełnieniu określonych w tym przepisie, a także w przepisie art. 22 ust. 4a i art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przesłanek.

W zdarzeniu opisanym przez Wnioskodawcę: (1) Spółka jest spółką mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (2) uzyskującym dochody (przychody ) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1 jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (3) wspólnik Wnioskodawcy posiada znacznie więcej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki (4) wspólnik Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (5) wspólnik Wnioskodawcy posiada udziały w Spółce na podstawie tytułu własności nieprzerwanie przez okres powyżej 2 lat. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2 lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 1c pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

W konsekwencji Spółka aby móc zastosować zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych musi uzyskać od wspólnika posiadającego 77,89% udziałów Spółki oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie.

W ocenie Wnioskodawcy w razie uzyskania wskazanego oświadczenia spełnione są więc wszystkie przesłanki umożliwiające skorzystanie przez wspólnika Wnioskodawcy ze zwolnienia z opodatkowania przychodów (dochodów) z tytułu tzw. niepodzielonych zysków, w razie uznania powstania obowiązku podatkowego w związku z przekształceniem pomimo podjęcia uchwały o wypłacie zysków na rzecz wspólników. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych w tym np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. I SA/Łd 405/13.

W konsekwencji Spółka komandytowa powstała z przekształcenia Spółki nie będzie zobowiązana do poboru podatku jako płatnik w stosunku do wspólnika będącego spółką akcyjną posiadającego ponad 95% udziałów Spółki w razie przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY