Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nagrody sportowej.

sygnatura: ILPB1-2/4511-1-24/16-2/DJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2016-07-29

słowa kluczowe:konkursy, nagrody, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2016 r. (data wpływu 13 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody sportowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody sportowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako zawodnik zrzeszony w Związku (dalej określanemu jako ,,Z") w ramach dyscypliny ,,lekkoatletyka", konkurencja ,,B" brał udział w Mistrzostwach organizowanych przez I(...) dalej określanych jako ,,Mistrzostwa". Wnioskodawca w ramach współzawodnictwa sportowego podczas Mistrzostw otrzymał nagrodę za zdobycie xx4 miejsca w konkurencji ,,B".

I(...) jako organizator konkursu ma siedzibę za granicą, nie posiada w Polsce ,,zakładu" czyli stałej placówki, poprzez którą prowadzona jest całkowicie lub częściowo działalność gospodarcza I(...). I(...) nie posiada w Polsce w szczególności oddziału, filii, czy biura, a także nie zatrudnia pracowników na terytorium Polski. Mistrzostwa odbywają się jednak na terytorium Polski.

I(...) nie jest płatnikiem podatku i nie pobiera składki na odprowadzenie podatku od nagród w konkursach sportowych, jakimi są m.in. Mistrzostwa. I(...) przekazał nagrody ,,Z", a ,,Z" wypłacił Wnioskodawcy kwotę xxx, jako wartość brutto przyznanej nagrody.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, w której zawodnik sportowy otrzymuje nagrody, które uzyskał za zdobycie nagradzanego miejsca w ramach współzawodnictwa sportowego w zawodach sportowych w postaci organizowanych przez I(...) Mistrzostwach, które odbyły się w marcu 20xx roku, prawidłowym będzie przyjęcie, że nagrody te w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy 760 zł będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy - w sytuacji kiedy zawodnik sportowy otrzymuje nagrody, które uzyskał za zdobycie nagradzanego miejsca w ramach współzawodnictwa sportowego w zawodach sportowych, w postaci organizowanych przez I(...) Mistrzostwach, które odbyły się w marcu 20xx roku, prawidłowym będzie przyjęcie, że nagrody te w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy 760 zł, będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Opodatkowanie nagród w Mistrzostwach 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od nagród w konkursie.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 powołanej powyżej ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście, przez którą rozumie się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Według art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa powyżej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy bądź wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Na podstawie art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowej, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, że co do zasady przychody z uprawiania sportu jako wymienione w treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny być zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 1 tejże ustawy opodatkowane wg skali, a płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednakie, z brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że w przypadku przychodów z tytułu wygranych w konkursach, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowym kwocie 10% wygranej lub nagrody. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Powyższe regulacje wskazują, że wygrane w konkursach powodują odrębne od ogólnych skutki podatkowe. Wykładnia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, interpretowanym a contrario, pozwala przyjąć, że wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, gdy wartość tych wygranych lub nagród przekracza kwoty 760 zł, są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w kwocie 10% wygranej lub nagrody.

Ustawa o podatku dochodowym nie posługuje się definicją konkursu. W związku z brakiem legalnej definicji konkursu, zgodnie z dyrektywą interpretacyjną naturalnej wykładni językowej (jeżeli w danym akcie normatywnym nie ma definicji legalnej danego pojęcia to zwrotom języka prawnego nie należy nadawać innego znaczenia niż to, które zwroty owe mają na gruncie języka naturalnego) zasadne jest przyjęcie powszechnej definicji przedmiotowego pojęcia określonej w słowniku języka polskiego. Zgodnie z nim, za konkurs należy uznać przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, uczestników, którzy zostają wyróżnieni nagrodami.

W konsekwencji powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że współzawodnictwo w ramach Mistrzostw, bezsprzecznie jest konkursem sportowym - współzawodnictwem, rywalizacją, mającą na celu wyłonienie najlepszych i uhonorowanie zwycięzcy poprzez przyznanie nagrody, a wypłatę nagrody, za zajęcie zawodnika (Wnioskodawcę) czołowego miejsca w klasyfikacji, zdecydowanie należy uznać za zdarzenie wchodzące w zakres pojęciowy ,,wypłaty nagrody za wygraną w konkursie z dziedziny sportu".

Należy dodać, że Mistrzostwa są bezspornie konkursem, jako że posiadają organizatora, regulamin określający zasady (sposób wyłaniania zwycięzców), porządek rywalizacji oraz zasady nagradzania, czyli wszystkie elementy konkursu, zgodnie z jego definicją określoną chociażby w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Łd 141/13). Oczywiście organizatorem tych konkursów nie jest Wnioskodawca, nie On także ustala zasady wyłaniania zwycięzców, w tym ich nagradzania.

Mając na uwadze powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji kiedy zawodnik sportowy otrzymuje nagrody, które uzyskał za zdobycie nagradzanego miejsca w ramach współzawodnictwa sportowego w zawodach sportowych w postaci organizowanych przez I(...) Mistrzostwach, które odbyły się w marcu 20xx roku, prawidłowym będzie przyjęcie, że nagrody te w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy 760 zł będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, mając na uwadze powyżej przedstawione argumenty, a także dotychczasowe stanowisko organów podatkowych, zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko powinno zostać uznane za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Ponieważ Polska nie zawarła z Księstwem Monako odrębnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w niniejszej sprawie należy więc opierać się wyłącznie na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy źródłami przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 powyższej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Jednakże, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, że co do zasady przychody z uprawiania sportu jako wymienione w treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny być zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 1 tejże ustawy opodatkowane wg skali, a płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Niemniej jednak, z brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że w przypadku przychodów z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu. Zgodnie zatem z definicją ,,konkursu" przytoczoną w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to ,,impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami".

Istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, zaś od strony formalnej - regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. W orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich powinno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosowanym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa jego uczestników, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Powyższy przepis przewiduje zatem zwolnienie z podatku dochodowego m.in. wygranych w konkursach, które nie są wprawdzie organizowane przez środki masowego przekazu, ale są konkursami z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako zawodnik zrzeszony w Związku w ramach dyscypliny ,,lekkoatletyka", konkurencja skok wzwyż brał udział w Mistrzostwach organizowanych przez I(...), dalej określanych jako ,,Mistrzostwa". Wnioskodawca w ramach współzawodnictwa sportowego podczas Mistrzostw otrzymał nagrodę za zdobycie czwartego miejsca w konkurencji skok wzwyż.

Mistrzostwa, których organizatorem jest I(...) posiadają regulamin określający zasady (sposób wyłaniania zwycięzców), porządek rywalizacji oraz zasady nagradzania.

W świetle powyższego uznać zatem należy, że nagroda uzyskana przez Wnioskodawcę za zajęcie czwartego miejsca w Mistrzostwach zorganizowanych w Sopocie, jako wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, że wartość nagrody przekracza 760 zł, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy.

Ponieważ, jak wynika z treści wniosku, organizator nie pobrał od nagrody zryczałtowanego podatku dochodowego, zatem to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek opodatkowania uzyskanej nagrody.

Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Reasumując, otrzymana przez Wnioskodawcę nagroda za zajęcie czwartego miejsca w Mistrzostwach, które odbyły się w 20xx podlega opodatkowaniu w całości 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W związku z tym, że podatek od otrzymanej przez Wnioskodawcę nagrody nie został pobrany przez organizatora konkursu, Wnioskodawca powinien wykazać go w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-36.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY