Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej.

sygnatura: ILPB1-1/4511-1-14/16-2/KS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2016-08-05

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, forma opodatkowania, spółka cywilna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1 lipca 2014 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą m. in. w zakresie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 43.99.Z), realizacji projektów budowlanych związanych ze wnoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), robót budowlanych związanych ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z). Zakres prowadzonej działalności nie jest wyłączony z możliwości skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania, w związku z czym Wnioskodawca korzysta z takiej możliwości rozliczania przychodów.

Wnioskodawca zamierza poszerzyć zakres prowadzonej działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej o działalność, która zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku wykluczy możliwość opodatkowania przychodów w tej formie. W szczególności będzie to działalność sklasyfikowana pod numerem PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1).

Wnioskodawca wówczas będzie opodatkowywał przychody na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku, tj. od dnia uzyskania przychodów z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku Wnioskodawca będzie opłacał podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca przewiduje, że przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej działalności mogą przekroczyć w roku podatkowym 150.000 euro.

Począwszy od 1 czerwca 2016 r. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce ,,A" Spółka Cywilna (dalej: Spółka). Przedmiot działalności Spółki jest zbliżony do działalności wykonywanej aktualnie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej w Spółce również są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, gdyż Spółka nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności w zakresie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku. Jednocześnie Wnioskodawca nie przewiduje, żeby przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki miały przekroczyć 150.000 euro.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po utracie przez Wnioskodawcę prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie mógł opodatkowywać nadal w formie ryczałtu przychody uzyskiwane z działalności prowadzonej w ramach Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej, w związku z rozpoczęciem wykonywania czynności określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania w tej formie działalności prowadzonej w formie Spółki.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto, w myśl art. 3 ww. ustawy przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Stosownie do art. 6 ust. 4 ww ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (pozarolniczej działalności gospodarczej) jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Treść art. 6 ust. 5 cytowanej ustawy stanowi, że jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie jak i z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, pod warunkiem że osiągnięte w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody nie przekroczą 150.000 euro, rozpatrywane oddzielnie w odniesieniu do działalności prowadzonej samodzielnie i oddzielnie w odniesieniu do prowadzonej w spółce cywilnej.

Podkreślić także należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy oraz od dokonania wyboru tej formy w określonym w art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku terminie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W związku z tym, iż Wnioskodawca w przyszłości ma zamiar poszerzyć zakres świadczonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej usług o usługi wymienione w załączniku nr 2 ww. ustawy straci on prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z tej działalności.

Od dnia uzyskania przychodów z ww. działalności będzie on zobowiązany do opłacania podatku na zasadach ogólnych.

Jednakże powyższe nie oznacza jednoczesnej utraty prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu działalności wykonywanej w formie Spółki.

Sama ustawa wskazuje na wyraźne rozgraniczenie działalności prowadzonej przez osobę fizyczną samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej - w celu określenia limitu przychodów uprawniającego do zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy rozpatrywać przychody odrębnie dla każdej z prowadzonych działalności.

Fakt osiągania przychodów z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i ich wysokość nie wpływa bowiem na przekroczenie limitu z działalności prowadzonej w ramach Spółki.

Tak samo więc na możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych za pośrednictwem Spółki nie wpływa fakt, że w ramach innej z form prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), Wnioskodawca świadczyć będzie usługi, które znajdują się w załączniku nr 2 do ustawy o podatku zryczałtowanym i wartość świadczonych usług przekroczy w danym roku podatkowym 150.000 euro.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

W świetle powyższego, niezależnie od formy opodatkowania prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej, może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych o ile wspólnicy spółki cywilnej w ramach tej spółki nie uzyskają w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodu przekraczającego 150.000 euro.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-127/16-4/AA stwierdził, że: ,,przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r, Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej ,,spółką".

W myśl art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Treść art. 6 ust. 5 cytowanej ustawy stanowi, że jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie jak i z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, pod warunkiem że osiągnięte w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody nie przekroczą 150.000 euro, rozpatrywane oddzielnie w odniesieniu do działalności prowadzonej samodzielnie i oddzielnie w odniesieniu do prowadzonej w spółce cywilnej.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Podkreślić także należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że po utracie przez Wnioskodawcę prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej, Zainteresowany będzie mógł nadal opodatkowywać w formie ryczałtu przychody uzyskiwane z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY