Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 30c w związku z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,.B" SKA stawkę liniową podatku w wysokości 19%?

sygnatura: 1061-IPTPB1.4511.527.2016.1.KU

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2016-08-04

słowa kluczowe:działalność wykonywana osobiście, kontrakt menedżerski, pozarolnicza działalność gospodarcza, umowa o zarządzanie, usługi doradcze, wynagrodzenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 10 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy, będący wspólnikiem Spółki kapitałowej ,,A", pełni także funkcję członka Zarządu Spółki ,,A" w ramach stosunku powołania. Obowiązki Wnioskodawcy, jako członka Zarządu, wynikają z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). Co więcej, Wnioskodawca świadczy też na rzecz Spółki ,,A" czynności na podstawie kontraktu menedżerskiego (przewidziane są w nim obowiązki w zakresie zarządzania Spółką).

Wnioskodawca planuje podjęcie następujących działań:

 1. Wskazany wyżej kontrakt menedżerski zostanie rozwiązany.
 2. Wnioskodawca zawrze ze Spółką ,,A" umowę o pracę, której przedmiotem będzie przede wszystkim świadczenie pracy w zakresie sprawowania funkcji członka Zarządu i ustalenie wynagrodzenia z tego tytułu. W ramach stosunku pracy czynności będą wykonywane przez Wnioskodawcę w miejscu wynikającym z umowy o pracę oraz pod zwierzchnictwem Zgromadzenia Wspólników Spółki. W ramach umowy o pracę na stanowisku członka Zarządu Spółki do Wnioskodawcy będą należały następujące obowiązki:
  1. prowadzenie spraw Spółki;
  2. reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich oraz przed sądami i organami administracyjnymi;
  3. uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu;
  4. przygotowywanie i uczestnictwo w Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników;
  5. przygotowanie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki;
  6. aktualizacja danych Spółki we właściwych rejestrach.
 3. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca zacznie świadczyć za wynagrodzeniem następujące usługi na rzecz Spółki komandytowo-akcyjnej ,,B" (dalej: ,,B" SKA) na podstawie umowy o świadczenie usług:
  1. budowanie i implementacja strategii promocyjnych i reklamowych marki, pod którą ,,B" SKA prowadzi działalność oraz jej produktów,
  2. usługi utrzymywania i rozwoju kontaktów z kluczowymi klientami ,,B" SKA, a także doradzanie kierownikom i pracownikom właściwych komórek organizacyjnych ,,B" SKA w zakresie technik pozyskiwania klientów oraz utrzymywania i rozwoju z kluczowymi klientami tej Spółki,
  3. usługi w ramach doradztwa w zakresie PR, reklamy, marketingu i zasobów ludzkich, tj. ocena wykonanych projektów reklamowych dla ,,B" SKA oraz przedstawienie własnych pomysłów, przedstawianie nowych strategii marketingowych oraz poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektów.

Podkreślić należy, że zakresy obowiązków związanych z umową o pracę oraz z własną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy nie będą się w żadnym aspekcie pokrywały.

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług będzie miała charakter zarobkowy oraz będzie polegała na świadczeniu usług w sposób zorganizowany i ciągły. Przychody z tytułu tej działalność będą zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. - dalej: u.p.d.o.f.), tj. do źródła ,,pozarolnicza działalność gospodarcza", a zatem nie będą zaliczane do innych źródeł przychodów. Świadczenie wskazanych usług w ramach działalności gospodarczej będzie odbywało się w miejscu i czasie ustalonym przez samego Wnioskodawcę. Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością będzie spoczywało na Wnioskodawcy.

Wnioskodawca również podkreśla, że jest akcjonariuszem ,,B" SKA (posiada 1/3 akcji). Co więcej, Wnioskodawca nie świadczy i nie świadczył nigdy pracy na rzecz ,,B" SKA ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy zgodnie z art. 30c w związku z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,.B" SKA stawkę liniową podatku w wysokości 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,,B" SKA będzie mógł On zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19%.

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz 361, z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.). Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Stosownie do art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się zaś czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Dochód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej na gruncie u.p.d.o.f. może być opodatkowany w dwojaki sposób:

 1. wg zasad ogólnych, tj. z zastosowaniem skali podatkowej;
 2. 19% podatkiem liniowym.

Opodatkowanie podatkiem liniowym uregulowano w art. 30c u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W celu skorzystania z liniowej formy opodatkowania podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f.).

W myśl art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie liniowe, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób skreślony w art. 30c u.p.d.o.f. i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., oraz odsetek za zwlokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że działalność, jaką zamierza świadczyć Wnioskodawca, będzie spełniała definicję pozarolniczej działalności gospodarczej, przewidzianą w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Należy bowiem podkreślić, że Wnioskodawca:

 1. będzie prowadził działalność zarobkową (będzie świadczył usługi za wynagrodzeniem);
 2. będzie wykonywał działalność usługową we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły;
 3. przychody z tej działalności nie będą zaliczane do przychodów z innych źródeł.

W szczególności należy wskazać, że przychody ze świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz ,,B" SKA nie będą mogły zostać zaliczone do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym ostatnim przepisem, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście, a nie przychód z działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz ,,B" SKA nie będą polegały na zarządzaniu przedsiębiorstwem, nie będą też stanowiły kontraktów menedżerskich, ani umów o podobnym charakterze. Jak bowiem wskazano w opisie zdarzania przyszłego, przedmiotem umowy o świadczenie usług będą:

 1. budowanie i implementacja strategii promocyjnych i reklamowych marki, pod którą ,,B" SKA prowadzi działalność oraz jej produktów,
 2. usługi utrzymywania i rozwoju kontaktów z kluczowymi klientami ,,B" SKA, a także doradzanie kierownikom i pracownikom właściwych komórek organizacyjnych ,,B" SKA w zakresie technik pozyskiwania klientów oraz utrzymywania i rozwoju z kluczowymi klientami tej Spółki,
 3. usługi w ramach doradztwa w zakresie PR, reklamy, marketingu i zasobów ludzkich, tj. ocena wykonanych projektów reklamowych dla ,,B" SKA oraz przedstawienie własnych pomysłów, przedstawianie nowych strategii marketingowych oraz poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektów.

Powyższe usługi mają charakter doradczy i jako takie nie mogą być uznane za właściwe dla umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest bowiem zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Podkreślić należy, że z zakresu usług, które Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz ,,B" SKA w ramach doradztwa gospodarczo-finansowego, nie wynika, aby Spółka miała powierzyć Mu jakiekolwiek czynności kierowania (zarządzania) przedsiębiorstwem.

Należy również zaznaczyć, że działalność gospodarcza Wnioskodawcy nie będzie spełniała negatywnych przesłanek działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., ponieważ:

 1. Wnioskodawca ponosić będzie pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyć będzie usługi na rzecz ,,B" SKA;
 2. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności Wnioskodawcy oraz ich wykonywanie będzie ponosił sam Wnioskodawca, nie zaś ,,B" SKA zlecająca wykonanie czynności;
 3. czynności Wnioskodawcy nie będą wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez ,,B" SKA zlecającą te czynności.

Z powyższych rozważań jednoznacznie wynika, że działalność Wnioskodawcy będzie spełniała wymogi pozarolniczej działalności gospodarczej na gruncie u.p.d.o.f.

Ponadto zważywszy na fakt, który podkreślono w opisie zdarzenia przyszłego, że czynności wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług nie będą wykonywane na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymywać za świadczenie ww. usług na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z ,,B" SKA, może podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. W celu skorzystania z opodatkowania liniowego przewidzianego w tym przepisie, Wnioskodawca winien postąpić zgodnie z dyspozycją art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY