Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 30c w związku z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,.B" SKA stawkę liniową podatku w wysokości 19%?

sygnatura: 1061-IPTPB1.4511.526.2016.1.KU

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2016-08-04

słowa kluczowe:działalność wykonywana osobiście, kontrakt menedżerski, pozarolnicza działalność gospodarcza, umowa o zarządzanie, usługi doradcze, wynagrodzenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 10 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy, będący wspólnikiem Spółki kapitałowej ,,A", pełni także funkcję członka (Prezesa) Zarządu Spółki ,,A" w ramach stosunku powołania. Obowiązki Wnioskodawcy, jako członka Zarządu, wynikają z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). Co więcej, Wnioskodawca świadczy też na rzecz Spółki ,,A" czynności na podstawie kontraktu menedżerskiego (przewidziane są w nim obowiązki w zakresie zarządzania Spółką).

Wnioskodawca planuje podjęcie następujących działań:

 1. Wskazany wyżej kontrakt menedżerski zostanie rozwiązany.
 2. Wnioskodawca zawrze ze Spółką ,,A" umowę o pracę, której przedmiotem będzie przede wszystkim świadczenie pracy w zakresie sprawowania funkcji członka (Prezesa) Zarządu i ustalenie wynagrodzenia z tego tytułu. W ramach stosunku pracy czynności będą wykonywane przez Wnioskodawcę w miejscu wynikającym z umowy o pracę oraz pod zwierzchnictwem Zgromadzenia Wspólników Spółki. W ramach umowy o pracę na stanowisku członka Zarządu Spółki do Wnioskodawcy będą należały następujące obowiązki:
  1. prowadzenie spraw Spółki;
  2. reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich oraz przed sądami i organami administracyjnymi;
  3. uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu;
  4. przygotowywanie i uczestnictwo w Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników;
  5. przygotowanie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki;
  6. aktualizacja danych Spółki we właściwych rejestrach.
 3. Wnioskodawca planuje rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach tej działalności Wnioskodawca zacznie świadczyć za wynagrodzeniem następujące usługi na rzecz Spółki komandytowo-akcyjnej ,,B" (dalej: ,,B" SKA) na podstawie umowy o świadczenie usług:
  1. usługi w ramach oceny rynku dla koncepcji biznesowych ,,B" SKA, tj. weryfikowanie założeń oraz przygotowywanie opisu otoczenia rynkowego, analiza otoczenia konkurencyjnego, weryfikacja oraz ocena szans na powodzenie oraz zagrożeń związanych z projektem, zarówno w skali mikro, jak i makro, ocena innowacyjności modelu biznesowego proponowanego rozwiązania, ocena założeń ,,B" SKA odnośnie cen i wielkości sprzedaży,
  2. usługi w zakresie przygotowywania i bieżącej aktualizacji strategii finansowej ,,B" SKA,
  3. usługi w zakresie sporządzania analiz i raportów ekonomicznych i finansowych.

Podkreślić należy, że zakresy obowiązków związanych z umową o pracę oraz z własną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy nie będą się w żadnym aspekcie pokrywały.

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług będzie miała charakter zarobkowy oraz będzie polegała na świadczeniu usług w sposób zorganizowany i ciągły. Przychody z tytułu tej działalność będą zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. - dalej: u.p.d.o.f.), tj. do źródła ,,pozarolnicza działalność gospodarcza", a zatem nie będą zaliczane do innych źródeł przychodów. Świadczenie wskazanych usług w ramach działalności gospodarczej będzie odbywało się w miejscu i czasie ustalonym przez samego Wnioskodawcę. Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością będzie spoczywało na Wnioskodawcy.

Wnioskodawca również podkreśla, że jest akcjonariuszem ,,B" SKA (posiada 1/3 akcji). Co więcej, Wnioskodawca nie świadczy i nie świadczył nigdy pracy na rzecz ,,B" SKA ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 30c w związku z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,.B" SKA stawkę liniową podatku w wysokości 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,,B" SKA będzie mógł On zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19%.

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz 361, z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.). Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Stosownie do art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się zaś czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Dochód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej na gruncie u.p.d.o.f. może być opodatkowany w dwojaki sposób:

 1. wg zasad ogólnych, tj. z zastosowaniem skali podatkowej;
 2. 19% podatkiem liniowym.

Opodatkowanie podatkiem liniowym uregulowano w art. 30c u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W celu skorzystania z liniowej formy opodatkowania podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f.).

W myśl art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie liniowe, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób skreślony w art. 30c u.p.d.o.f. i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., oraz odsetek za zwlokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że działalność, jaką zamierza świadczyć Wnioskodawca, będzie spełniała definicję pozarolniczej działalności gospodarczej, przewidzianą w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Należy bowiem podkreślić, że Wnioskodawca:

 1. będzie prowadził działalność zarobkową (będzie świadczył usługi za wynagrodzeniem);
 2. będzie wykonywał działalność usługową we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły;
 3. przychody z tej działalności nie będą zaliczane do przychodów z innych źródeł.

W szczególności należy wskazać, że przychody ze świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz ,,B" SKA nie będą mogły zostać zaliczone do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym ostatnim przepisem, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście, a nie przychód z działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz ,,B" SKA nie będą polegały na zarządzaniu przedsiębiorstwem, nie będą też stanowiły kontraktów menedżerskich, ani umów o podobnym charakterze. Jak bowiem wskazano w opisie zdarzania przyszłego, przedmiotem umowy o świadczenie usług będą:

 1. usługi w ramach oceny rynku dla koncepcji biznesowych ,,B" SKA, tj. weryfikowanie założeń oraz przygotowywanie opisu otoczenia rynkowego, analiza otoczenia konkurencyjnego, weryfikacja oraz ocena szans na powodzenie oraz zagrożeń związanych z projektem, zarówno w skali mikro, jak i makro, ocena innowacyjności modelu biznesowego proponowanego rozwiązania, ocena założeń ,,B" SKA odnośnie cen i wielkości sprzedaży,
 2. usługi w zakresie przygotowywania i bieżącej aktualizacji strategii finansowej ,,B" SKA,
 3. usługi w zakresie sporządzania analiz i raportów ekonomicznych i finansowych.

Powyższe usługi mają charakter doradczy i jako takie nie mogą być uznane za właściwe dla umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest bowiem zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Podkreślić należy, że z zakresu usług, które Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz ,,B" SKA w ramach doradztwa gospodarczo-finansowego, nie wynika, aby Spółka miała powierzyć Mu jakiekolwiek czynności kierowania (zarządzania) przedsiębiorstwem.

Należy również zaznaczyć, że działalność gospodarcza Wnioskodawcy nie będzie spełniała negatywnych przesłanek działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., ponieważ:

 1. Wnioskodawca ponosić będzie pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyć będzie usługi na rzecz ,,B" SKA;
 2. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności Wnioskodawcy oraz ich wykonywanie będzie ponosił sam Wnioskodawca, nie zaś ,,B" SKA zlecająca wykonanie czynności;
 3. czynności Wnioskodawcy nie będą wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez ,,B" SKA zlecającą te czynności.

Z powyższych rozważań jednoznacznie wynika, że działalność Wnioskodawcy będzie spełniała wymogi pozarolniczej działalności gospodarczej na gruncie u.p.d.o.f.

Ponadto zważywszy na fakt, który podkreślono w opisie zdarzenia przyszłego, że czynności wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług nie będą wykonywane na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca ma otrzymywać za świadczenie ww. usług na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z ,,B" SKA, może podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. W celu skorzystania z opodatkowania liniowego przewidzianego w tym przepisie, Wnioskodawca winien postąpić zgodnie z dyspozycją art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY