Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

sygnatura: 1061-IPTPP2.4512.296.2016.2.SM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2016-08-08

słowa kluczowe:gmina, odliczenie podatku, projekt, termomodernizacja

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 24 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku ZSS imienia ..... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku ZSS imienia ......

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 lipca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2016 roku Gmina .... będzie ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizacje budynku Zespołu Szkół Samorządowych imienia ......

W zakres przedmiotowej inwestycji będzie wchodzić:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i sali gimnastycznej;
 • ocieplenie stropodachów budynków szkoły podstawowej i gimnazjum;
 • wymiana w budynku szkoły podstawowej instalacji centralnego ogrzewania;
 • wymiana w budynku szkoły podstawowej instalacji elektrycznej
 • wykonanie robót zabezpieczających i remontowych, w tym:
   • wzmocnienie konstrukcji dachu budynku szkoły podstawowej;
   • rozbiórka i ponowne wykonanie pokrycia dachowego z papy wraz z należnymi obróbkami blacharskimi, rynnami i rynnami spustowymi budynku szkoły podstawowej;
   • rozebranie i ponowne wykonanie kominów ponad dachem budynku szkoły podstawowej;
   • rozbiórkę i ponowne wykonanie opaski wokół wszystkich budynków zespołu szkolnego;
   • skucie ze ścian i posadzek, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, wejścia do piwnic, uszkodzonej wykładziny z lastryka zmywanego i ponowne wykonanie wykładzin ściennych i posadzkowych;
   • skucie i ponowne wykonanie uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych;
   • wymiana na nowe obróbek blacharskich podokiennych;
   • skucie i ponowne wykonanie uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych;
   • wymiana na nowe obróbek blacharskich podokiennych;
   • wymiana na nowe obróbek blacharskich dachu oraz rynien i rur spustowych budynków gimnazjum i sali gimnastycznej;
   • obudowanie ścian ogniomurów sali gimnastycznej blachą fałdową powlekaną (dotyczy ścian ogniomurów przylegających do połaci dachowych);
   • zamontowanie daszka nad wejściem głównym do budynków szkolnych;
   • wymiana na nowe uszkodzonych drzwi aluminiowych wejść do budynków szkolnych;
   • wymiana istniejących okien piwnic budynku szkoły podstawowej na okna z profili PCV;
   • wymiana na nowe 3 szt. okien piwnic budynku gimnazjum;
   • malowanie części szkoły podstawowej.

  Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... w formie pożyczki 50% kosztów całkowitych i w formie dotacji 50% kosztów całkowitych.

  Wymagane jest przedłożenie interpretacji indywidualnej co do braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę .....

  Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane ze środków unijnych (poakcesyjnych).

  Gmina ..... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

  Po przyznaniu dofinansowania wyłoniony będzie w przetargu (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) wykonawca, który realizował będzie roboty budowlano-remontowe.

  Realizowane przez Gminę .... przedsięwzięcie jakim jest termomodernizacja budynku ZSS w .... nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

  Ponadto wskazano, że realizacja inwestycji jaką jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych im. .... wynika z wykonywania zadań własnych Gminy, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którą gmina ma zaspokajać zbiorowe potrzeby wspólnoty, a w szczególności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 1, 8 oraz 15. Wśród nich znajdują się zadania własne, do których należy ochrona środowiska, edukacja publiczna oraz utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej.

  Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji inwestycji wystawiane będą na Gminę .....

  Gmina ..... poniesie wydatki i otrzyma faktury związane z realizacją ww. inwestycji w latach 2016-2017 (od września 2016 do lipca 2017).

  Zespół Szkół Samorządowych ..... to jednostka budżetowa.

  Efekty przedmiotowej inwestycji nie będą przekazywane Zespołowi Szkół Samorządowych ...., gdyż Gmina jest właścicielem tych budynków. Po zakończeniu inwestycji poniesione nakłady zwiększą wartość początkową budynków ZSS .....

  Zespół Szkół Samorządowych ..... tylko użytkuje te budynki.

  Na obecną chwilę ZSS .... nie dokonuje odrębnych rozliczeń podatku VAT, gdyż nie podlega temu podatkowi. Gmina .... nie uwzględnia go w swoich rozliczeniach w zakresie podatku VAT, gdyż nie dokonaliśmy jeszcze centralizacji ze swoimi jednostkami.

  Sytuacja ulegnie zmianie kiedy Gmina .... dokona centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami.

  Centralizacji Gmina planuje dokonać do końca 2016 roku a więc w trakcie realizowania przedmiotowej inwestycji.

  Gmina .... nie zakończy inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków ZSS ..... przed datą 01.01.2017 r.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy Gmina .... może odliczyć podatek VAT, który zawierać się będzie w realizowanym zadaniu polegającym na termomodernizacji budynku ZSS imienia .......

  Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina .... nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w wartości całkowitej planowanego przedsięwzięcia. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług powiązane jest z tym aby dane zadanie było związane z wykonywanymi przez Gminę ..... czynnościami opodatkowanymi.

  W tym przypadku realizacja przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji budynku ZSS im. ..... nie będzie związana z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

  W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

  Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

  Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

  W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) wynika, że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

  Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

  Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak Wskazał Wnioskodawca - powyższe zadanie nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji zadania. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

  Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku ZSS imienia ....., ponieważ - jak wskazała Gmina - powyższe zadanie nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym wskazano, iż realizowane przez Gminę ..... przedsięwzięcie jakim jest termomodernizacja budynku ZSS ..... nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY