Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT dla:- usług hoteli,- usług gastronomicznych- usług polegających na udostępnianiu klientom gier typu bilard, lotki, bowling - wliczonych w cenę usługi hotelowej, a także bez usługi hotelowej?

sygnatura: P1-P-443/54/07

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

data: 2007-12-31

słowa kluczowe:stawka preferencyjna podatku, stawki podatku, usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, usługi rekreacyjne

DECYZJA

Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8,poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 04.07.2007r. Nr PP/443-12/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług i uznaje:
-stanowisko w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 55.1 ? usługi hoteli ? za prawidłowe;
-stanowisko w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 55.3 ? usługi gastronomiczne ? za nieprawidłowe;
-stanowisko w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ? usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.72.12-00.00 ? usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, polegających na udostępnianiu gier typu bilard, lotki oraz bowling ? za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17.05.2007r. zwrócono się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa rozpoczął dodatkową działalność polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych i hotelowych, a ponadto usług polegających na udostępnianiu gier w bilard, lotki i bowling, które są wliczone w cenę usługi hotelowej, bądź świadczone odrębnie.
Wobec powyższego wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stawek podatku od towarów i usług dla ww. usług.

Do wniosku załączono pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 27.04.2007r., będące odpowiedzią na zapytanie podatnika w zakresie klasyfikacji przedmiotowych usług.

Zdaniem pytającego usługi polegające na udostępnianiu gier w bilard, lotki, oraz bowling (PKWiU 92.72) zostały ujęte w poz.159a załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT, niezależnie od tego, czy świadczone są w ramach usługi hotelowej, czy też jako odrębna usługa. Również usługi hotelowe i gastronomiczne, zdaniem podatnika wymienione w poz.139 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, winny być opodatkowane 7% stawką podatku VAT.

Postanowieniem nr PP/443-12/07 z dnia 04.07.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe.W uzasadnieniu wskazano, że świadczone przez podatnika usługi hotelowe ? PKWiU 55.1 i usługi towarzyszące (polegające na udostępnianiu klientom gier typu bilard, bowling, lotki ? PKWiU 92.72) świadczone łącznie z zakwaterowaniem lub osobno, są opodatkowane wg stawki 7%, na podstawie art.41 ust.2 ustawy o VAT.
Natomiast usługi gastronomiczne ? PKWiU 55.3, jak zauważył Naczelnik Urzędu Skarbowego, są opodatkowane wg stawki 7% do dnia 31 grudnia 2007r., na podstawie art.146 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy, z wyłączeniem sprzedaży towarów, o których mowa we wskazanym przepisie.

Dokonując analizy zaprezentowanego przez wnioskodawcę stanowiska Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, co następuje:

Z wyjaśnień zawartych w pkt 7.6.8 zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz.U.Nr 42, poz. 264 ze zm.), które zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 89, poz.844 ze zm.) stosowane jest nadal do celów podatkowych wynika, że usługa złożona składająca się z kombinacji różnych czynności powinna być zaklasyfikowana tak, jak gdyby składała się z usługi, która nadaje całości zasadniczy charakter.

Wobec powyższego czynności, które stanowią kategorię usług towarzyszących, nie będą stanowiły odrębnego przedmiotu klasyfikowania, a tym samym będą opodatkowane jak czynność główna i jak czynność ta klasyfikowane.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Dla potrzeb podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 8 ust.3 ww. ustawy usługi identyfikuje się za pomocą klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Z pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi skierowanego do wnioskodawcy wynika, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz.U.Nr 42, poz.264 ze zm.), stosowaną, jak wskazano powyżej, nadal do celów podatkowych, usługi hotelarsko ? gastronomiczne mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55 ?Usługi hoteli i restauracji?. Wskazano przy tym, że grupowanie to obejmuje m.in. zakwaterowanie oraz usługi towarzyszące świadczone łącznie z zakwaterowaniem i wliczone w cenę zakwaterowania w hotelu. Natomiast w przypadku, gdy usługi towarzyszące nie stanowią integralnej części usługi zakwaterowania, klasyfikuje się je zgodnie z wykonywanymi czynnościami, i tak:
-udostępnianie klientom gry w bilard, bowling, lotki zostało sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.72.12-00.00 ?Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane?.

W myśl art.41 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1.
Pod poz.139 wskazanego załącznika wymienione zostały ?usługi hoteli? PKWiU 55.1, natomiast pod poz.159a załącznika ujęte zostały ?usługi rekreacyjne pozostałe ? wyłącznie w zakresie wstępu? PKWiU ex 92.72.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż świadczone przez podatnika usługi hotelowe - PKWiU 55.1, ujęte w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowane są 7% stawką podatku.

Odnośnie natomiast świadczenia przez podatnika usług polegających na udostępnianiu klientom gier typu bilard, bowling, lotki Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż oznaczenie ?ex? wskazuje, iż stawkę 7% należy stosować tylko dla wymienionej usługi, czyli jedynie w zakresie opłaty za wstęp celem korzystania z usług rekreacyjnych objętych grupowaniem PKWiU 92.72.
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego jako wstęp należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś.
W sytuacji zatem, gdy udostępnianie użytkownikom urządzeń do gry wiąże się z dokonaniem opłaty ? w celu uruchomienia przedmiotowych urządzeń, a opłata ta nie jest tożsama z ?opłatą w zakresie wstępu?, wówczas świadczone przez wnioskodawcę usługi udostępniania wskazanych gier, nie będą stanowiły usług, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. i tym samym będą podlegały opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku od towarów i usług ? 22%.

Dyrektor Izby Skarbowej zauważa jednak, iż w sytuacji, gdy usługa polegająca na udostępnianiu użytkownikom gier, o których mowa, wliczona zostanie w cenę usługi hotelowej i będzie stanowiła integralną część tej usługi, wówczas przedmiot świadczenia będzie stanowiła jedna usługa, na którą składają się poszczególne czynności (usługa hotelowa + usługa towarzysząca), a zatem realizowana czynność będzie objęta grupowaniem usługi głównej. Należy bowiem zauważyć, iż grupowanie PKWiU 55 ?Usługi hoteli i restauracji? obejmuje m.in. zakwaterowanie oraz usługi towarzyszące świadczone łącznie z zakwaterowaniem i wliczone w cenę zakwaterowania w hotelu. Tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% - w przypadku, gdy w cenę usługi hotelowej zostanie wliczona usługa udostępniania klientom gier typu bilard, bowling, lotki będzie podlegała usługa ?kompleksowa?, obejmująca swoim zakresem również dodatkowe czynności (świadczone bez dodatkowej odpłatności).

Odnosząc się natomiast do usług gastronomicznych (PKWiU 55.3), o których mowa we wniosku Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że usługi te nie zostały ujęte, jak wskazał podatnik, w poz. 139 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie natomiast z art.146 ust.1 pkt 2 lit.c ww. ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. usługi te opodatkowane są stawką w wysokości 7%, z wyłączeniem:
-sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,-sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że świadczenie ww. usług gastronomicznych od dnia 1.01.2008r. będzie objęte 7% stawką podatku od towarów i usług w związku z § 1 pkt 5 lit.f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 249, poz.1861).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY