Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, ma obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej, gdy obroty jego firmy przekroczą 800.000,00 EURO ?

sygnatura: PB I-2/4150/IN-4/DUSŁ-G/07/MB

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-03-29

słowa kluczowe:karta podatkowa, księgi rachunkowe, obrót

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 04.01.2007r. Nr US I-2/415/30/2006 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W dniu 10.11.2006r. do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w kwestii obowiązku przejścia na księgi handlowe przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, jeśli obroty przekroczyły 800.000,00 EURO.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że od 1995 roku prowadzi Pan działalność handlową w zakresie sprzedaży art. spożywczych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest Pan również podatnikiem podatku od towarów i usług. Dla celów tego podatku prowadzi Pan ewidencję sprzedaży. Zgodnie z ewidencją, obroty prowadzonej przez Pana firmy przekroczyły kwotę 800.000,00 EURO.W Pana ocenie, nie ma wymogu stosowania pełnej księgowości, rozliczając działalność gospodarczą w formie karty podatkowej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna postanowieniem z dnia 04.01.2007r. Nr US I-2/415/30/2006 podzielił Pana pogląd twierdząc, iż stanowisko Pana w kwestii braku obowiązku przejścia na księgi handlowe, przy obrotach przekraczających 800.000,00 EURO i działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej - jest prawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) podatnicy opodatkowania na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W rozdziale ? karta podatkowa ? ustawodawca uregulował sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg, jednakże nie dotyczą one uzyskania przez podatnika kwoty określonej w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Na powyższe postanowienie (zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa) przysługiwało prawo złożenia zażalenia w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, o czym został Pan pouczony w jego treści. Z powyższego uprawnienia nie skorzystano.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa zmienia je niniejszą decyzją.

W ocenie tutejszego organu podatkowego zarówno stanowisko wnioskodawcy jak i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia z 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W rozdziale dotyczącym karty podatkowej, ustawodawca wskazał sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg, jednakże nie dotyczą one uzyskania przez podatnika kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Organ drugiej instancji zauważa, iż powołany przepis ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wyłącza obowiązek prowadzenia ksiąg jedynie dla potrzeb podatku dochodowego.Zatem, w sytuacji, gdy przepisy innych ustaw, nakładają na podatnika obowiązek prowadzenia ksiąg, nie podlega on wyłączeniu na podstawie ww. ustawy.

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą w formie karty podatkowej jest jednocześnie podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji dla celów tego podatku, o ile nie podlega zwolnieniu w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie natomiast z art. 2. ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), przepisy ustawy stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO.

Powyższe oznacza, iż art. 2 ust. 1 pkt 2 przepisy w/w ustawy mają obowiązek stosować osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą) jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO. Reasumując powyższe, w przypadku gdy osiągnął Pan w 2006r. przychód na poziomie kwoty 800.000 EURO będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2007r.

W świetle obowiązujących przepisów, stanowisko reprezentowane przez stronę oraz przez organ podatkowy pierwszej instancji należy uznać za nieprawidłowe, co oznacza, iż postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 04.01.2007r. Nr US I-2/415/30/2006 zostało wydane z naruszeniem przepisu art. 2. ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY