Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

sygnatura: IS.I/2-4151/33/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-12-20

słowa kluczowe:interpretacja przepisów, interpretacja urzędu skarbowego, ocena stanu faktycznego, stan faktyczny, uzasadnienie

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.06.2006 r., znak: I US.XVII/415/72/06, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Wnioskiem z dnia 26.03.2006 r. pan Wacław Ś. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawca podał, że w 1994 r. nabył w ofercie publicznej 100 akcji firmy P., które w związku z zapisem na zamianę akcji z dnia 29.11.2004 r. zamienił na 701 akcji spółki "I." (zapis był wynikiem połączenia spółek), a te z kolei sprzedał na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2005 r. ze względu na planowane ich wycofanie z obrotu giełdowego. Według podatnika dochód ze sprzedaży akcji firmy "I." nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, "ponieważ posiadanie ich to nie była sprzedaż akcji P. ani zakup akcji I., tylko zamiana przeliczona wartościowo przez biuro maklerskie". W tym stanie faktycznym podatnik wniósł o potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska w sprawie.

Postanowieniem z dnia 26.06.2006 r., znak: I US.XVII/415/72/06, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia powołano przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umowy zamiany oraz wskazano konsekwencje zbycia akcji w drodze zamiany określone w art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przytoczono również treść art. 19 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), wskazując, że podatnik korzystał ze zwolnienia podatkowego w związku z zamianą akcji firmy P. w 2004 r. i nie ma ono zastosowania do sprzedaży akcji "I." w 2005 r., przy czym bez znaczenia jest, czy akcje zostały nabyte w drodze kupna czy zamiany, ponieważ w związku z zamianą nastąpiło przeniesienie ich własności.

Postanowieniem z dnia 23.10.2006 r., znak: IS. I/1-4151/33/2006, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wzruszenia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej ww. postanowienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, analizując wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego oraz treść postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.06.2006 r., znak: I US.XVII/415/72/06, zważył, co następuje:

W myśl art. 14a § 1 ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Z treści wniosku o interpretację z dnia 26.03.2006 r. wynika, że dotyczy on konsekwencji sprzedaży w 2005 r. akcji firmy "I." uzyskanych w drodze zamiany za akcje firmy P. nabyte przez podatnika w 1994 r. Organ podatkowy I instancji zobowiązany był zatem do wskazania skutków tego rodzaju zbycia w kontekście obowiązujących przepisów prawa. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 26.06.2006 r. powołany został wprawdzie art. 17 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak w brzmieniu obowiązującym do końca 2000 r., przy czym podatnik został również poinformowany, że interpretacja została dokonana w oparciu o stan prawny "obowiązujący na dzień złożenia wniosku" (począwszy od 1.01.2004 r. kwestie te regulował art. 17 pkt 6 lit. a ww. ustawy). Odwołano się zatem do treści przepisów prawnych obowiązujących przed 2004 rokiem oraz w 2006 r., pomimo że zdarzenie, którego dotyczył wniosek o interpretację (sprzedaż akcji firmy "I.") miało miejsce w 2005 r. Ponadto treść interpretacji wskazuje, że organ I instancji odniósł się do skutków podatkowych zamiany akcji w 2004 r. - w odniesieniu do sprzedaży dokonanej w 2005 r. ograniczono się do stwierdzenia o niestosowaniu art. 19 powołanej wyżej ustawy zmieniającej (w istocie chodziło o art. 19 ust. 1 pkt 2 tej ustawy) oraz nieprawidłowości stanowiska podatnika (sentencja postanowienia). Ze względu na pogląd wyrażony przez pana Ś. odniesienie się do zamiany akcji było wprawdzie konieczne, zagadnienie to nie mogło jednak stanowić istoty udzielonej interpretacji, ponieważ nie było przedmiotem zapytania podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY