Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy opodatkowania wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Dajmy Sobie Pracę Ekoszansa", w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

sygnatura: PBF/005-1-37/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-20

słowa kluczowe:Europejski Fundusz Społeczny, opodatkowanie dochodów, podatek od wynagrodzeń, wynagrodzenia

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu z dnia 10 lutego 2006r., znak: PD-415/P/3/2006, w przedmiocie opodatkowania wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Dajmy Sobie Pracę Ekoszansa", w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Stowarzyszenia "M." Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w G., pismem z dnia 1 lutego 2006 r., wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - UNDP z tytułu bezpośredniej realizacji celu Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL), który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek w ramach projektu zatrudnia osoby (pracowników ośrodka i inne osoby), realizując w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Dajmy Sobie Pracę Ekoszansa" Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948). Umowa o dofinansowanie Działania 2 celów Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Ekoszansa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta pomiędzy Fundacją "F." w W. a UNDP w dniu 17 stycznia 2006 r.

Zdaniem płatnika, w tak przestawionym stanie faktycznym środki, które otrzymują osoby zatrudnione w ramach projektu z tytułu wynagrodzenia, wolne są od podatku dochodowego, gdyż spełniają łącznie dwa warunki, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu, postanowieniem z dnia10 lutego 2006 r., znak: PD-415/P/3/2006, uznał stanowisko NZOZ Stowarzyszenia "M.", zawarte we wniosku, za prawidłowe. Organ pierwszej instancji stwierdził, iż na podstawie umowy z dnia 17 stycznia 2006 r., "M." Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny wG., stał się beneficjentem i administratorem środków finansowychprogramu operacyjnego EQUAL, przyznanych przez Instutucję Zarządzającą EQUAL na realizację Działania o dofinansowania Działania 2 w ramach programu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Dajmy Sobie Pracę Ekoszansa".

W związku z umową Ośrodek zawiera szereg umów o pracę i umów cywilnoprawnych z osobami wykonującymi prace wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków programu EQUAL.

Tym samym w opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu, w przypadku Ośrodka mowa jest o środkach pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, które to środki należałoby kwalifikować jako bezzwrotną pomoc. Jednocześnie Naczelnik podzielił stanowisko Ośrodka, o zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzeń osób fizycznych, w części w jakiej dotyczą wynagrodzeń za pracę merytoryczną na rzecz bezpośredniej realizacji celu programu, pod warunkiem sfinansowania tych wynagrodzeń ze środków zagranicznej pomocy finansowej. Nie podzielił natomiast stanowiska w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń wszystkich osób fizycznych, sfinansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na uwadze, iż prace wykonywane przez niektóre osoby nie są związane z bezpośrednim realizowaniem celu programu.

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, w związku z czym, stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, analizując przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje:

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Należy tu podkreślić, iż problem bezpośredniej realizacji celu programu w przedmiotowej kwestii jest sprawą drugorzędną.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika mianowicie, iż projekt "Dajmy Sobie Pracę Ekoszansa" realizowany jest w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11.08.2004r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólonotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 189, poz. 1948). Jednocześnie Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co w niniejszej sprawie jest kwestią zasadniczą.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski po roku 2004 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Inicjatyw Wspólnotowych, w tym EQUAL i INTERREG III.

W myśl art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), pojęcie "publiczne środki wspólnotowe" oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej m.in. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, podmioty realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane, to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzących ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z EFS stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje, zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, że środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym sprawy, opisanym we wniosku Stowarzyszenia "M.", środki finansowe pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Powyższe oznacza, że środki finansowe, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymane na realizację projektu "Dajmy Sobie Pracę Ekosznasa", w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu. Dlatego też, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że zwolnienie, określone ww. przepisem, dotyczy dochodów osób fizycznych, finansowanych ze środków funduszy programów pomocowych przedakcesyjnych, np. SAPARD, ISPA, PHARE, nie zaś z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących źródło współfinansowania w ramach programów wsparcia Wspólnoty Europejskiej dla Polski po roku 2004. Pomoc ta stanowi refundacje wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania są kraj owe środki publiczne.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Ministra Finansów, zawarta w piśmie z dnia 30.08.2006 r., znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412, wydana w trybie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Na marginesie niniejszej sprawy zwrócić należy uwagę, iż Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL finansowana jest środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale nastąpić może także współfinansowanie z budżetów krajowych państw biorących w niej udział. Przedmiotowe środki pomocowe, w części współfinansowanej z budżetu państwa, nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych. Zatem, w tej części otrzymana pomoc również nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu z dnia 10.02.2005r., znak: PD-415/P/3/2006, rażąco narusza prawo.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu z dnia 10.02.2006r., znak PD-415/P/3/2006, istnieje konieczność zmiany ww. postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana przedmiotowego postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji, określać istotę zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY