Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego,
2. uznania, że nie stanowią kosztu uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od zakupionych z tej dotacji środków trwałych,
3. jak też inne wydatki pokryte dotacją - podstawowym wsparciem pomostowym.

sygnatura: PBD/005-1-F-110/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-20

słowa kluczowe:fundusz, fundusz pomocowy, PHARE, program pomocowy, program pomocowy (SAPARD)

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia z urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 11.07.2006r. znak: US.II-PDF/415/57/06, w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie:

  • zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego,
  • uznania, że nie stanowią kosztu uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od zakupionych z tej dotacji środków trwałych,
  • jak też inne wydatki pokryte dotacją- podstawowym wsparciem pomostowym.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy, z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

"P." S.C. w dniu 27.04.2006r., zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa w indywidualnej sprawie, przedstawiając następujący stan faktyczny. W miesiącu marcu wspólnicy Spółki w wykonaniu umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach "Priorytetu 2 ZPORR - wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" otrzymali dotację inwestycyjną finansującą 75% całkowitych wydatków inwestycyjnych oraz dotację w ramach "umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego" na wspomaganie rriikroprzedsiębiorcy w pierwszych sześciu miesiącach działalności gospodarczej.
W związku z czym wątpliwości Spółki budzą następujące zagadnienia:

  1. czy otrzymana dotacja inwestycyjna i dotacja podstawowego wsparcia pomostowego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu czy też jest wolna od podatku dochodowego,
  2. czy amortyzacja zakupionych z dotacji środków trwałych jest kosztem podatkowym,
  3. czy wydatki pokryte dotacją "podstawowego wsparcia pomostowego" są kosztem uzyskania przychodu.


W opinii Spółki przedmiotowe dotacje korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 199Ir. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), natomiast wydatki sfinansowane tymi przychodami nie stanowią kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56.

Postanowieniem z dnia 11.07.2006r. znak: US.II-PDF/415/57/05, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy powołał przepisy art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uznał, iż otrzymane środki korzystają ze zwolnienia, jako kwoty otrzymane od agencji rządowej, która otrzymała środki na ten cel z budżetu państwa. W odniesieniu do poniesionych wydatków sfinansowanych otrzymanymi środkami, organ podatkowy stwierdził, że nie będą kosztem odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w części pokrytej dofinansowaniem oraz na podstawie art. 23 ust 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym, nie będą również kosztem pozostałe wydatki sfinansowane otrzymanymi środkami.

Dyrektor Izby Skarbowej, analizując przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje.

Warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez podatników, w związku z realizowaniem przez nich zadań związanych z projektami finansowanymi ze środków bezzwrotnej pomocy określa art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ześrodków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskieji z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umówzawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów,właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanietych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielaniaśrodków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy;
  3. zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca ? bez względu na rodzaj umowy - wykonanieokreślonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje kwestię zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu państwa. Przepis ten stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, zawartą w piśmie z dnia 30.08.2006r., znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412, wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006, było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofimduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Radystanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w przypadku pomocy otrzymanej na inwestycje, wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte współfinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 nie są kosztami uzyskania przychodów7, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, otrzymane środki pomocowe, jako zwrot wydatków na zakup bądź wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie będą przychodami, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy. Natomiast odpisy amortyzacyjne od zrefundowanej części inwestycji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, w myśl art. 23 ust.l pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym należy uznać, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 11.07.2006r., znak US.II-PDF/415/57/06, rażąco narusza prawo.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 11.07.2006r., znak US.II-PDF/415/57/06, istnieje konieczność zmiany w/w postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana przedmiotowego postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY