Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy ustalenia momentu zaliczenia do przychodów dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonej na realizację projektu "Mentor multimedialny ? zawód przyszłości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

sygnatura: PBD/005-1-P-29/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-20

słowa kluczowe:fundusz unijny, środek

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 14.06.2006r., znak US.PD/423-7/ER/06, w przedmiocie zastosowania prawa podatkowego w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do przychodów dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonej na realizację projektu "Mentor multimedialny ? zawód przyszłości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy, z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka, jako beneficjent, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, zawartej w dniu 12.12.2005r., nr Z/2.28/11/2.4/11345/05/U/1/05, o dofinansowanie Projektu nr 16/11345 "Mentor multimedialny - zawód przyszłości" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, otrzymała zaliczkowo w dniu 23.12.2005r. pierwszą transzę dofinansowania realizacji warunków umowy. Otrzymane środki pieniężne "Z." zakwalifikował, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako przychód zwolniony od podatku dochodowego, do wysokości poniesionych kosztów, w grudniu 2005r., natomiast wydatki związane z przygotowaniem szkoleń nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów na podstwie art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy.

Z wniosku Strony wynika, że środki na realizację projektu pochodzą w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Spółka świadczy usługi szkoleniowe dla nauczycieli zagrożonych bezrobociem począwszy od maja 2006r. bez rozliczania się na podstawie faktur (działalność non-profit) - bez zysku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, jako instytucja wdrażająca, wpisała "Z." do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.28/00072 2005.

W opinii Spółki, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16a-16m. Zatem, zdaniem "Z.", otrzymaną dotację należy zaliczyć do przychodów zwolnionych w momencie wpływu środków na wyodrębniony rachunek bankowy, przy czym wydatki realizowane w ramach ww. projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów podatkowych, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w przedmiotowym postanowieniu uznał, iż stanowisko Spółki, zawarte we wniosku, jest prawidłowe w kwestii ustalenia momentu zaliczenia do przychodów otrzymanych środków na realizację projektu "Mentor multimedialny - zawód przyszłości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz zaliczenia wydatków i kosztów sfinansowanych z tych środków do wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. Natomiast, nieprawidłowa jest podstawa prawna zwolnienia od podatku, jaką Spółka wskazała we wniosku. Podstawę zwolnienia od podatku przedmiotowych dotacji, w opinii organu I instancji, stanowi przepis art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie podam przez podatnika art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy.

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, w związku z czym, stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej, analizując przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje.

W opinii organu odwoławczego, podobnie jak organu I instancji, stanowisko Spółki, odnośnie ustalenia momentu zaliczenia otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na realizację projektu "Mentor multimedialny - zawód przyszłości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, w zakresie którego ponoszone są wydatki inne niż inwestycyjne, jest prawidłowe. Jednakże, z uwagi na fakt, iż postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 14.06.2006r., znak US.PD/423-7/ER/06, w kwestii uznania dochodów z ww. źródła za zwolnione od podatku dochodowego, w trybie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rażąco narusza obowiązujące prawo, należało je zmienić.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionegodo rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z załączonej umowy o dofinansowanie Projektu nr 16/11345 "Mentor multimedialny - zawód przyszłości" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) wynika, że podstawą przyznania środków, objętych tą umową, jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), uzupełniony rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 ze zm.).

Pomoc finansowana z funduszy strukturalnych, ze względu na kierunki jej przeznaczenia, można podzielić na środki, z których finansowane są programy:

  • inwestycyjne,
  • o charakterze społecznym i edukacyjnym.


Kierując się takim podziałem środków, pochodzących z funduszy strukturalnych, do otrzymanej przez beneficjentów ostatecznych pomocy, finansowanej z tych środków, obowiązujące przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stosuje się w zależności od celu, na jaki przeznaczone są te środki.

Zgodnie z wyjaśnieniami, złożonymi do protokołu, sporządzonego w dniu 11.12.2006r. w Izbie Skarbowej w Olsztynie, na okoliczność zapoznania Strony ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, zgodnie z art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, otrzymane przez Spółkę środki na realizację projektu w 75% pochodzą ze środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny), a w 25% z budżetu państwa. Otrzymane środki wpływają na rachunek bankowy "Z." i są wypłacane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i Toruniu.

Wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006, zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, zawartą w piśmie z dnia 30.08.2006r.. znak DD 6-8213-8/06/DZ/412, było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 200Ir. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

W myśl art. 2 pkt 11 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, pojęcie "publiczne środki wspólnotowe" oznacza środki finansowe, pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej m.in. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, podmioty realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, mogą ubiegać się o środki na prefinasowanie. Środki prefmansowane, to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych,pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z EFS stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefmansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, że środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym, opisanym we wniosku Strony, środki finansowe pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powyższe oznacza, że środki finansowe, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymane przez Spółkę na realizację projektu "Mentor multimedialny - zawód przyszłości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Dlatego też, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym należy uznać, że postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 14.06.2006r., znak US.PD/423-7/ER/06, rażąco narusza prawo.

Należy zauważyć, że zwolnienie, określone przepisem art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczy dochodów podatników, finansowanych ze środków funduszy programów pomocowych przedakcesyjnych, np. SAPARD, ISPA, PHARE, nie zaś z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących źródło współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Pomoc ta, stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania są krajowe środki publiczne.

Środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu państwa nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych. Zatem, w tej części pomoc otrzymana przez podatnika również nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, organ odwoławczy zobowiązany jest dodać, że wydatki, nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, bezpośrednio sfinansowane środkami finansowymi, pochodzącymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast, w przypadku otrzymania przez "Z." ww. pomocy przyznanej na inwestycje, wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte współfinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 nie są kosztami uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, otrzymane środki pomocowe, jako zwrot wydatków na zakup bądź wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie będą przychodami, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy. Również odpisy amortyzacyjne od części wartości inwestycji, która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankomprzepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jawny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 14.06.2006r., znak US.PD/423-7/ER/06, istnieje konieczność zmiany ww. postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana przedmiotowego postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY