Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wypłacone dodatki stażowe są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PBD/005-1-F-77/05/2006

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-20

słowa kluczowe:budżet państwa, dodatki, dotacja, dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejski Fundusz Społeczny, finanse, środki pieniężne

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 29.06.2005r., znak US.VI/I-415-71-111/05, wydane na wniosek Funadcji, w przedmiocie zasosowania prawa podatkowego.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy, z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Fundacja, pismem z dnia 07.04.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 19.05.2005r., wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Fundacja "W.", na podstawie podpisanej umowy z "W." S.A., realizuje projekt "Staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Źródłem finansowania realizowanego projektu jest w 75% wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% środki pochodzące z budżetu państwa. Przekazanie środków następuje w formie dotacji na podstawie podpisanej umowy Finansowania projektu.

W ramach powyższego projektu Fundacja, na podstawie podpisanych umów cywilno-prawnych, będzie wypłacać dodatki stażowe dla:

  • absolwentów szkół wyższych (w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym) nie zarejestrowanych jako bezrobotnie pracowników sektora badawczo-rozwoj owego i pracowników jednostek naukowych oraz innych instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu, odbywających staże w przedsiębiorstwach w naszym regionie.

W opinii Fundacji, wypłacone dodatki stażowe są zwolnione od podatkudochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, uznał stanowisko Fundacji, zawarte we wniosku, za prawidłowe. Organ I instancji stwierdził, iż absolwenci szkół wyższych i pracownicy sektora badawczo-rozwojowego, odbywający na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych staże w przedsiębiorstwach, bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym, w opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego, wypłacane przez Fundację "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" dodatki stażowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, w związku z czym, stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej, analizując przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób Fizycznych (j.t. Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.), wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych,. organizacji międzynarodowychlub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy,w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji UniiEuropejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracjilub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez RadęMinistrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach,gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotuupoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy;zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnikbezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanieokreślonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powyższy przepis, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2004r. stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do dnia 31.12.2006r.

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, zawartą w piśmie z dnia30.08.2006r., znak DD 6-8213-8/06/DZ/412; wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jedno funduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

    W myśl art. 2 pkt 11 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, pojęcie "publiczne środki wspólnotowe" oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej m.in. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, podmioty realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, mogą ubiegać się o środki na prefinasowanie. Środki prefmansowane, to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z EFS stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefmansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, że środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym, opisanym we wniosku Strony, środki finansowe pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powyższe oznacza, że środki finansowe, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymane przez Fundację na realizację projektu "Staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwoj owego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Dlatego też, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że zwolnienie, określone ww. przepisem, dotyczy dochodów osób fizycznych, finansowanych ze środków funduszy programów pomocowych przedakcesyjnych, np. SAPARD, ISPA, PHARE, nie zaś z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących źródło współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania są krajowe środki publiczne.

Środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu państwa nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych. Zatem, w tej części pomoc otrzymana przez podatnika również nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym należy uznać, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowegow Olsztynie z dnia 29.06.2005r., znak US.VI/I-415-71-III/05, rażąco narusza prawo.

Ponadto, organ odwoławczy zobowiązany jest dodać, że wydatki, niestanowiące wydatków inwestycyjnych, bezpośrednio sfinansowane środkami finansowymi,pochodzącymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, stanowią koszty uzyskania przychodów Fundacji, stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono ałbo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jawny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z oświadczeniem, złożonym do protokołu, sporządzonego w dniu 08.12.2006r. w Izbie Skarbowej w Olsztynie, na okoliczność zapoznania Strony ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, zgodnie z art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, ewentualne wnioski dowodowe i zarzuty zostaną wniesione pisemnie w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu. Do dnia wydania niniejszej decyzji Fundacja nie przedłożyła organowi podatkowemu wniosków dowodowych i zarzutów.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 29.06.2005r., znak US.VI/I-415-71 -111/05, istnieje konieczność zmiany w/w postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana przedmiotowego postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Strona wnosząca odwołanie, powinna uiścić z góry opłatę skarbową w wysokości określonej przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.), tj. w kwocie 5 zł od odwołania oraz 0,50 zł od każdego załącznika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY