Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy transakcje których przedmiotem jest przeniesienie praw ... podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

sygnatura: PO/436/1/0010/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-12-20

słowa kluczowe:eksport usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od towarów i usług, podatek od wartości dodanej, sprzedaż praw

Decyzja

Na podstawie art. 14 b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. nr. 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu zażalenia ....Sp. z.o.o. z siedzibą w ........., reprezentowanego przez radcę prawnego - Pana .........- na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 13 października 2006 r. nr DM/436-0011/06/JU udzielające pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późn. zm.) - w sprawie opodatkowania transakcji, których przedmiotem jest przeniesienie praw i obowiązków do projektów lokalizacyjnych, opracowań zagospodarowania przestrzennego, analiz i uzgodnień ochrony środowiska, opracowań faunistycznych, przeniesienia praw i obowiązków związanych z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, umów o współpracę z samorządami, pozwoleń na budowę, ustaleń dotyczących podłączenia do zakładów energetycznych oraz przeniesienia praw i obowiązków do umów o zakup energii

  • odmawia się uchylenia postanowienia wymienionego organu podatkowego

UZASADNIENIE

.........Sp. z o.o., reprezentowana przez......., we wniosku z dnia 14 lipca 2006 r. poinformowała, że kończy negocjacje w sprawie sprzedaży praw do projektów lokalizacyjnych, opracowań zagospodarowania przestrzennego, analiz i uzgodnień ochrony środowiska, opracowań faunistycznych, przeniesienia praw i obowiązków związanych z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, umów o współpracę z samorządami, pozwoleń na budowę, ustaleń dotyczących podłączenia do zakładów energetycznych oraz przeniesienia praw i obowiązków do umów o zakup energii.

Wskazano, iż umowy będą zawierane z podmiotami polskimi jak i z podmiotami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Spółka będzie sprzedawała w/w prawa albo będzie takie prawa nabywała.

Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem, czy wymienione transakcje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Zdaniem Spółki do wskazanych czynności - dokonanych w ramach świadczonych usług polegających na przeniesieniu praw do wartości niematerialnych i prawnych - ma zastosowanie dyspozycja art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w świetle której nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Wnioskodawca zaprezentowane stanowisko odniósł do trzech stanów faktycznych:

    1) Zawarcie umowy sprzedaży przez podmiot polski / sprzedawca/ z podmiotem z UE /kupującym/

W świetle ustawy z dn.11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług o opodatkowaniu decyduje wówczas miejsce świadczenia usługi, to jest miejsce, gdzie nabywca usługi-podatnik podatku od wartości dodanej - posiada siedzibę .W tym przypadku do naliczenia i rozliczenia podatku zobowiązany będzie usługobiorca, zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju jego siedziby.

    2) Sprzedaż praw przez podmiot z UE/sprzedający/ na rzecz podmiotu polskiego /kupujący/

W przypadku importu usługi polegającej na sprzedaży praw, miejscem jej świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę/ stałe miejsce prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania/. Wówczas kwotę podatku naliczonego stanowi zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT kwota podatku należnego od importu usług, a prawo do odliczenia podatku należnego, zgodnie z ust. 10 powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy od importu usług.

    3) Sprzedaż praw autorskich przez podmiot polski do podmiotu polskiego

Sprzedaż praw przez podmiot polski na rzecz innego podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług stanowić będzie usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponieważ istniejące w innych krajach uregulowania podatku od wartości dodanej należy utożsamiać z polskim podatkiem od towarów i usług, to - w ocenie wnioskodawcy - w świetle opisanych trzech stanów faktycznych należy przyjąć, że wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie miało zastosowanie nie tylko do umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy polskimi podatnikami VAT, lecz także będzie obejmowało umowy sprzedaży, gdy jedną ze stron jest podatnik podatku od wartości dodanej.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w postanowieniu z dnia 13 października 2006 r. nr DM/436 - 0011/06/JU, wydanym na podstawie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60/, nie potwierdził stanowiska wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z treści w/w postanowienia wynika, że: "W świetle art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania przepisów tej ustawy nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna z nich z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku. W ocenie tut. Organu podatkowego powołany przepis odwołuje się do podatku od towarów i usług regulowanego ustawą (aktualną i poprzednio obowiązującą) obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączenie z opodatkowania przewidziane w tym przepisie nie obejmuje więc sytuacji, w której żadna ze stron czynności z tytułu jej dokonania nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, ani nie jest z niego zwolniona. Okoliczność, iż jednej ze stron - kontrahenta z siedzibą za granicą, dotyczą obowiązki w zakresie podatku od wartości dodanej, wynikające z miejscowego prawa podatkowego nie uzasadnia wyłączenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Skutek ten odnosi się tylko do tych czynności, w wyniku których którakolwiek ze stron jest opodatkowana lub zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie miał zatem zastosowania do dokonywanych przez Spółkę transakcji sprzedaży, z tytułu których żadna ze stron nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub nie będzie z niego zwolniona."

Organ podatkowy pierwszej instancji wskazał nadto na art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określający terytorialny zakres obowiązywania wymienionego aktu prawnego.

W zażaleniu z dnia 27 października 2006 r., kwestionując przedmiotową interpretację, Spółka........- reprezentowana przez .......- podniosła zarzut, iż stanowisko Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w tej części, w której stwierdza, że sprzedawane prawa majątkowe przez podmiot krajowy na rzecz podatnika z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, a więc opodatkowane podatkiem od wartości dodanej, nie będą korzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jest sprzeczne z przepisami Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC), Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.).

Przywołana m.in. została regulacja Szóstej Dyrektywy odnosząca się do uzyskania przez regulacje krajowe celu, którym jest zniesienie nakładania podatku od przywozu oraz zwrot podatku od wywozu w handlu między Państwami Członkowskimi a także zapewnienie, aby wspólny system podatków obrotowych nie był dyskryminujący ze względu na pochodzenie towarów i usług.

Z tego względu Spółka stojąc na stanowisku, iż przeniesienie praw niematerialnych, opisanych we wniosku z dnia 14 lipca 2006 r., niezależnie od tego kto jest odbiorcą tych praw - czy podmiot krajowy czy podmiot pochodzący z Unii Europejskiej - będzie opodatkowane albo podatkiem od towarów i usług albo podatkiem od wartości dodanej i w każdym z tych przypadków będzie miało zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wniosła o uchylenie postanowienia Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku stwierdza, co następuje:

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że ustawa z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późn. zm.) zawierając w art. 1ust. 1 zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych objętych podatkiem, nie formułuje jednocześnie własnych definicji określających te czynności. Tak więc przy dokonywaniu kwalifikacji określonej czynności - w tym także jej przedmiotu, którego istotą jest zbywalny, cywilnoprawny charakter - należy odnieść się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Powyższa uwaga odnosi się m.in. do akcentowanej przez podatnika kwestii "sprzedaży pozwoleń na budowę", które mają postać decyzji administracyjnej, z możliwością jej przeniesienia na inny podmiot w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 40 ustawy Prawo budowlane.

Co do zasady potwierdzić natomiast należy stanowisko pełnomocnika, iż norma kolizyjna wynikająca z treści art. 2 pkt 4 powołanej ustawy wyłącza opodatkowanie umowy sprzedaży praw majątkowych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona/ z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego/.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku literalne brzmienie powołanego przepisu wskazuje na odwołanie się ustawodawcy do przepisów ustawy z dn.11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zaznaczyć należy, że aktualne brzmienie obowiązuje od dnia 01 maja 2004r., zatem od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych jednolite traktowanie podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej wprowadza natomiast, obowiązująca od dnia 01 stycznia 2007r., ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. nr 222, poz. 1629/.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1a pkt 7 użyte w ustawie określenie "VAT" oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm./ lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z opisanego przez ......Sp. z o.o. stanu faktycznego wynika, że czynność sprzedaży praw do wartości niematerialnych i prawnych jest odpłatnym świadczeniem usługi, opodatkowanym podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W przypadku, w którym usługobiorcą jest podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej m.in. na Cyprze, będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w kraju swojej siedziby, to czynność przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT nie podlega podatkowi od towarów i usług lecz podatkowi od wartości dodanej .

Oznacza to, że wyłączenie z opodatkowania przewidziane w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie obejmie wyżej opisanej czynności dokonanej do dnia 31.12.2006 r., skoro żadna ze stron z tytułu jej dokonania nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, ani nie jest z niego zwolniona.

W ocenie tut. organu podatkowego zakwestionowane postanowienie nie stoi w sprzeczności zarówno z przywołaną treścią Pierwszej Dyrektywy jak i Szóstej Dyrektywy. Wymienione akty prawne Rady Wspólnot Europejskich dotyczą bowiem harmonizacji przepisów wyłącznie w zakresie podatków obrotowych. Natomiast, jak wykazano powyżej, wolą ustawodawcy z dniem 01.01.2007 r., dla oceny skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych, następuje zrównanie podatku od wartości dodanej z podatkiem od towarów i usług.

Z tych też wyżej wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku nie podziela argumentacji zażalenia, zaś wskazane w zakwestionowanym postanowieniu konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje za prawidłowe w świetle opisanego przez ...... we wniosku z dnia 14.07.2006 r. stanu faktycznego.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY