Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wsparcia pomostowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

sygnatura: PBD/005-1-F-96/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:Europejski Fundusz Społeczny

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia z urzędu z powodu rażącego naruszeniaprawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2006r., znak: US.II/PDF/415/51/06, w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wsparcia pomostowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 12 kwietnia 2006r. Pani Aldona Z. złożyła w trybie art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej wniosek o pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni otrzymała wsparcie pomostowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 03 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na promocję przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 267, poz. 2655, ze zm.) w oparciu o zasadę de minimis.

Środki te udzielone zostały Wnioskodawczyni przez Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, z siedzibą w Olsztynie w ramach zawartej umowy nr 21/2005/2.5/W.P/U/Olsztyn w dniu 14 lutego 2006r.

Na żądanie organu I instancji uzupełniono wniosek, podając, iż otrzymane środki, wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 47 c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wymienionym postanowieniem organ I instancji udzielił pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznając za prawidłowe przedstawione wyżej stanowisko w zakresie dotyczącym stosowania zwolnienia unormowanego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), co do otrzymanego przez Panią Aldonę Z. wsparcia pomostowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na wymienione postanowienie p. Aldona Z. nie złożyła zażalenia, w związku z czym stało się ono ostateczne.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ II instancji w drodze decyzji zmienia z urzędu postanowienie organu podatkowego I instancji, w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Mając na uwadze powyższe, postanowieniem z dnia 06 grudnia 2006r., znak: PBD/005-1-F-96/06 Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie wszczął postępowanie w sprawie zmiany wymienionej interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z powodu rażącego naruszenia prawa.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanych środków pochodzących z budżetu państwa określa art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z załączonej do wniosku umowy z dnia 14 lutego 2006r. o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wynika, iż jego Beneficjentem jest Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług z/s w Olsztynie.

Postanowieniem z dnia 10 maja 2002r., sygn. akt OL.VIIINS-REJ.KRS/2050/2/753 Sąd Rejonowy w Olsztynie wpisał Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Olsztynie do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego.

Z powyższego bezspornie wynika, iż Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług z/s w Olsztynie nie jest agencją rządową, lecz przedsiębiorcą.

Zatem środki pozyskane z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej przez p. Aldonę Z. ze Zrzeszeniem Prywatnego Handlu i Usług z/s w Olsztynie, nie mogą korzystać z omawianego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.

Szczegółowej interpretacji w kwestii zwolnień środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych (w ramach SPO i ZPORR) oraz współfinansujących środków krajowych od podatku dochodowego od osóbfizycznych, udzieliło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 30.08.2006r., znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412.

W uzupełnieniu wniosku, Pani Aldona Z. wskazała oprócz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. Do tej części wniosku organ I instancji nie odniósł się w swym postanowieniu.

Rozpatrując zatem raz jeszcze przedmiotowy wniosek stwierdzić należy, że art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez podatników w związku z realizowaniem przez nich zadań związanych z projektami finansowanymi ze środków bezzwrotnej pomocy.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.


Z brzmienia cytowanego przepisu wynika, że zwolnieniem z opodatkowania objęte są dochody podatników, jeżeli dochody te spełniają łącznie przesłanki wymienione w lit. a) i lit. b).

W ramach zawartej umowy z dnia 14 lutego 2006r. realizacja omawianego projektu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Z przytoczonego pisma Ministerstwa Finansów z dnia 30 sierpnia 2006r. wynika, że wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane za pomocą m.in. jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR):

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych orazRozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 02 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/19999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. Nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju określenie: środki wspólnotowe, oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, jednostki realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, mogą ubiegać się o środki na prefmansowanie. Środki prefinansowane to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. w przedmiotowej sprawie zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zatem środki te stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, pre finansowanych ze środków budżetu państwa i jako takie nie są pomocą otrzymaną ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.l pkt 46 ustawy.

Zauważa się, że zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 dotyczy dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHPE), nie zaś z Europejskich Funduszy Strukturalnych, czy też z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Mając na uwadze przepis art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2006r., rażąco narusza prawo, co skutkuje zmianą przedmiotowego postanowienia i stwierdzeniem, iż stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Zawiadomieniem z dnia 06 grudnia 2006r., znak: PBD/005-1-F-96/06 Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Z uprawnienia tego nie skorzystano.

Zgodnie z art. 14 b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie, zgodnie z treścią przepisu art. 222 Ordynacji podatkowej, winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY