Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

sygnatura: PBF/005-1-216/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejski Fundusz Społeczny, finanse, fundacje, podatek od wynagrodzeń, wynagrodzenia

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 10.07.2006 r., znak: US.VI/I-415-92-III/06 w przedmiocie opodatkowania wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Wnioskiem z dnia 19.04.2006 r., uzupełnionym w dniach 11.05.2006 r. i 30.06.2006 r. Pani Hanna C. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W uzasadnieniu wniosku podała, że jest pracownikiem Fundacji ... ... im. ... w W., zatrudnionym na stanowisku nauczyciela w związku z realizacją przez Fundację projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Do zakresu Jej obowiązków należy: zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do pobytu w ścisłej współpracy z rodzicami, prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z rozkładem zajęć, współpraca z Reprezentantem Gminy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i spraw bytowych dzieci, rekrutacji do Ośrodka, warunków i organizacji pracy Ośrodka, dokumentowanie pracy z dziećmi zgodnie z ustalonymi standardami, stała współpraca z Fundacją im. ... (w szczególności: niezwłoczne zgłaszanie wszelkich odstępstw i nieprawidłowości w pracy Ośrodka, regularne przesyłanie sprawozdań z pracy z dziećmi, współpraca z logopedą i psychologiem opiekującym się Ośrodkiem, bieżące wyjaśnianie spraw merytorycznych i niejasności w sprawach związanych z realizacją programu, współpraca z osobami monitorującymi Ośrodki, stała współpraca z rodzicami w trakcie codziennej pracy, rozmawianie z rodzicami dzieci o ich działaniach i rozwoju, umożliwienie rodzicom branie aktywnego udziału w zajęciach z dziećmi w roli osoby wspomagającej, organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami), prowadzenie pracy merytorycznej tak aby zapewniała optymalny rozwój dziecka (w szczególności: przygotowanie scenariusza aktywności dzieci i materiałów na każdy dzień pracy tak, żeby dzieci miały interesujące zajęcia, stwarzanie okazji dla dzieci do używania różnych materiałów i wyposażenia, udzielanie pomocy dzieciom w prawidłowym wykorzystaniu wyposażenia, wspieranie dzieci w ich aktywności, dokumentowanie obserwacji i prowadzenie dokumentacji pracy, planowanie zajęć w oparciu o obserwację rozwoju dzieci, wykorzystywanie materiałów w ich naturalnym środowisku - używanie środowiska naturalnego z szacunkiem i rozsądkiem, pomoc dzieciom w rozwiązywaniu problemów i rozwijaniu poczucia wartości i pewności siebie, zachęcenie dzieci do inicjatywy, samodzielności i wyobraźni), przestrzeganie regulaminu pracy Fundacji im. ..., przestrzeganie zasad BHP.

Zdaniem Pani Hanny C., jest ona osobą bezpośrednio realizującą cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i w konsekwencji Jej dochody sfinansowane ze środków pomocowych są zwolnione z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.).
Ponadto - w przypadku uznania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, iż Jej dochody nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania - miałaby ona prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług polegających na realizacji przedmiotowego projektu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, postanowieniem z dnia 10.07.2006 r., znak: US.VI/I-415-92-III/06 uznał stanowisko Strony, przedstawione w przedmiotowym wniosku, za prawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, powołując się na przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), stwierdził, że z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia korzystają dochody uzyskane przez osoby, które zawarły umowę z beneficjentem pomocy, tj. podmiotem, który po raz pierwszy otrzymał środki bezzwrotnej pomocy również w przypadku, gdy otrzymał je za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do rozdzielania tych środków, a przedmiot umowy służy bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego.

W związku z powyższym, w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał, że Pani Hanna C. bezpośrednio realizuje projekt "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" i w konsekwencji Jej wynagrodzenie, w części sfinansowanej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na ww. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, nie złożono zażalenia, w związku z czym stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, w wyniku analizy przedmiotowej interpretacji stwierdził, że postanowienie z dnia 10 lipca 2006 r. rażąco narusza obowiązujące prawo.

Postanowieniem z dnia 06 grudnia 2006 r. organ II instancji wszczął postępowanie w sprawie zmiany interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 10.07.2006 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub
  2. międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnejpomocy, oraz
  3. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej
  4. pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Należy podkreślić, iż problem bezpośredniej realizacji celu programu ma w przedmiotowej sprawie znaczenie drugorzędne. Istotny jest natomiast fakt, iż realizacja projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Minister Finansów w piśmie z dnia 30 sierpnia 2006 r., znak DO 6-8213-8/06/0Z/412 - wydanym w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze późn. zm.) - wyraził stanowisko w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych.

Wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004 - 2006 było i jest realizowane za pomocą m.in. jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju określenie środki wspólnotowe oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, jednostki realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwaa. W tej sytuacji nie można twierdzić, iż środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy.

W stanie faktycznym opisanym przez wnioskodawcę środki finansowe pochodzą z funduszu strukturalnego Unii Europejskiej oraz krajowych środków budżetowych. Z opisanych wyżej względów w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że środki na wypłatę wynagrodzeń pochodzące z Europejskiego FunduszuSpołecznego, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego, a w konsekwencji całość otrzymywanego przez Stronę wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 dotyczy dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHARE), nie zaś z Europejskich Funduszy Strukturalnych w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w przedmiotowej sprawie istnieją przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie. pozostawało w sprzeczności z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 10.07.2006r., znak: US.VI/I-415-92-III/06. istnieje konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu w tym zakresie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie wskazuje ponadto, że wniosek Strony w części dotyczącej możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług polegających na realizacji przedmiotowego projektu zostało załatwione postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 30.05.2006 i, znak: US.II/PDF/415/55/2006.

Zgodnie z art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa, zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie orzekł jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję przysługuje, zgodnie z art. 221 ustawy Ordynacja podatkowa, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Stosownie do art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa, odwołanie od decyzji

organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY