Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów dla uczniów otrzymanych w ramach Działania 2 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego.

sygnatura: PBF/005-1-119/05

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:Europejski Fundusz Społeczny, program pomocowy, stypendia

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 20.05.2005r., znak: US.VI/I-415-68-IV/05, w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów dla uczniów otrzymanych w ramach Działania 2 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Stosownie do treści art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy, z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wnioskiem z dnia 15.03.2005r. Strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 40b oraz pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym, Starostwo Powiatowe w Olsztynie wypłacało uczniom stypendia w ramach Działania 2 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne". Z wyjaśnień wynika, że ZPORR został przyjęty do realizacji na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz. 1745) wydanego do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). Środki na wypłatę ww. świadczeń stypendialnych pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Zdaniem Strony, stypendia dla uczniów, z uwagi na źródło ich finansowania, czyli środki budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Strukturalnego, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza dla płatników zwolnienie z obowiązku sporządzenia informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S oraz zbierania oświadczeń stypendystów na druku PIT-2C.

Wymienionym w sentencji postanowieniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 Ordynacji podatkowej, uznał stanowisko Strony w ww. zakresie za nieprawidłowe. Organ ten, w oparciu o ustalony stan faktyczny i prawny, stwierdził, iż stypendia wypłacane przez Starostwo w ramach Działania 2 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", w części sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, podlegają zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 46. a nie z pkt 114 tego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, ww. świadczenia w części sfinansowanej ze środków budżetu państwa korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy, o ile jednak beneficjent złoży płatnikowi, przed pierwsza wypłatą świadczenia w danym roku podatkowym, oświadczenie PIT-2C. W tych okolicznościach, obowiązkiem płatnika jest sporządzenie informacji o wysokości wypłaconego stypendium (PIT-8S).

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, wobec czego stałe sie ono ostateczne.

Dokonując analizy przedmiotowej interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 20.05.2005r., znak: US.VI/I-415-68-IV/05 zostało wydane z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa.

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z treści powołanego przepisu w pierwszej kolejności wynika, że aby powyższe zwolnienie przedmiotowe mogło być zastosowane, środki przyznane beneficjentowi muszą pochodzić ze środków bezzwrotnej pomocy.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym niniejszej sprawy, stypendia dla uczniów, wypłacone w ramach Działania 2 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowane są ze środków funduszu strukturalnego, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak ustalono, celem ww. działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą i wyższym uczniom pochodzącym z obszarów wiejskich studentom pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją. Wyjaśnić w tym miejscu także trzeba, iż ww. fundusz służy realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 200Ir. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 11 cyt./w ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, (...), ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju. Stosownie natomiast do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późń.zm.), środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi.

Zgodnie z przepisami ww. ustaw, dotyczącymi postępowania w sprawach o dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych projektów zgłaszanych w ramach sektorowych/regionalnych programów operacyjnych, jednostkUealizujące takie projekty mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z niniejszego funduszu stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefmansowanych ze środków budżetu państwa.
Zatem, skoro środki te pochodzą, z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46.

Powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2006r., znak DD 6-8213-8/06/DZ/412 wydanym w trybie art. 14 ust. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo należy zauważyć, iż zwolnienie zawarte w analizowanym przepisie obejmuje dochody osób fizycznych finansowane z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (np. SAPARD, ISPA, PHARE), natomiast nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegom stanowiącego gdyż - jak już wskazano - pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

W rozpatrywanej sprawie, w ocenie organu odwoławczego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie nieprawidłowo przyjął, iż środki na wypłatę stypendiów dla uczniów, w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, do przychodów z tytułu świadczeń o charakterze pieniężnym, do których należą m.in. stypendia dla uczniów, wypłacane w ramach Działania 2 Priorytetu 2 ZPORR (w tym: refundacje kosztów i dojazdów), zastosowanie ma zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 40b powołanej ustawy. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10. Przepis ustępu 10 cyt. artykułu stanowi przy tym, że przedmiotowe zwolnienie stosuje się, jeżeli podatnik (beneficjent) przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 28-30 oraz art. 30a i 30b.

Powyższe oznacza, że w przypadku wypłaty stypendiów nie korzystających w całości ze zwolnienia, płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek stosowanie do art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, płatnicy stypendiów zobligowani są do sporządzenia w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym - informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S. i przekazania jej podatnikowi (beneficjentowi) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (beneficjenta), z zastrzeżeniem art. 37.

Dodatkowo wskazać należy, iż ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają świadczenia o charakterze niepieniężnym (w tym w postaci stypendiów rzeczowych) otrzymane w ramach Programów przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek: Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w przedmiotowej sprawie istnieją przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, pozostawało w sprzeczności z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 20.05.2005r., znak: US.VI/I-415-68-IV/05, istnieje konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok podatkowy następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY