Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy zaewidencjonowania do przychodów otrzymanych dotacji w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na realizację zadań programowych, pokrytych dotacją.

sygnatura: PBD/005-1-P-44/05/2006

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:dotacja, przychód, zadania

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, w wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 12.10.2005r., znak US.I/423-14/2005, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów podatkowych, na wniosek "R." w O., odnośnie:

  • zaewidencjonowania do przychodów otrzymanych dotacji w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
  • uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na realizację zadań programowych, pokrytych dotacją,

uprzejmie informuje, iż z uwagi na brak rażącego naruszenia prawa w ww. postanowieniu, organ odwoławczy nie ma podstaw do wzruszenia tego rozstrzygnięcia z urzędu. Jednakże, z powodu niezasadnego uznania przez organ I instancji dochodów z ww. źródła za zwolnione od podatku dochodowego, w trybie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na realizację zadań programowych, pokrytych dotacją, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie uprzejmie informuje niniejszym pismem o prawidłowej wykładni przepisu art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Ze stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku "R." w O., wynika, że podatnik realizuje projekt "Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnoty EQUAL dla Polski ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka jest beneficjentem pomocy otrzymanej na realizację ww. programu. Czynności wykonywane w ramach realizacji tego projektu polegają na testowaniu metod szybkiego reagowania w powiatach, opartych na budowaniu zespołów przystosowania zawodowego oraz zespołów wsparcia koleżeńskiego. Program, który realizuje podatnik, jest częścią strategii, mającej na celu tworzenie nowych, lepszych miejsc pracy. Powyższe cele "R." w O. realizuje, organizując konferencje, szkolenia i wydając materiały informacyjno-instruktażowe. Z otrzymanej dotacji jednostka będzie pokrywała koszty ogólne, związane z realizacją programu oraz będzie finansowała organizowane przez siebie konferencje, szkolenia, wydawane materiały informacyjno-instruktażowe.

Należy wyjaśnić, iż wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski po roku 2004 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Inicjatyw Wspólnotowych, w tym EQUAL i INTERREG III.

W myśl art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), pojęcie "publiczne środki wspólnotowe" oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej m.in. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, podmioty realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, mogą ubiegać się o środki na prefinasowanie. Środki prefinansowane, to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z EFS stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast, zwolnienie z podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm.), dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są pre finansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, że środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym, opisanym we wniosku "R." w O., środki finansowe pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powyższe oznacza, że środki finansowe, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymane przez podatnika na realizację projektu "Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Dlatego też, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy zauważyć, że zwolnienie, określone ww. przepisem, dotyczy dochodów osób prawnych, finansowanych ze środków funduszy programów pomocowych przedakcesyjnych, np. SAPARD, ISPA, PHARE, nie zaś z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących źródło współfinansowaniaw ramach programów wsparcia Wspólnoty Europejskiej dla Polski po roku 2004. Pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania są krajowe środki publiczne.

Rozpatrując kwestię wydatków poniesionych na realizację zadań programowych w ramach EQUAL, pokrytych otrzymanymi środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, organ podatkowy podkreśla, iż wydatki, nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, bezpośrednio sfinansowane środkami finansowymi, pochodzącymi z ww. źródła, stanowią koszty uzyskania przychodów podatnika, stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Ministra Finansów, dokonana w piśmie z dnia 30.08.2006r., znak DD 6-8213-8/06/DZ/412.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY