Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy określenia momentu, od którego przysługuje Spółce prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.).

sygnatura: PBD/4218-005-10/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, specjalna strefa ekonomiczna

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 16.10.2006r., znak US.PD/423-48/WC/06, w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przedmiocie określenia momentu, od którego przysługuje Spółce prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.),

zmienia przedmiotowe postanowienie, jednocześnie uznając stanowisko Spółki, zawarte we wniosku, za nieprawidłowe.

Zaskarżonym postanowieniem Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia momentu, od którego przysługuje "M." S.A. prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie zezwolenia.

Zgodnie ze stanem faktycznym, przedstawionym we wniosku Spółki z dnia 12.09.2006r., Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie Zezwolenia Nr 61/2005 z dnia 16.02.2005r. i na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma prawo korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie strefy.

Mając na uwadze niejasną legislację i rozbieżne piśmiennictwo władz strefowych, opinie urzędów i izb skarbowych oraz Ministerstwa Gospodarki, a także wagę zagadnień podatkowych, związanych ze zwolnieniem z opodatkowania dochoduuzyskanego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, Strona zwróciła się do właściwego organu podatkowego z zapytaniem, dotyczącym ustalenia momentu, od którego przysługuje Spółce prawo do korzystania z ww. zwolnienia.

W opinii "M." S.A., w oparciu o przepisy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2002r. o finansowym wspieraniu inwestycji, dochody z działalności gospodarczej, uzyskane na terenie W-MSSE, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych od dnia wydania zezwolenia przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną, tj. od 16.02.2005r., do wysokości pomocy publicznej, liczonej od nakładów inwestycyjnych do 100 min euro, natomiast od nakładów powyżej 100 min euro - od dnia notyfikacji przez Komisję Europejską.

Ustosunkowując się do powyższych wątpliwości Strony oraz zajętego przez nią w tym zakresie stanowiska, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego, w oparciu przepisy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, § 5 ust. 1 oraz § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stwierdził, iż zwolnienie od podatku dochodowego dochodów uzyskanych przez Spółkę z działalności gospodarczej, prowadzonej na trenie strefy, przysługuje począwszy od miesiąca, w którym Spółka poniosła wydatki inwestycyjne po dniu uzyskania zezwolenia, jednakże nie wcześniej niż po wydzieleniu organizacyjnym działalności prowadzonej na terenie strefy oraz uzyskaniu notyfikacji projektu inwestycyjnego przez Komisję Europejską.

W złożonym zażaleniu "M." S.A. zarzuciła postanowieniu Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 16.10.2006r., znak US.PD/423-48/WC/06, naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez nieprecyzyjną wykładnię.

Strona podtrzymała swoje stanowisko odnośnie zwolnienia uzyskanych przez nią dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, od dnia wydania zezwolenia, tj. 16.02.2005r. Zdaniem Spółki, faktyczne korzystanie, czyli uruchomienie zwolnienia dochodów od podatku dochodowego, nastąpi po uzyskaniu notyfikacji projektu inwestycyjnego przez Komisję Europejską.

W dniu 16.02.2005r. Spółka uzyskała zezwolenie, wydane przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Pomoc publiczna udzielona (lecz jeszcze nie wykorzystana) stanowi pomoc regionalną dla dużych projektów inwestycyjnych w rozumieniu Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie międzysektorowych zasad ramowych udzielania pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych. Stosownie do punktu 24 powołanych wytycznych, jak również § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, państwa członkowskie są zobowiązane do indywidualnej notyfikacji każdego udzielenia pomocy w kwocie przewyższającej wysokość pomocy, którą mogłaby uzyskać inwestycja o wartości 100 min euro.

W opinii Spółki, ponieważ realizowana inwestycja, jak i pomoc, która została na nią przyznana, przekracza powyższe wielkości, niezbędna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. W związku z powyższym, stosownie do treści art. 3 rozporządzenia 659/99 z dnia 22 marga 1999r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania art. 93 TWE (Dz. U. WE L z dnia 27.03.1999r.), pomoc taka nie może być wykorzystana do czasu stwierdzenia przez Komisję Europejską jej zgodności z regulacjami wspólnotowymi.

Brzmienie ww. przepisu, zdaniem Strony, wskazuje na fakt, że decyzja Komisji Europejskiej ma charakter stwierdzający zgodność już przyznanego środka pomocowego ze wspólnym rynkiem. Oczekiwanie na decyzję Komisji jedynie zawiesza możliwość faktycznego wykorzystania pomocy. Decyzja Komisji Europejskiej nie tworzy środka pomocowego lecz jedynie potwierdza zgodność środka już istniejącego z zasadami wspólnego rynku.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek do uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, "M." S.A. będzie miała możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty zapłaconego podatku za okres pomiędzy uzyskaniem uprawnienia do zwolnienia na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, tj. od 16.02.2005r. do dnia uzyskania decyzji Komisji Europejskiej, potwierdzającej zgodność udzielonej Spółce pomocy z regulacjami wspólnego rynku.

W złożonym zażaleniu Spółka wniosła o uchylenie w całości postanowienia Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 16.10.2006r, znak US.PD/423-48/WC/06.

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, stwierdza, co następuje.

Stosownie do przepisu art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 16 ust. 1 w/w ustawy, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielonej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

  1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczy pracowników,
  2. dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę (art. 16 ust. 2 ustawy).


Zgodnie z pkt II Zezwolenia Nr 61/2005 z dnia 16.02.2005r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ustalono następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej:

  1. Poniesienie wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 7 września 2004r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2184 ze zm.) w wysokości min. 253.363.671 euro w terminie do dnia 31.12.2009r.
  2. Zatrudnienie na terenie strefy co najmniej 523 osób w terminie do dnia 31.12.2006r. i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie przez okres minimum 5 lat.
  3. Posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza.
  4. Przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Strefy.


Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. W myśl art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w/w zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłączniez tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Stosownie do pkt III Zezwolenia Nr 61/2005, Spółce przysługiwać będzie prawo do pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem dokonania inwestycji, o której mowa w pkt II oraz przy spełnieniu warunków, określonych przepisami prawa, dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej. Wysokość pomocy publicznej, określonej wg przepisów obowiązujących w dniu 15.02.2005r., liczonej zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, wyniesie do 63.517.824,07 euro -przy założeniu, że wydatki inwestycyjne w kwocie 253.363.671 euro poniesione zostały w dniu wydania zezwolenia i w tym dniu otrzymano pomoc publiczną.

Warunkiem uzyskania pomocy publicznej w/w wysokości, zgodnie z pkt IV Zezwolenia Nr 61/2005, jest uzyskanie notyfikacji i zatwierdzenia przez Komisję Europejską, w myśl art. 88 ust. 3 Traktatu o Utworzeniu Unii Europejskiej.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem, że:

  1. nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;
  2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.


Zwolnienie przysługuje wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).

Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia, w przypadku, gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby wartość maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 min euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Przytoczone w niniejszej decyzji przepisy wskazują na warunki, jakie powinny być spełnione dla uznania prawa do zwolnienia od podatku dochodowego dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącego pomoc publiczną przyznaną Spółce z tytułu kosztów nowej inwestycji. Należy do nich w szczególności zaliczyć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie i zakresie otrzymanego zezwolenia, uzyskanie dochodu z tej działalności, wydzielenie organizacyjne działalności prowadzonej na terenie strefy - w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, poniesienie wydatków inwestycyjnych po dniu uzyskania zezwolenia aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej oraz uzyskanie notyfikacji projektu inwestycyjnego przez Komisję Europejską. Jednakże, tylko warunek, określony przepisem § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, wskazuje na miesiąc, w którym podatrtik poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, jako moment, od którego przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego.

Uzyskanie notyfikacji Komisji Europejskiej jest warunkiem korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jednakże nie stanowi wymogu dopuszczającego do uzyskania prawa do w/w pomocy. Powyższe potwierdzają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), w których ustawodawca określił m.in. konsekwencje, jakie ponosi beneficjent pomocy w przypadku, gdy nie uzyskał notyfikacji Komisji Europejskiej, czyli pozytywnej oceny Komisji, dotyczącej zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.

Zgodnie z przepisami przytoczonej ustawy, jeżeli pomoc została przyznana niezgodnie z zasadami wspólnego rynku oraz wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, wówczas beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu przyznanej pomocy. W przypadku podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uzyskanie notyfikacji Komisji Europejskiej oznacza utratę prawa do w/w zwolnienia, przyznanego od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, a tym samym zwrot przyznanej mu pomocy publicznej, co oznacza obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym uzyskanego dochodu, nienależnie zwolnionego od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 w/w ustawy.

Wobec zawartych w niniejszej decyzji ustaleń, zaskarżone postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie należało zmienić. Jednakże z uwagi na fakt, iż momentem, od którego przysługuje Spółce zwolnienie od podatku dochodowego, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, jest miesiąc, w którym podatnik poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, organ II instancji uznaje stanowisko Strony, zawarte we wniosku, za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie orzekł, jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Podlega jednak zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przy ul. E. Plater 1. Skargę wnosi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY