Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczące opodatkowania wynagrodzeń pracowników i osób nie będących pracownikami w części pochodzącej z dotacji unijnych,
- dotyczące wynagrodzeń w części pochodzącej z budżetu państwa.

sygnatura: PDF/E/415-103/05

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:budżet państwa, dotacja, wynagrodzenia, wynagrodzenie za pracę

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), zmieniam z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie Nr PD/415-17/05 z dnia 08.11.2005r. uznające, że:

 • stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku w zakresie dotyczącym opodatkowania wynagrodzeń pracowników i osób nie będących pracownikami w części pochodzącej z dotacji unijnych jest prawidłowe,
 • stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku w zakresie dotyczącym opodatkowania wynagrodzeń w części pochodzącej z budżetu państwa jest nieprawidłowe,


i stwierdzam, że:

 • stanowisko Strony wyrażone we wniosku w zakresie dotyczącym opodatkowania
 • wynagrodzeń pracowników i osób nie będących pracownikami w części pochodzącej z dotacjiunijnych jest nieprawidłowe,
 • a w pozostałym zakresie dotyczącym opodatkowania wynagrodzeń w części pochodzącej z
 • budżetu państwa pozostawiam bez zmian.

W dniu 24.08.2005r. do Urzędu Skarbowego w Iławie wpłynął wniosek Iławskiej Izby Gospodarczej w Iławie o zajęcie stanowiska w zakresie obowiązku objęcia podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych przez Iławską Izbę Gospodarczą z dotacji pozyskanej z funduszy unijnych.

Strona przedstawiając stan faktyczny podała, że na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie z dnia 17.12.2004 r. realizuje projekt "English i Deutsch z Europejskim Funduszem Społecznym". Na realizację tego projektu Iławska Izba Gospodarcza otrzymała na podstawie ww. umowy dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) i z budżetu państwa (25%). Z powyższej dotacji pokrywane są koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu: na umowę o pracę - kierownika projektu (85%), koordynatora ds.. logistycznych (100%), głównego księgowego (50%) oraz na umowy zlecenia: wynagrodzenia w 100% pokrywane z dotacji - asystentów, lektorów, doradcy zawodowego, koordynatora językowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • wynagrodzenia pracowników i osób nie będących pracownikami w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
 • wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu państwa również są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (na mocy art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 18.11.2004r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 263, poz. 2619 zwolnienie to zostało przedłużone do 31.12.2006r.).

W związku z powyższym Płatnik zwrócił się z zapytaniem czy wynagrodzenia wypłacone przez Iławską Izbę Gospodarczą z dotacji pozyskanej z funduszy unijnych i z budżetu Państwa są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie postanowieniem Nr PD/415-17/05 z dnia 08.11.2005r. uznał:

 • stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku w zakresie dotyczącym opodatkowania wynagrodzeń pracowników i osób nie będących pracownikami w części pochodzącej z dotacji unijnych za prawidłowe,
 • a stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku w zakresie dotyczącym opodatkowania wynagrodzeń w części pochodzącej z budżetu państwa za nieprawidłowe.


W uzasadnieniu postanowienia, powołując się na przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), organ I instancji uznał, że ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystają dochody uzyskane przez osoby, które bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Stąd zarówno dochody pracowników, uzyskane na podstawie umowy o pracę, jak i podatników bezpośrednio realizujących cel programu w ramach innej umowy zawartej z osobą prawną (np. umowy zlecenia), która pierwsza otrzymała bezzwrotną pomoc zwolnioną na podstawie ww. przepisów, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 cyt. ustawy pod warunkiem, że osoby te realizują cel programu.

Natomiast powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujący, według art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym pod osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, do 31.12.2006 r. stwierdzono, że wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zatem zwolnione są dotacje od wymienionych podmiotów, a nie środki pochodzące z dotacji. Dotację otrzymała Iławska Izba Gospodarcza, a osoby zatrudnione na umowę o pracę, czy te, którym zlecono wykonanie czynności otrzymują wynagrodzenie od Iławskiej Izby Gospodarczej. Dlatego organ I instancji uznał, że wynagrodzenia w części sfinansowanej z dotacji z budżetu Państwa podlegają opodatkowaniu.

Na ww. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie nie złożono zażalenia, w związku z czym stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, w wyniku analizy przedmiotowej interpretacji stwierdził, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie Nr PD/415-17/05 z dnia 08.11.2005r. rażąco narusza obowiązujące prawo.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie postanowieniem Nr PDF/E/415-103/06-1 z dnia 14.11.2006r. wszczął z urzędu postępowania w sprawie zmiany tego postanowienia (art. 165 § 2 w związku z art. 14b § 5 pkt. 2 Ordynacji podatkowej). Działając zaś na podstawie art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej zawiadomieniem z dnia 20.11.2006r. Nr PDF/E/415-103/06-2 poinformował Stronę o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów. Jednakże Strona nie skorzystała z tego prawa.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie narusza rażąco prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast według art. 21 ust. 1 pkt 46 cyt. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy oraz,
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca -bez względu na rodzaj umowy-wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.


Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych te dochody, w stosunku do których spełnione zostaną dwie przesłanki:

 • dochody te są sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
 • podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego zbezzwrotnej pomocy.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999, dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielane w ramach funduszy strukturalnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 30 sierpnia 2006r. znak DD 6-8213-8/06/DZ/412 wynika, że wsparcie wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju jest realizowane za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju określenie "publiczne środki wspólnotowe" oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFO i GR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Środki funduszy strukturalnych pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są środkami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o Narodowym Planie Rozwoju w celu realizacji Planu tworzy się:

 1. sektorowe programy operacyjne,
 2. regionalne programy operacyjne,
 3. inne programy operacyjne,
 4. strategią wykorzystania Funduszu Spójności.


Programy, o których mowa w pkt 1-3, są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych - art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.

Powyższe programy i strategia wykorzystania Funduszu Spójności, o których mowa w ust. 1, mogą być również współfinansowane ze środków prywatnych - art. 8 ust. 4 cyt. ustawy.

Dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7 cyt. ustawy, części kwalitikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii (art. 27 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami, jednostki realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, a więc również ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Środki prefinansowane to środki przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych programów i projektów pomocowych, pochodzące ze środków pożyczonych z budżetu państwa w części, która będzie podlegała refundacji, tj. zwrotowi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacone z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, prefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zatem, skoro środki te pochodzą z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie środków warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji nie można twierdzić, iż środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy. W stanie faktycznym opisanym przez Wnioskodawcę środki finansowe pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a w części z krajowych środków budżetowych. Oznacza to, że środki na wypłatę wynagrodzeń pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. W takim przypadku nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Należy podkreślić, iż zwolnienie zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej (np. SAPARD, ISPA, PHARE) nie zaś z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Tym samym należy uznać, że stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie Nr PD/415-17/05 z dnia 08.11.2005r. uznające, że stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku w zakresie dotyczącym opodatkowania wynagrodzeń pracowników i osób nie będących pracownikami w części pochodzącej z dotacji unijnych jest prawidłowe, rażąco narusza prawo.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, mając na względzie zapis art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, orzekł jak w sentencji decyzji.

Natomiast w pozostałym zakresie należało pozostawić przedmiotowe postanowienie bez zmian, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie słusznie uznał w ww. postanowieniu, że stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku w zakresie dotyczącym opodatkowania wynagrodzeń w części pochodzącej z budżetu państwa jest nieprawidłowe.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona płatnikowi.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie orzekł jak w sentencji.

W myśl zapisu art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej wykonanie niniejszej decyzji podlega wstrzymaniu do dnia upływu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a jeżeli na decyzję zostanie złożona skarga do sądu administracyjnego - do czasu zakończenia postępowania przed sądem administracyjnym. Wstrzymanie wykonania decyzji, nie pozbawia podatnika, płatnika lub inkasenta prawa do wykonania takiej decyzji.

Na niniejszą decyzję przysługuje Stronie, zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, Pl. Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie, a także spełniać wymogi w zakresie opłaty Skarbowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY