Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych części wynagrodzeń ze stosunku pracy uzyskiwanych w Urzędzie Pracy , współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sygnatura: PF-II-41171/INT/10/WT/06

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-09-26

słowa kluczowe:fundusz unijny, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14 lipca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 3 lipca 2006 r. Nr PDI/415-45/06 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych części wynagrodzeń ze stosunku pracy uzyskiwanych w Urzędzie Pracy w ..........., współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - utrzymuje zaskarżone postanowienie w mocy.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 maja 2006r. zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż od 18 lutego 2004 r. pracuje Pan w Urzędzie Pracy w ........ pełniąc funkcję specjalisty ds. obsługi projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w Wydziale ......... Funduszu Społecznego. Na wyżej wymienionym stanowisku realizuje Pan bezpośrednio cel programu, gdyż zatrudniony jest przy realizacji projektu "Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w proces wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w UP ....." - w ramach działań 4.1 Pomoc Techniczna ZPORR. Celem projektu jest zatrudnienie odpowiednio licznego, posiadającego wysokie kwalifikacje personelu, co jest niezbędne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przez UP w ........sprawnej realizacji zadań w ramach ZPORR. Projekt opracowywany był przez Urząd Pracy w ........... na 2004 rok oraz lata 2005 - 2006. W przypadku każdego projektu zawarta była oddzielna umowa o dofinansowanie realizacji projektu pomiędzy Urzędem Pracy w .......... - będącym Beneficjentem, a Instytucją Pośredniczącą - Wojewodą Opolskim. Poinformował Pan także, że jego etat współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2004 współfinansowanie wynosiło 75 % natomiast w latach 2005/2006 - 74,99 %.

W związku z powyższym zwrócił się Pan o wyjaśnienie czy część dochodów finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanowiskiem dochód ten podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypełnia on przesłanki w nim zawarte, a mianowicie dochody otrzymane przez Pana pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy (...) oraz bezpośrednio realizuje Pan cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2006 r. Nr PDI/415-45/06 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu udzielił interpretacji przepisów prawa podatkowego, w której uznał, iż stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku jest nieprawidłowe.Stwierdził bowiem, iż zgodnie z powołanym art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, zwolnienie nie dotyczy przychodów (wynagrodzeń) podatników finansowanych ze środków własnych beneficjenta oraz budżetu państwa, a taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej spawie Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią refundację wcześniej poniesionych przez beneficjenta wydatków dotyczących kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania Działań 2.1, 2.3, i 2.4 ZPORR w UP ......., a sfinansowanych ze środków krajowych.

Kwestionując wydane rozstrzygnięcie pismem z dnia 14 lipca 2006 r. wniósł Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu zarzucając, iż Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wydając przedmiotowe postanowienie dokonał nadinterpretacji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym zastosował wykładnię rozszerzającą tegoż przepisu, niezgodną z zasadami interpretacji prawa podatkowego.
Uznaje Pan, iż otrzymywane dochody nie muszą - wbrew twierdzeniu organu I instancji - bezpośrednio pochodzić od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych. Finalnym i faktycznym źródłem finansowania Pana wynagrodzenia są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zatem po uzyskaniu refundacji wynagrodzenia przysługuje - Pana zdaniem - prawo wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku i tym samym uzyskanie jego zwrotu. Na poparcie własnej argumentacji powołuje wydane w "analogicznej kwestii" postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie z dnia 5 maja 2006 r. Nr PO/4150-1/06.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, stwierdza co następuje:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają zatem wszelkie dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia. Wynagrodzenia pracowników należą do źródeł przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj.: przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a - b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a)pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b)podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z brzmienia powołanego przepisu wynika, że zwolnieniem z opodatkowania objęte są dochody podatników, jeżeli spełniają łącznie przesłanki wymienione w lit. a i lit. b wyżej cytowanego przepisu.

W przedmiotowej sprawie sytuacja taka nie wystąpiła, gdyż jak wynika z Pana wniosku oraz przedłożonych dokumentów, w dniu 1 grudnia 2004 r. pomiędzy Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Opolskiego a Urzędem Pracy w ......., zwanym Beneficjentem została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w UP ......." w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna. W dniu 5 października 2005 roku została zawarta kolejna umowa o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Opolskim a Urzędem Pracy w ....... Zgodnie z wyżej wymienionymi umowami, środki z funduszu są przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków kwalifikowanych na realizację projektów w postaci płatności okresowych oraz płatności końcowej.

Warunkiem niezbędnym otrzymania z Komisji Europejskiej refundacji wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków tj. po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu. Beneficjent realizujący projekt pomocy technicznej składa do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda Opolski) wnioski o płatność. Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji tych wniosków. Po dokonaniu weryfikacji wniosków Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność dla projektów pomocy technicznej i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR tj. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadza weryfikację zbiorczych wniosków o płatność. Po ukończeniu weryfikacji, Instytucja Zarządzająca przekazuje z rachunku programowego na poziomie Instytucji Zarządzającej, na którym są gromadzone środki, zaliczki oraz płatności okresowe z Komisji Europejskiej przeznaczone na projekty pomocy technicznej i przekazuje środki refundacji z EFRR na konta Instytucji Pośredniczących, na refundacje wydatków poniesionych przez poszczególnych beneficjentów. Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki refundacji z EFRR do beneficjentów w województwie.

Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza następnie zbiorczy wniosek o płatność (w którym również ujmuje wydatki poniesione w trakcie realizacji własnych projektów pomocy technicznej) w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna, który przekazywany jest do Instytucji Płatniczej (Minister Finansów), która wnioskuje o refundację do Komisji Europejskiej.

Po otrzymaniu refundacji z Komisji Europejskiej, środki refundacji dla projektów Pomocy Technicznej przekazywane są przez Instytucję Płatniczą na rachunek Pomocy Technicznej w Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Z powyższego wynika, że środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią refundację wcześniej poniesionych przez beneficjenta wydatków dotyczących kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w UP ........, a sfinansowanych ze środków krajowych.

Zatem przychody ze stosunku pracy otrzymane przez pracownika zatrudnionego w ramach realizacji projektu Pomocy Technicznej faktycznie pochodzą ze środków krajowych.

Natomiast środki unijne, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymuje w ramach refundacji pracodawca - beneficjent, lecz nie są one źródłem finansowania wynagrodzeń pracownika.

W związku z powyższym, od wypłaconych przychodów ze stosunku pracy, płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek na mocy art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może mieć zastosowania do przychodów finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne. Powyższy pogląd w pełni znajduje odzwierciedlenie w stanowisku, zajętym w danej sprawie przez Ministerstwo Finansów, wyrażonym w piśmie z dnia 22 lutego 2006 r. Nr PB5/KD-066-25-578/06 oraz z dnia 30 sierpnia 2006 r. znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412.

Z tychże powodów zawarty w zażaleniu zarzut dokonania przez organ I instancji nadinterpretacji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy oraz zastosowania jego wykładni rozszerzającej jest błędny i nie może zostać uwzględniony.

Odnosząc się do powołanego w zażaleniu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie, stwierdza się, iż zostało zweryfikowane przez tut. organ i uznane za nieprawidłowe.

W opisanym stanie faktycznym i prawnym sprawy, należy stwierdzić, iż prawidłowe jest zaskarżone postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji, stąd orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem tut. organu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY