Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie dotyczyło wyskości w jakiej spółka może odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup samochodu w sytuacji gdy samochód został zakupiony 18 sierpnia 2005 r.

sygnatura: PP-3/i/4407/263/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-15

słowa kluczowe:odliczenia, paliwo, podatek naliczony

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 06.10.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach z dnia 26.09.2005 r. nr PP/443-33/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 10.07.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 01.08.2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w dniu 18 sierpnia 2005 r. kupiła samochód marki SEAT. 1 czerwca 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), która z dniem 22 sierpnia 2005 r. zmieniła brzmienie art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy. Zapytanie dotyczyło:
- wysokości w jakiej Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup tego samochodu,
- prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa wykorzystywanego do napędu ww. samochodu.
Zdaniem Spółki przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego: o całą kwotę podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu ww. samochodu oraz o podatek VAT z tytułu zakupu paliwa.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach w postanowieniu z dnia 26.09.2005 r. nr PP/443-33/05 wydanym na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 Ordynacji podatkowej stwierdził, iż w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: Dł = 357 kg + n x 68 - kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze...- nie więcej jednak niż 5.000 zł. Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego nie podzielił stanowiska Spółki, iż przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości zarówno z faktury dokumentującej zakup samochodu jak i z faktur dokumentujących zakup paliwa do jego napędu.

Na powyższe postanowienie Spółka zażaliła się pismem z dnia 06.10.2005 r. podnosząc, iż przedmiotowe postanowienie narusza przepisy ustawy o podatku VAT regulujące prawo do odliczania podatku VAT od nabywanych samochodów oraz od paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Spółka twierdzi bowiem, iż kupując samochód "w okresie kiedy przestała obowiązywać poprzednia ustawa a nowa jeszcze nie zaczęła obowiązywać" czyli w okresie między 1 czerwca a 22 sierpnia 2005 r. ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o cała kwotę podatku zapłaconego przy nabyciu samochodu. Tym samym błędne jest stanowisko organu, iż do nabywanych pojazdów miała nadal zastosowanie ustawa w brzmieniu sprzed uchwalenia nowelizacji.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) zmienione zostały przepisy art. 86 ust. 3 i 5 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Nowe przepisy art. 86 ust. 3-5 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2005 r. Jednak do czasu wejścia w życie nowych przepisów regulujących zasady odliczania podatku naliczonego od nabywanych samochodów oraz od paliwa, obowiązywały przepisy dotychczasowe.
Zatem w przypadku samochodów nabytych między dniem 1 czerwca a 22 sierpnia 2005 r., podatnik stosuje przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. Oznacza to, że jeżeli Spółka nabyła w tym okresie samochód o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy - Spółce przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 5 000 zł. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup paliwa do samochodu spełniającego ww. kryteria, o których mowa w art. 86 ust. 3 (w brzmieniu do dnia 21.08.2005).
Nie jest słuszny podnoszony w zażaleniu zarzut, iż Spółka kupiła samochód "w okresie kiedy przestała obowiązywać poprzednia ustawa a nowa jeszcze nie zaczęła obowiązywać", a zatem ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku VAT zapłaconego przy nabyciu ww. samochodu. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów nie przestała obowiązywać, zmianie uległy niektóre jej przepisy, w tym art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy. Jednak jak wskazano powyżej - do czasu wejścia w życie nowych przepisów regulujących zasady odliczania podatku naliczonego od nabywanych samochodów i od paliwa, obowiązywały przepisy dotychczasowe. Nie jest więc zasadny zarzut, że w okresie między 1 czerwca a 22 sierpnia 2005 r. brak było przepisów które ograniczałyby prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych samochodów oraz od paliwa, a zatem odliczenie to przysługiwało na zasadach ogólnych.
Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja niniejsza jest ostateczna.Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY